.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BUDŻET GMINY SZCZANIEC NA ROK 2011:
Budżet Gminy Szczaniec na rok 2011

Uchwała Nr III/7/10

                                             Rady Gminy Szczaniec

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2011

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212  ust. 1 pkt 1-6, 8 i ust. 2 , art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 217 ust. 1, 2 pkt 5 art. 222 ust1, 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust 1, ust. 2 pkt. 1, art. 258 ust.1,  art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy uchwala, co następuje ;

 

 

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 12 814 164 zł,

w tym :

a) dochody bieżące w kwocie                8 837 422 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie           3 976 742 zł,

                zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

    

         2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej  kwocie 13 172 661 zł

w tym :

                  a) wydatki bieżące w kwocie  8 284 455 zł, w tym w szczególności:

1)      wydatki jednostek budżetowych – 5 801 154 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich – 3 985 657 zł,

- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 1 815 497 zł

2)      dotacje na zadania bieżące – 286 000 zł

3)      świadczenia na rzecz osób fizycznych –1 978 271 zł

4)      wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 39 030 zł, z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 33 176 zł

5)      wydatki na obsługę długu – 180 000 zł,

               b) wydatki majątkowe w kwocie 4 888 206 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 888 206 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 215 502 zł,  w tym:

-         ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –  1 918 201zł

                 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 § 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy  stanowi deficyt budżetu w kwocie

358 497 zł,  który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

2.  Ustala się przychody  budżetu gminy w kwocie 3 461 228 zł , z następujących tytułów:

a) zaciągniętych  pożyczek w kwocie  1 281 984 zł,

b) przychodów z tytułu rozliczeń krajowych w kwocie  979 244 zł,

c) nadwyżki z lat ubiegłych  w kwocie 1 200 000 zł.

 

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 3 102 731 zł,  z następujących tytułów:

a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  w kwocie  2 556 253 zł,

                   b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 546 478 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

  1.  Ustala się limity zobowiązań z budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu   do kwoty 700 000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu                                                   Unii Europejskiej do kwoty 1 125 473 zł,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 300 000 zł.

           

 § 3.1. Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości 64 000 zł.

 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w wysokości 21 000 zł.

 

    § 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do       sektora finansów publicznych  w kwocie 303 100 zł zgodnie   z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:

  1) dotacje podmiotowe w wysokości 230 400 zł;

  2) dotacje celowe w wysokości 72 700 zł.

 

       § 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6.

 

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów  dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym   w   załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie            z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 8. Ustala się dochody  związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

 

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Szczaniec do:

1.      Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  kwoty 700 000 zł.

2.      Zaciągania kredytów i pożyczek  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 700 000 zł;

3.      Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych   

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

       4.  Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;

a.   dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

b.      zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 200 000 zł,

       5. Dokonywania zmian:

a)      w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu

b)      w planie wydatków majątkowych w ramach działu

c)      w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą wydatków bieżących (zwiększenie lub zmniejszenie) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu

 

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku   Urzędowym Województwa Lubuskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                           Józef Starzyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Budżet Gminy Szczaniec na 2011 r. został opracowany na podstawie:

-  otrzymanych wskaźników z Ministerstwa Finansów,

- planowanych dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

-  planowanych dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy

- planowanych do złożenia i złożonych wniosków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

- do opracowania dochodów budżetu pod względem podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę przewidywaną inflację w wysokości 2,6% wzrostu cen towarów i usług, Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.

 

I. DOCHODY

 

Dochody budżetu gminy na 2011 r. zostały zaplanowane w wysokości 12 814 164 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 8 837 422 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 3 976 742 zł.

 

Planowane dochody budżetu gminy na 2011 rok według źródeł ich powstania:

1)      dochody majątkowe – 3 976 742 zł:

- 113 100 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- 727 931 zł – dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach LRPO na realizację zadania „Termomodernizacja budynku PSP w Smardzewie”

- 2 677 676 zł – dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach PROW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Myszęcin, Ojerzyce i Szczaniec (I etap)”

- 48 360 zł  - dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach PROW na realizację zadania „Doposażenie świetlic wiejskich działających na terenie gminy Szczaniec”

- 22 400 zł – dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach PROW na realizację zadania „Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach Ojerzyce i Opalewo”

- 187 275 zł - dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach PROW na realizację zadania „Zagospodarowania miejsc sportu i rekreacji w miejscowości Szczaniec”

