.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
DO POBRANIA:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Szczaniec
poka wszystkie dokumenty

............................................                                       ............................................, dnia

...................................................                                                                                        

        (imię i nazwisko/ firma)

 

.................................................                                        Urząd Gminy

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Szczaniec

Nazwisko i imię wnioskodawcy ..............................................................................................

1.  Miejsce zamieszkania..............................................................................................................

2. Zgłaszam wniosek o przyznanie mi zezwolenia na sprzedaż następujących rodzajów

napojów alkoholowych:

A - na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa przeznaczonych

do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży;

B - na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18%

 (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem

sprzedaży

C - na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do

spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży ;

D - zezwolenia na jednorazową, sprzedaż napojów alkoholowych;

E - na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa , powyżej 4,5%

do 18% (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% prowadzoną przez przedsiębiorców,

których działalność polega na organizacji przyjęć;

3. Dokładny adres obiektu - lokalu, w którym byłaby prowadzona sprzedaż alkoholu - nazwa

placówki: sklep, zakład gastronomiczny (bistro, restauracja, kawiarnia, itp.)........................

Powierzchnia sali sprzedażowej ........................................... m2

4. Typ obiektu: lokal w budynku, kiosk, pawilon, stacja benzynowa, kontener

5.  Inny, wymienić jaki.................................................................................................................

6. Tytuł prawny do lokalu:

  własność - rodzaj (np. akt notarialny) i numer dokumentu .........................................

   dzierżawa - od kogo ....................................................................................................

   data i numer umowy dzierżawy ...................................................................................

   inny sposób władania obiektem - lokalem ..................................................................

7. W obiekcie działalność gospodarcza prowadzona jest od dnia ...............................................

8. Rodzaj (branża) prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanym obiekcie

w oparciu o dokument uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej numer.......

.............................z dnia ................................... zarejestrowane w: .....................................

 

 

 

                                                                                                            .................................................

                                                                                                                        podpis wnioskodawcy

Uwagi:

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców KRS,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

3) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

4) decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,

5) dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli zostało takie ustanowione)

Ponadto zgodnie z art. 111 ust. 1-8 ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

1 .W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań, gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .       .                             

 

2. Przedsiębiorca za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi opłatę na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

525 zł. na sprzedaż napojów zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwa .

525 zł. na sprzedaż napojów zaw. pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

2100 zł. na sprzedaż napojów zaw. pow. 18% alkoholu .

 

3.Opłata, o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

4. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są, obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

5. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła :

a) 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwawnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

b) 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu

(z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów

w roku poprzednim,

c) 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim .

6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5 . wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.

 

7. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku

kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

 

8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty , o których mowa w ust. 1 - 5 , dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia .

 

Zezwolenia , organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu z uchwałami rady gminy.

 
informacje udostępnił:Łukasz Najdek
data udostępnienia: 2007-02-07 09:36:08
ostatnia modyfikacja: Łukasz Najdek 2007-02-07 09:37:41 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy Szczaniec
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 45228