.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna12,46%.45228
.Redakcja0,61%.2196
.Rejestr zmian17,17%.62314
.Dane Główne0,02%.81
.Statystyka1,78%.6457
.Wyszukiwarka0,17%.614
.Dokumenty1,59%.5755
.WYKAZ STANOWISK0,50%.1816
.Uchwały rok 20060,10%.364
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADYCH0,03%.113
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADYCH0,03%.113
.Uchwały rok 20020,05%.174
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE0,04%.134
.ZAMÓWIENIA2,72%.9890
.ROK 20050,57%.2052
.Uchwały rok 20030,05%.185
.Uchwały rok 20040,06%.212
.Uchwały rok 20050,07%.259
.ROK 20060,53%.1938
.DANE ADRESOWE0,02%.78
.SKŁAD RADY GMINY0,81%.2950
.KOMISJE RADY GMINY0,66%.2409
.Uchwały- pliki0,00%.3
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2004- RADNI0,02%.85
.OGŁOSZENIA WÓJTA0,06%.233
.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2006- PLIKI0,05%.178
.SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH0,07%.246
.Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Szczaniec na lata 2004-20110,00%.1
.Gminny Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-20110,00%.12
.GPGO0,00%.7
.Gminny Plan Gospodarki Odpadami0,69%.2511
.Gminny Plan Ochrony Środowiska0,00%.2
.Wniosek o wydanie dowodu osobistego0,59%.2124
.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej0,33%.1215
.Pomoc Społeczna0,09%.320
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0,04%.153
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU0,06%.202
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU0,06%.202
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU0,05%.186
.BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY0,04%.147
.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO0,05%.166
.PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY0,06%.212
.PROTOKOŁY KOMISJI RADY GMINY0,04%.160
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY0,03%.111
.Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem0,00%.3
.DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY0,41%.1491
.DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY0,38%.1363
.DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI0,43%.1561
.Uchwały rok 20070,13%.488
.FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY- ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO0,00%.2
.OLEJ OPAŁOWY0,03%.112
.ZAKUP OPAŁU0,03%.117
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-zakup oleju opałowego0,03%.100
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- zakup opału0,03%.113
.Przetarg próba0,00%.1
.Zestawienie wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjum0,09%.323
.Wniosek o ustalenie warunków zabudowy0,56%.2038
.Wniosek o wydanie0,54%.1970
.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa z wykazu ras psów uznawanych za agresywne0,50%.1826
.Wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,55%.1990
.Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew/ krzewów0,11%.396
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,09%.313
.Statut Gminy Szczaniec0,67%.2438
.Zaproszenie do składania ofert3,50%.12691
.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK0,11%.412
.Projekt budowlano- wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej0,25%.901
.ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE JEDNEGO Z OFERENTÓW0,15%.547
.Ogłoszenie Wójta o konkursie0,04%.160
.Zarządzenie Wójta Gminy Szczaniec w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej oraz powołania komisji konkursowej0,03%.117
.ROK 20070,60%.2186
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH 20060,02%.77
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Szczańcu0,04%.150
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Smardzewie0,04%.154
.Ogłoszenie - kandydat na skarbnika0,06%.206
.Ogłoszenie nabór- kierownik GZUK0,08%.294
.Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Szczaniec za I kwartał 2007r0,12%.448
.INFORMACJA DLA PODATNIKÓW0,63%.2304
.Rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji0,60%.2173
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNI 20070,06%.202
.Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników0,30%.1101
.Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego0,21%.766
.Informacja o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0,58%.2096
.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szczaniec"0,16%.576
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,22%.809
.Rokowania po drugim przetargu0,49%.1791
.Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej0,09%.323
.Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczaniec za I półrocze 2007r0,11%.398
.Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r0,10%.380
.Wykonanie wydatków za I półrocze 20070,10%.380
.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie0,11%.398
.Zaproszenie do składania wniosków na dofinansowanie kosztów nauki0,42%.1526
.Przychody i wydatki zakładu budżetowego0,09%.314
.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii0,10%.367
.Załącznik Nr 3 - Wykonanie wydatków GZUK0,09%.344
.Obudowa ujecia wód podziemnych w raz rurociagami tłocznymi od obudowy studni 1A i 2A do stacji uzdatniamna wody w m. Szczaniec0,03%.91
.Obudowa ujęcia wód podziemnych wraz z rurociągami tłocznymi od obudowy studni 1A i 2A do stacji uzdatniania wody w m. Szczaniec0,16%.586
.Przychody i wydatki zakładu budżetowego0,09%.329
.Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej0,05%.191
.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia0,13%.460
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,12%.435
.Udostępnianie danych osobowych0,66%.2404
.Obwieszczenie Wójta Gminy Szczaniec0,85%.3088
.Wniosek o dofinansowanie pracowników młodocianych0,45%.1630
.Instalacja wodomierzy0,14%.504
.PRACOWNICY MŁODOCIANI0,05%.188
.Uchwały rok 20080,13%.476
.Wniosek o wycinkę drzew/krzewów0,49%.1788
.Informcja o stanie mienia komunalnego Gminy Szczaniec za 2007 r.0,12%.419
.Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego0,51%.1842
.Usuwanie awarii w stacjach uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczaniec0,11%.403
.Pożytek publiczny0,62%.2253
.ROK 20080,07%.263
.Przetarg - zakup opału Urząd Gminy0,10%.372
.Przetarg - zakup opału Zespół Szkół w Szczańcu0,10%.371
.Przetarg - zakup oleju opałowego Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie0,10%.378
.Budowa dosyłowej sieci wodociągowej od m. Szczaniec do m. Wilenko oraz sieci rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Wilenko0,19%.702
.Rrr0,00%.4
.Druk oświadczenia majątkowego radnego0,03%.101
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNI 20080,04%.139
.Dowozy szkolne 20080,10%.347
.Remont placu manewrowego - stacja SHELL0,10%.363
.BUDŻET GMINY SZCZANIEC NA ROK 20090,24%.871
.OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2009 ROKU0,11%.407
.Uchwały rok 20090,01%.25
.Uchwały rok 20090,10%.348
.Informacja o stanie mienia komunalnego za 2008 r.0,42%.1535
.ROK 20080,39%.1426
.ROK 20090,44%.1610
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNICY URZĘDU ZA 20070,01%.54
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 20070,01%.38
.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej0,46%.1657
.Remont dachu Wolimirzyce0,05%.167
.Zawiadomienie o wyborze oferty0,04%.142
.Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłaczami w miejscowości Wolimirzyce0,00%.2
.Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłaczami w miejscowości Wolimirzyce0,05%.166
.Informacja w sprawie podatku leśnego0,21%.771
.Informacja w sprawie podatku rolnego0,23%.844
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,04%.154
.Druk oświadczenia majątkowego wójta, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej gminy0,02%.57
.Modernizacja Gminnego Przedszkola w Szczańcu0,00%.1
.Modernizacja Gminnego Przedszkola w Szczańcu0,05%.191
.Modernizacja Gminnego Przedszkola w Szczańcu0,03%.98
.Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy0,00%.8
.Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy0,07%.238
.Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko0,40%.1443
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,15%.542
.Ogłoszenie o konkursie na dyrektora PSP w Smardzewie0,15%.548
.Przetarg na nieruchomość zabudowaną położoną w Dąbrówce Małej0,04%.144
.Rozbudowa budynku szkolnego z przebudową infrastruktury technicznej w Zespole Szkół w Szczańcu0,23%.835