 - 200 000 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Smardzewie”

 

2) dochody bieżące – 8 837 422 zł :

- 2 724 115 zł - subwencja oświatowa

- 1 361 702 zł - subwencja wyrównawcza

- 1 000 756 zł - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- 588 154 zł - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-  870 878 zł - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 1 462 287 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

- 452 400 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- 39 030 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach EFS Kapitał Ludzki

- 58 900 zł -  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- 178 400 zł – wpływy z różnych usług

- 17 800 zł wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie  wieczyste  nieruchomości

- 10 700 zł – wpływy z odsetek

- 300 zł – podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

- 4 000 zł – wpływy z opłaty skarbowej

- 45 000 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

- 15 000 zł – pokrycie opłat przez dzieci na rzecz rodzica przebywającego w Domu Pomocy społecznej

- 3 000 zł – dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

- 5 000 zł wpływy z różnych dochodów

 

II. WYDATKI

 

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 13 172 661 zł.

Składają się na nie:

    1)  8 284 455  zł - wydatki bieżące, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – 5 801 154 zł, z czego:

-         wynagrodzenia i składki od nich – 3 985 657 zł

-         pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 1 815 497 zł

 2) dotacje na zadania bieżące – 286 000 zł

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych –1 978 271 zł

 4) wydatki na programy finansowane ze środków UE – 39 030 zł

 5) wydatki na obsługę długu – 180 000 zł.

 

2)       4 888 206 zł - wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe to:

-       180 000 zł - infrastruktura wodociągowa gminy

-       518 500 zł - wydatki związane z modernizacją dróg

-       17 100 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne związane z przystąpieniem gminy do programu „E-Urząd”

-       1 049 095 zł – wydatki związane z zadaniem „Termomodernizacja budynku szkolnego PSP w Smardzewie”,  w tym dofinansowanie ze środków UE  716 353 zł

-       17 500 zł – zakupy inwestycyjne w ramach programu przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i ich rodzicom

-       2 108 596 zł - wydatki związane z kontynuacją budowy kanalizacji w miejscowości Myszęcin, Ojerzyce i Szczaniec (I etap), w tym dofinansowanie ze środków UE 

863 813 zł

-       80 000 zł -  wydatki związane z realizacją zadania „Doposażenie świetlic wiejskich działających na terenie gminy Szczaniec”,  w tym dofinansowanie ze środków UE

      48 360 zł 

-       196 800 zł – wydatki związane z realizacją zadania „Wiejskie Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Brudzewie, Dąbrówce Małej, Ojerzycach i Wolimirzycach”; zadanie realizowane będzie w 2011-2012 r.; przewidywany koszt zadania 1 230 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 500 000 zł

-       39 360 zł – wydatki związane z realizacją zadania „ Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach Ojerzyce i Opalewo”, w tym dofinansowanie ze środków UE 22 400 zł

-       251 255 zł – wydatki związane z realizacją zadania „Zagospodarowanie miejsc sportu i rekreacji w miejscowości Szczaniec, w tym dofinansowanie ze środków UE

     187 275 zł

 -  430 000 zł – wydatki związane z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Smardzewie

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących z zagranicy przedstawiają się następująco:

                                                                                                                                                                                       

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Plan

Plnowane dofinansowanie

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

Wydatki majątkowe

 

 

 

800

 

80101

Termomodernizacja budynku PSP w Smardzewie

 

1 049 095,00

716 353,00

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Myszęcin, Ojerzyce i Szczaniec (I etap)

 

2 108 596,00

863 813,00

921

 

92109

Doposażenie świetlic wiejskich działających na terenie gminy Szczaniec

 

80 000,00

48 360,00

921

 

92195

Wiejskie Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Brudzewie, Dąbrówce Małej. Ojerzycach i Wolimirzycach

 

196 800,00

80 000,00

926

 

92601

Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach Ojerzyce i Opalewo

 

39 360,00

22 400,00

926

 

92601

Zagospodarowanie miejsc sportu i rekreacji w miejscowości Szczaniec

 

251 255,00

187 275,00

 

 

Razem

3 725 106,00

1 918 201,00

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

853

 

85395

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

 

36 730,00

36 730,00

853

 

85395

Projekt „Zawodo-Teka Młodego Człowieka”

 

2 300,00

2 300,00

 

 

 

Razem

39 030,00

39 030,00

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

3 764 136,00

 

1 957 231,00

 

 

 

 

 

 

