.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZANIEC ZA 2010 ROK:
Sprawozdanie
poka wszystkie dokumenty

 

 

 

 

Sprawozdanie roczne

 

z wykonania

 

budżetu Gminy Szczaniec

 

za  2010 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Szczaniec

Budżet Gminy Szczaniec na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy Szczaniec w dniu 29 grudnia 2009 roku.

Uchwałą nr XXXI/218/09 zostały uchwalone:

-         dochody budżetu w wysokości 10 767 101 zł, w tym:

1)     dochody bieżące – 9 047 416 zł

2)     dochody majątkowe – 1 719 685 zł

-         wydatki budżetu  w wysokości 15 484 731  , w tym:

1)     wydatki bieżące – 8 030 195 zł,

            2) wydatki majątkowe – 7 454 536 zł

      -    rozchody budżetu w wysokości 220 000 zł

-         przychody budżetu w wysokości 4 937 630 zł

 

W trakcie roku uchwalono 10 uchwał Rady Gminy Szczaniec oraz wydano 18 zarządzeń Wójta Gminy Szczaniec wpływających na zmiany budżetu

 

Po wprowadzeniu zmian plan budżetu gminy zwiększył się o kwotę:

- dochody – 800 546,70 zł

- wydatki – 1 207 209,70 zł

- przychody – 406 663,00 zł

 

Zwiększenie budżetu dotyczyło przyznania dodatkowych środków na:

 

L.p.

Rozdział, paragraf

Treść

Kwota

1.

01095 § 2010

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

336 910,00

2.

60016 § 6260

Dofinansowanie modernizacji dróg

59 750,00

3.

75056 § 2010

Powszechny spis rolny

8 561,00

4.

75075 § 0690

Wpływy z różnych opłat

2 000,00

5.

75075 § 0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

2 000,00

6.

75075 § 2700

Środki pozyskane z innych źródeł

12 900,00

7.

75107 § 2010

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

10 529,00

8.

75109 § 2010

Wybory do rady gminy oraz wójta

19 500,00

9.

75615 § 2680

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

19 615,00

10.

75618 § 0480

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

3 217,00

11.

75801 § 2920

Subwencja oświatowa

15 000,00

12.

80101 § 0920

Pozostałe odsetki

1 071,00

13.

80101 § 0970

Wpływy z różnych dochodów

12 340,00

14.

80101 § 2030

Wsparcie finansowe w formie dotacji z przeznaczeniem na dokonanie zakupów dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole

17 411,00

15.

80101 § 2700

Środki pozyskane z innych źródeł na wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży

6 750,00

16.

80101 § 6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Smardzewie”

745 944,00

17.

80101 § 6207

Refundacja środków z LRPO za 2009 r.

76 522,00

18.

80104 § 6207

Refundacja środków z LRPO za 2009 r.”

9 645,00

19.

85202 § 0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

18 970,00

20.

85212 § 2010

Świadczenia rodzinne

5 046,00

21.

85212 § 0920

Pozostałe odsetki

6,00

22.

85212 § 2910

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

153,00

23.

85213 § 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

2 400,00

24.

85213 § 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

3 500,00

25.

85214 § 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

93 800,00

26.

85216 § 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

24 569,00

27.

85217 § 2710

Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst

1 300,00

28.

85219 § 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dodatki dla pracowników socjalnych                                         

5 500,00

29.

85295 § 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie

72 000,00

30.

85395 § 2007

              2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

7 367,91

1 300,23

31.

85415 § 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów

109 092,00

32.

90017 § 0970

Wpływy z różnych dochodów

46 245,00

33.

90019 § 0970

Wpływy z różnych dochodów

30 600,00

34.

92601 § 6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

200 000,00

 

 

RAZEM

1 981 514,14

 

 

Na zmniejszenie budżetu wpływ miało:

 

L.p.

Rozdział, paragraf

Treść

Kwota

1.

70005 § 0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

25 000,00

 

2.

75801 § 2920

Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej                          

12 977,00

3.

80101 § 6207

 

Dotacja na realizację projektu „Termomodernizacja budynku PSP w Smardzewie”

745 944,00

4.

85212 § 2010

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

31 000,00

5.

85213 § 2030

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

1 620,00

6.