.Zapytanie cenowe - nadzór inwestorski0,02%.89
.Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 r.0,00%.14
.Protokoły z sesji Rady Gminy Szczaniec0,21%.753
.Wiesława Sieńkowska - radna0,28%.1033
.Józef Skrzydłowski - radny0,27%.977
.Krystyna Paszkiewicz - radna0,28%.1005
.Józef Wencel - radny0,27%.976
.Wojciech Karcz - radny0,29%.1041
.Mieczysław Bil - radny0,31%.1133
.Stanisław Tomczak - radny0,25%.923
.Bogusława Pietrzak - radna0,27%.981
.Jakub Bociański - radny0,27%.971
.Protokoły z komisji Rady Gminy Szczaniec0,05%.168
.Józef Starzyński - Przewodniczący Rady Gminy0,25%.923
.Kazimierz Gordzelewski - radny0,06%.211
.Piotr Ambroży - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy0,32%.1157
.Maria Fontowicz - radna0,28%.1001
.Jan Duziak - radny0,27%.995
.Rafał Jasiński - radny0,28%.1015
.Augustyn Szerszeń - radny0,06%.222
.Maria Lewandowska - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Szczańcu0,31%.1113
.Edward Adamów - Inspektor w Urzędzie Gminy Szczaniec0,28%.1032
.Beata Amrogowicz - Sekretarz Gminy Szczaniec0,33%.1194
.Elżbieta Baranowska - Skarbnik Gminy Szczaniec0,31%.1109
.Marzena Koral - Kierownik GZUK0,08%.295
.Ryszard Walkowiak - Wójt Gminy Szczaniec0,37%.1326
.Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Szczaniec0,09%.338
.Roman Koral - inspektor Urzędu Gminy Szczaniec0,30%.1104
.Teresa Starzyńska - Dyrektor SzOK0,29%.1069
.Barbara Zembrowska - Kierownik OPS0,07%.271
.Janina Łopatko - Dyrektor PSP w Smardzewie0,07%.244
.Przetarg na Wiejskie Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Opalewie i Koźminku0,12%.428
.Elżbieta Kurowska - Hoły - Dyrektor ZS w Szczańcu0,32%.1152
.Prztarg na Wiejskie Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Smardzewie0,11%.392
.Jolanta Nowotnik - Kierownik Gminnej Biblioteki0,27%.990
.Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wolimirzyce .0,13%.456
.Zakup oleju opałowego do PSP Smardzewo0,07%.264
.Zakup opału do Zespołu Szkół w Szczańcu0,09%.322
.Propozycja cenowa na zadanie pn. nadzór techniczny i inwestorski nad robotami budowlanymi w przetargu pn. wiejskie centrum kultury i integracji społecznej w Smardzewie, Opalewie i Koźminku0,09%.311
.Zaproszenie do składania ofert- przełożenie dachu sala kinowa1,54%.5592
.Zaproszenie do składania ofert - zakup opału SzOK0,10%.366
.Zaproszenie do składania ofert- zakup opału Gmina0,09%.332
.Grzegorz Kardzis0,34%.1219
.Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Myszęcin, Ojerzyce i Szczaniec (etap I)0,09%.329
.Budżet Gminy Szczaniec na 2010 rok0,18%.663
.Ogłoszenie- konkurs ofert0,00%.15
.Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 r.0,33%.1194
.Obsługa bankowa budżetu Gminy Szczaniec i jej jednostek organizacyjnych0,08%.301
.Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Szczańcu0,17%.625
.Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Myszęcin, Ojerzyce i Szczaniec (etap I)0,19%.675
.Uchwały rok 20100,16%.573
.ROK 20100,38%.1395
.Druki oświadczeń majątkowych0,28%.1033
.WYKAZ0,58%.2088
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę0,06%.228
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę0,00%.1
.Obwieszczenie0,30%.1095
.Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Szczaniec0,09%.310
.Informacja o stanie mienia komunalnego za 2009 r.0,31%.1117
.Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczaniec0,36%.1316
.Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowyxh uwarunkowaniach zgody na realizaję przedsięwzięcia, polegajacego na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 1209F w m0,31%.1117
.Remont nawierzchni gminnycg dróg dojazdowych do pól w granicach pasa drogowego w obrębie miejscowości szczaniec, bez zmiany szerokości jezdni0,06%.224
.Dowozy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie Gminy Szczaniec0,04%.161
.Wniosek na stypendia0,30%.1074
.Obieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw dla Obwodu Utrzymania Autostrady - OUA Biały Mur,0,00%.1
.Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw dla obwodu utrzymania autostrady - OUA Biały Mur,0,00%.3
.Obwieszczenie0,36%.1308
.Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 1, 0 MW zlokalizowanej w miejscowo0,35%.1275
.Oświadczenia majatkowe za 2009 rok0,00%.1