W budżecie gminy na 2011 rok planuje się udzielenie dotacji w łącznej kwocie 303 100 zł:

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji /w zł/

podmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

 

 

750

75095

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

 

17 100,0

851

85158

Miasto Zielona Góra Izba Wytrzeźwień z siedzibą w Raculi

 

600,00

921

92109

Szczaniecki Ośrodek Kultury

172 400,00

 

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczańcu

58 000,00

 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

 

Nazwa zadania

 

 

010

01008

Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych

 

5 000,00

926

92605

Krzewienie kultury fizycznej i sportu

 

50 000,00

      Ogółem

230 400,00

72 700,00

 

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami planuje się kwotę 1 462 287 zł, z tego:

1.    51 300 zł -  wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu administracji publicznej,

2.  637 zł      -  wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu urzędów naczelnych                              organów władzy państwowej

3.  450 zł      - wydatki związane z obroną narodową

4.  1 406 300 zł – wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5.  3 600 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

 

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

 

Dział 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –204 000 zł:

 

- 5 200 zł - wydatki związane z melioracjami wodnymi, w tym 5 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie

- 180 000 zł - wydatki związane z infrastrukturą wodociągową gminy

- 14 000 zł - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazanego do izb rolniczych

- 4 800 zł – zakup usług

 

 

 

 

Dział 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 616 500 zł

 

Wydatki związane z remontami i modernizacją dróg gminnych, opłatami związanymi z zajęciem pasa drogowego, bieżącym utrzymaniem dróg

 

Dział 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 63 000 zł

 

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, bieżącymi remontami, opłatami, wywozami nieczystości stałych i płynnych.

 

Dział 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 59 000 zł

 

- 45 000 zł – opłaty związane z wydaniem decyzji lokacyjnych

- 14 000 zł wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

 

Dział 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 261 700 zł

 

Urzędy wojewódzkie – 51 300 zł:

- 51 300 zł wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Rady gmin – 62 900 zł:

- 62 900 zł - wydatki rady gminy

Urzędy gmin –1 056 600 zł; w tym:

   - 837 300 zł -  wynagrodzenia i składki od nich naliczone

   - 500 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych

   - 218 800 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 26 000 zł:

- 26 000 zł wydatki związane z promocją gminy

Pozostała działalność – 64 900 zł:

- 47 800 zł – wydatki związane z pozostałą działalnością, w tym wypłaty kosztów podróży dla sołtysów

- 17 100 zł – realizacja programu e-Urząd

 

Dział 751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 637 zł

 

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

Dział 752  OBRONA NARODOWA – 450 ZŁ

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

Dział 754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 71 937 zł

 

-  1 500 zł -  wpłaty jednostek na fundusz celowy

-  67 337 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych

-  3 100 zł - wydatki związane z obroną cywilną.

 

Dział 756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 61 000 zł

 

- 55 000 zł - wydatki związane z poborem podatków przez sołtysów

- 6 000 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

Dział 757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 185 000 zł

 

- 180 000 zł - zapłata odsetek od kredytów i pożyczek

- 5 000 zł – usługi związane z kredytami

 

Dział 758  RÓŻNE ROZLICZENIA – 85 000 zł

 

- 64 000 zł - rezerwa ogólna

- 21 000 zł -rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

 

Dział 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE -  4 616 326 zł

 

Gmina Szczaniec posiada następujące placówki oświatowe:

- Zespół Szkół w Szczańcu; w skład którego wchodzi:

      - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczańcu

      - Publiczne Gimnazjum Nr 1

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie

- Gminne Przedszkole w Szczańcu z oddziałem zamiejscowym w Smardzewie.

Wydatki w tym dziale to:

Szkoły podstawowe – 3 283 848 zł:

- 1 742 800 zł -  wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 99 350 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 392 603 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 1 049 095zł – wydatki związane z „Termomodernizacją budynku PSP w Smardzewie

Przedszkola – 497 685 zł:

- 391 780 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 23 770 zł  - świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 82 135 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Gimnazja 465 267 zł:

- 413 400 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 28 740 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 23 127 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dowożenie uczniów do szkół – 143 425 zł:

- 17 900 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 125 525 zł - wydatki związane z przewozem uczniów

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14 391 zł:

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli

Stołówki szkolne – 211 210 zł:

- 97 310 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 100 000 zł - zakup żywności

- 13 900 zł - pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem stołówki

Pozostała działalność – 500 zł

 

 

