.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Obwieszczenie - przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego rowu melioracyjnego na działce nr 366/9 i 372/2 w m. Myszęcin

                                                                                                                       Szczaniec, dnia 16 sierpnia   2011r.

OSR.6220.1.2011r.

OBWIESZCZENIE

       Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko         ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Szczaniec podaje do publicznej wiadomości informację że:

1.       W dniu 16.08.2011r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego  rowu melioracyjnego   na działce nr 372/2 ( w całości) i 366/9 ( w części) zlokalizowanego w miejscowości Myszęcin, gm. Szczaniec. Inwestorem jest Gmina Szczaniec  66-225 Szczaniec 73 reprezentowana przez Andrzej Szarłowicz, Usługi Inżynierskie ul. Leopolda Okulickiego 19/8, 65-559 Zielona Góra

2.  W dniu 16.08.2011r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na   Przebudowie odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego  rowu melioracyjnego  na działce    nr 372/2 (w całości) i 366/9 (w części) zlokalizowanego w miejscowości Myszęcin, gm. Szczaniec.

3. W dniu  16.08.2011r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.  oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o  wydanie opinii na temat obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

4. Przedsięwzięcie obejmuje: przebudowę odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego  rowu melioracyjnego   na działce nr 372/2 (w całości) i 366/9, ( w części) zlokalizowanego w miejscowości Myszęcin, gm. Szczaniec.

5. Przedmiotem decyzji, która wydana zostanie w postępowaniu będzie  ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia.

6. Organem właściwym do wydania decyzji, stosownie do art.75 ust 1, pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Szczaniec .

7. Organami właściwymi w sprawach uzgodnień, opinii wydawanych w toku postępowania  są Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie,  która jest wyłożona do wglądu w budynku Urzędu Gminy Szczaniec, pokój nr 7  od poniedziałku do piątku    w godzinach od 800 do 1500.

Każdy zainteresowany ma prawo składać swoje uwagi i wnioski. Mogą one być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uwagi i wnioski należ składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczańcu w terminie od dnia  16.08.2011r. do dnia 16.09.2011r.

Organem właściwym dla rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Szczaniec.

                                                                                                        Wójt Gminy Szczaniec  Ryszard Walkowiak.

 
informacje udostępnił:Mirosława Dudek
informacje wytworzył:Gabriela Bułajewska
data udostępnienia: 2011-08-17 08:10:35
ostatnia modyfikacja: Mirosława Dudek 2011-08-17 08:10:35 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228