.Ogłoszenie o naborze0,04%.149
.OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zgospodarowania przestrzennego Gminy Szczaniec0,28%.1033
.ZAWIADOMIENIE0,00%.1
.ZAWIADOMIENIE0,31%.1108
.Budowa Kanalizacji Sanitarnej dla miejscowości Szczaniec (etap II)0,06%.232
.Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szczaniec (etap II)0,00%.8
.Obwieszczenie0,00%.14
.OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,30%.1082
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,06%.200
.Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Smardzewie ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży.0,09%.335
.Ogłoszenie o naborze0,20%.742
.Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów0,13%.471
.Obwieszczenie o okręgach0,15%.547
.Ogłoszenie o naborze 4.10.2010 r.0,17%.610
.Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie Gminy Szczaniec0,08%.274
.Skład Gminnej Komisji Wyborczej0,14%.511
.Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o dyżurach0,14%.512
.Obwieszczenie o obwodach0,13%.482
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiacyvh własność Gminy Szczaniec0,00%.1
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Szczaniec0,03%.100
.Dostawa węgla kamiennego i miału węglowego - Zespół Szkół0,05%.178
.Dostawa węgla kamiennego i miału węglowego - gmina0,05%.168
.Dostawa oleju opałowego do obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Smardzewie0,04%.136
.Uchwały rok 20110,15%.560
.Program współpracy Gminy Szczaniecz organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.0,00%.1
.Program współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok0,04%.135
.ROK 20110,31%.1137
.Kadencja 2010 - 20140,06%.209
.Pożytek publiczny 20110,32%.1172
.Oświadczenia majątkowe radnych: kadencja 2010-20140,27%.969
.Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Smardzewie0,15%.548
.Budżet Gminy Szczaniec na rok 20110,31%.1115
.Ogłoszenie o naborze0,07%.250
.Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego na czas nieograniczony0,04%.146
.Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego na czas nieograniczony0,03%.127
.Informacja o kandydatach na stanowisko ds. kadr i spraw obywatelskich spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze0,06%.233
.Ogłoszenie o wyniku naboru0,05%.196
.Sprawozdanie0,27%.990
.Przebudowa trybun i budynku spikera na stadionie sportowym w Szczańcu0,07%.246
.Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej0,05%.170
.Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej0,31%.1109
.Zarządzenie Wójta0,11%.391
.Ogłoszenie o konkursie0,10%.362
.Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Szczaniec0,00%.1
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Szczaniec0,24%.885
.Informacja o stanie mienia 2010 r.0,26%.927
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nia sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczaniec0,00%.1
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Szczaniev0,00%.1
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczaniec0,02%.76
.Janusz Błażków0,23%.822
.Krystyna Branicka0,24%.880
.Rafał Jasiński0,23%.835
.Józef Skrzydłowski0,22%.808
.Kazimierz Gordzelewski0,22%.816
.Łukasz Dudek0,24%.855
.Wojciech Karcz0,24%.858
.Piotr Kłosiak0,22%.808
.Józef Wencel0,22%.809
.Kazimierz Sołtysik0,22%.788
.Krystyna Kamińska - Dżumaga0,22%.802
.Wiesława Sieńkowska0,22%.805
.Augustyn Szerszeń0,22%.800
.Piotr Ambroży0,23%.829
.Informacja dla przedsiębiorców0,25%.896
.Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowe0,02%.58
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej wraz z budową ka0,01%.51
.Marta Obst - kierownik OPS0,25%.916
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej wraz z budową ka0,22%.802
.Kadencja 2010-20140,04%.157
.Zmiana Zarządzenia Nr 8/090,21%.746
.Obwieszczenie0,06%.219
.Obwieszczenie0,19%.684
.Składy Obwodowych Komisji Wyborczych0,02%.81
.Kalendarz wyborczy0,03%.108
.Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego0,19%.672
.Jan Greczycho - Dyrektor Zespołu Szkół w Szczańcu0,22%.796
.Wykonanie dochodów0,21%.755
.Pożytek publiczny - 20120,31%.1131
.Obwieszczenie - przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie mobilnego węzła betoniarskiego ,,PERFEKT’’. Inwestycja planowana j0,21%.780