 

 

Dział 851  OCHRONA ZDROWIA – 45 600 zł

 

- 45 000 zł wydatki w tym dziale związane są z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

- 600 zł - zaplanowana dotacja na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Raculi

 

 

Dział 852  POMOC SPOŁECZNA – 2 046 260 zł

 

Wydatki w tym dziale to:

Domy pomocy społecznej – 43 000 zł:

- 43 000 zł - utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej - zadanie własne gminy

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 406 300 zł ( zadanie zlecone):

- 1 348 111 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 46 060 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 12 129 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22 000 zł:

- 22 000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 148 400 zł:

- 148 400 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dodatki mieszkaniowe – 20 000 zł ( zadanie własne gminy):

- 20 000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zasiłki stałe – 170 300 zł:

- 170 300 zł -  świadczenia na rzecz osób fizycznych

Ośrodki pomocy społecznej – 172 360 zł:

- 158 810 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 13 550zł – pozostałe wydatki

Pozostała działalność – 63 900 zł:

- 63 900 zł - świadczenia społeczne w zakresie dożywiania

 

Dział 853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –

-       39 030 zł

 

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją projektu „Zawodo-Teka Młodego Człowieka” oraz „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

 

 

Dział 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 – 2 407 296 zł

 

Wydatki w tym dziale to:

 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 113 596 zł:

- 2 108 596 zł - wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji

- 5 000 zł – zakup energii

Gospodarka odpadami – 11 000 zł:

- 11 000 zł - wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –75 000 zł:

- 52 450 zł –wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 23 250 zł -wydatki pozostałe związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 207 000 zł:

- 207 000 zł - zakup energii i usług związanych z utrzymaniem oświetlenia ulic

 

Dział 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 599 200 zł

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 344 400 zł:

- 172 400 zł - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

- 31 900 zł -  wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 60 100 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 80 000 zł – wydatki związane z doposażeniem świetlic w ramach LGD

Biblioteki – 58 000 zł:

- 58 000 zł - dotacja podmiotowa dla bibliotek

Pozostała działalność – 196 800 zł

Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją Wiejskich Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Brudzewie, Dąbrówce Małej, Ojerzycach i Wolimirzycach

 

Dział 926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 810 725 zł

 

Obiekty sportowe – 720 615 zł:

- 39 360 zł – budowa placów zabaw

- 251 255 zł – remont i modernizacja boiska sportowego w Szczańcu

- 430 000 zł – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Smardzewie

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 90 110 zł :

- 50 000 zł dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 30 610 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 9 500 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

 

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

 

Treść

Klasyfikacja
§

Plan

1

2

3

Przychody ogółem:

 

 

 

 

 

 

3 461 228,00

 

 

 

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 

903

1 125 473,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

156 511,00

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

955

979 244,00

Nadwyżki z lat ubiegłych

957

1 200 000,00

Rozchody ogółem:

 

 

 

 

 

3 102 731,00

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

2 556 253,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

546 478,00

 

W 2011 roku planuje się:

-       zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 267 275 zł

-       wykorzystać transze pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 858 198 zł zgodnie z Umową Pożyczki Nr PROW321.11.00562.08 z dnia 29.04.2010 r.

-       wykorzystać transze pożyczki w kwocie 156 511 zł zgodnie z Umową Pożyczki nr 2010/OW-po/27/9 z dnia 10.08.2010 r.

-       wprowadzić do budżetu kwotę 979 244 zł, jako przychody z innych rozliczeń krajowych

-       wprowadzić do budżetu kwotę 1 200 000 zł, jako nadwyżkę z lat ubiegłych

-       spłacić pożyczkę otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2 556 253 zł

-       spłacić raty pożyczki w łącznej kwocie 220 000 zł zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

-       spłacić raty pożyczki w łącznej kwocie 99 400 zł zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

-       spłacić raty kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie 227 078 zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze

 

Załączniki do Uchwały Budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2011:

  1. Załącznik nr 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2011
  2. Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu gminy na rok 2011
  3. Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
  4. Załącznik nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
  5. Załącznik nr 5 -  Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
  6. Załącznik nr 6 -  Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
  7. Załącznik nr 7- Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na rok 2010
  8. Załącznik nr 8 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

 
informacje udostępnił:Mirosława Rybczyńska
data udostępnienia: 2011-03-24 13:40:21
ostatnia modyfikacja: Mirosława Rybczyńska 2011-03-24 13:40:21 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228