.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1209F w miejscowości Wolimirzyce
poka wszystkie dokumenty

                                                                                                                               Szczaniec, dnia 05 maja 2010r.

OSR.7610/1/2010r.

OBWIESZCZENIE

       Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r.              Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.  1071 z póź. zm.)

Wójt Gminy Szczaniec podaje do publicznej wiadomości informację że:

1.W dniu  05.05.2010r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1209F w miejscowości Wolimirzyce. Inwestorem jest Starostwo Powiatowe Świebodzin ul Kolejowa 2.

2.  W dniu 05.05.2010r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F w miejscowości Wolimirzyce.

3. W dniu 05.05.2010r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.  oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii  na temat obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

4. Przedsięwzięcie obejmuje: przebudowę drogi powiatowej.

5. Przedmiotem decyzji, która wydana zostanie w postępowaniu będzie  ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia.

6. Organem właściwym do wydania decyzji, stosownie do art.75 ust 1, pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Szczaniec .

7. Organami właściwymi w sprawach uzgodnień, opinii wydawanych w toku postępowania  są Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie,  która jest wyłożona do wglądu w budynku Urzędu Gminy Szczaniec, pokój nr 7  od poniedziałku do piątku               w godzinach od 800 do 1500.

Każdy zainteresowany ma prawo składać swoje uwagi i wnioski. Mogą one być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i wnioski należ składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczańcu w terminie od dnia  05.05.2010r. do dnia 06.06.2010r.

Organem właściwym dla rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Szczaniec

 
informacje udostępnił:Mirosława Rybczyńska
data udostępnienia: 2010-05-13 11:07:55
ostatnia modyfikacja: Mirosława Rybczyńska 2010-05-13 11:12:37 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 1209F w
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 45228