.Kadencja 2010-20140,00%.1
.Uchwały rok 20120,15%.562
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości0,00%.1
.Przetarg ustny nieograniczony0,04%.157
.Postanowienie o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie moblinego węzła betoniarskiego PERFEKT0,20%.716
.Obwieszczenie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie mobilnego węzła betoniarskiego "PERFEKT"0,16%.579
.Obwieszczenie Wójta gminy Szczaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego · „ Renaturalizacji nie mniej niż 5 km skanalizowanej doliny rzecznej Leniwej Obry poprze0,18%.656
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego„ Renaturalizacji nie mniej niż 5 km skanalizowanej doliny rzecznej Leniwej Obry poprzez unatura0,20%.712
.Zakup węgla i miału węglowego- Gmina0,03%.96
.Zakup węgla i miału węglowego - Zespół Szkół0,03%.101
.Deklaracja na podatek od nieruchomości0,17%.607
.Informacja w sprawie podatku rolnego0,16%.569
.Informacja w sprawie podatku od nieruchomości0,16%.581
.Deklaracja na podatek leśny0,16%.580
.Informacja w sprawie podatku leśnego0,16%.568
.Deklaracja na podatek rolny0,17%.613
.Obwieszczenie Wójta Gminy Szczaniec - węzeł betoniarski - Myszęcin działka nr 146/10,21%.779
.Decyzja środowiskowa węzeł Betoniarski -Myszęcin działka nr 146/10,30%.1080
.Komunikat Komisarza Wyborczego0,17%.615
.Komunikat Komisarza Wyborczego0,17%.632
.Obwieszczenie Wóta Gminy Szczaniec0,17%.609
.Prawo lokalne rok 20120,19%.689
.Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej0,17%.622
.Remont świetlic wiejskich w miejscowości Brudzewo i Ojerzyce0,10%.350
.Remont świetlic wiejskich w miejscowości Dąbrówka Mała i Wolimirzyce0,07%.250
.Obwieszczenie GKW0,14%.500
.Kadencja 2010-20140,19%.697
.Ogłoszenie o naborze0,00%.1
.Ogłoszenie o naborze0,19%.680
.Ogłoszenie w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Szczaniec, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania0,15%.527
.Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego0,14%.505
.Informacja o wynikach naboru0,16%.568
.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym -,,Remont świetlic wiejskich w miejscowości Dąbrówka Mała i Wolimirzyce.0,04%.147
.Informacja o stanie mienia Gminy Szczaniec w 2011 r.0,15%.541
.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn.,,Remot świetlic wiejskich w miejscowości Brudzewo i Ojerzyce."0,05%.176
.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska sportowego w Szczańcu, ogólnodostępnego dla społeczności lokalnej Gminy Szczaniec0,05%.183
.Tadeusz Wośkowiak - radny0,13%.476
.Obwieszczenie Wójta Gminy Szczaniec - /stacja transformatorowa słupa SN/nn/0,13%.484
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - "stacja transformatorowa słupa SN/nn..."0,12%.451
.Ogłoszenie - taryfa za wodę0,14%.519
.Zgospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska sportowego w Szczańcu, ogólnodostępnego dla społeczności lokalnej Gminy Szczaniec.0,04%.141
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE0,15%.560
.OGŁOSZENIE NABORU0,20%.737
.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska sportowego w Szczańcu, ogólnodostępnmego dla społeczności lokalnej Gminy Szczaniec.0,05%.188
.Modernizacja hydrofornii w Myszęcinie.0,07%.239
.Zaprojektowanie i wymiana kotłowni olejowej na kotłownię węglową zasilaną węglem brunatym w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Smardzewie0,06%.214
.Informacja o wynikach naboru0,14%.500
.Zaprojektowanie i wymiana kotłowni olejowej na kotłownię opalaną węglem brunatnym w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Smardzewie0,06%.211
.Wniosek o dofinansowanie0,10%.377
.Przetarg ustny nieograniczony0,02%.55
.Pożytek publiczny na 2013 rok0,16%.585
.Dostawa węgla brunatnego -Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie0,07%.240
.Dostawa węgla brunatnego -Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie0,07%.240
.Dostawa opału Zespół Szkół w Szczańcu0,04%.146
.Dostawa opału-Gmina Szczaniec0,04%.129
.Ogłoszenie o realizacji projektu EFS0,04%.147
.Nabór na wolne stanowiska przy projekcie EFS0,10%.378
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 45228