85214 § 2030

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

24 000,00

7.

85395 § 2007

              2008

 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

7 304,42

1 289,02

8.

92109 § 2708

Środki pozyskane z innych źródeł

37 500,00

9.

92195 § 6269

Dotacja otrzymana z funduszy celowych

41 833,00

10.

92601 § 6260

Dotacja otrzymana z funduszy celowych

200 000,00

11.

92601 § 6298

Środki pozyskane z innych źródeł

52 500,00

 

 

RAZEM

1 180 967,44

 

 

     Po wprowadzeniu powyższych zmian plan:

-         dochodów wyniósł – 11 567 647,70 zł, w tym:

1)     dochody bieżące –  9 821 378,70 zł

2)     dochody majątkowe – 1 746 269 zł

-         wydatków -  16 691 940,70 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące – 8 605 897,22 zł

2)     wydatki majątkowe – 8 086 043,48 zł,

-         przychodów – 5 344 293,00 zł

-         rozchodów – 220 000,00 zł     

 

STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ

31 grudnia 2010 ROKU

 

1.      W 2010 roku  spłacono 2 raty pożyczki w kwocie 220 000,00 zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2003 roku w wysokości 1 200 000,00 zł. Do spłaty pozostało 270 100,00 zł. Ostateczny termin spłaty – 30.06.2012 r.

2. W dniu 29 kwietnia 2010 r. podpisano umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myszęcin, Ojerzyce i Szczaniec (I etap). Zgodnie z umową pożyczka zostanie wypłacona w dwóch transzach:

-         w 2010 r. – kwota 1 698 055 zł,

-         w 2011 r. – kwota 858 198 zł.

     Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 1 698 054,98 zł.

3.  W dniu 22 czerwca 2010 r. podpisano umowę na kredyt inwestycyjny w kwocie

2 268 998 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 2 268 998 zł.

4. W dniu 10.08.2010 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę na pożyczkę w ogólnej kwocie 1 533 751 zł . Zgodnie z umową pożyczka zostanie wypłacona w dwóch transzach:

-         w 2010 r. – kwota 1 377 240 zł,

      -    w 2011 r. – kwota 156 511 zł.

      Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 1 377 240 zł.

 

Na dzień 31.12.2010 r. Gmina Szczaniec posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i   pożyczek w wysokości 5 614 392,98 zł.

 

Na obsługę długu (spłata odsetek) wydatkowano w 2010 r. 38 229,59 zł.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W

 2010 ROKU

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Plan

 

Wykonanie

1

2

3

4

 

Przychody ogółem:

 

5 344 293,00

 

5 344 292,98

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

1 698 055,00

 

           1 698 054,98

 

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

3 646 238,00

 

           3 646 238,00

Rozchody ogółem:

 

220 000,00

 

              220 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

220 000,00

 

              220 000,00

 

D O C H O D Y

 

Plan dochodów w 2010 r. został wykonany w wysokości 11 131 875,15 zł przy planie rocznym 11 567 647,70 zł; co stanowi 96,23% wykonania planu, z tego wykonano:

-         dochody bieżące 9 812 831, 31 zł,

-         dochody majątkowe 1 319 043,84 zł,

 

Dochody budżetu gminy w 2010 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w podziale na wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 1.

 

 

 

 

Dochody budżetu gminy w 2010 roku według źródeł powstania przedstawia poniższa tabela                                                                                             

                                                                                                                                    

Źródło dochodu

Plan

Wykonanie

% wyko-nania

1.

2.

3.

4.

Podatki i opłaty

1 698 325,00

1 640 805,80

96,61

Podatek od nieruchomości

794 785,00

777 616,07

97,84

Podatek rolny

705 462,00

654 573,35

92,79

Podatek leśny

67 156,00

65 999,00

98,28

Podatek od środków transportowych

10 990,00

12 598,0

114,63

Karta podatkowa

300,00

491,20

163,73

Podatek od spadków i darowizn

1 000,00

 6 590,70

659,07

Podatek od czynności cywilnoprawnych

30 500,00

43 712,30

143,32

Opłata skarbowa

4 000,00

4 132,00

103,30

Opłata targowa

200,00

0,00

0,00

Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

45 217,00

45 216,56

100,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

19 615,00

19 615,00

100,00

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

13 000,00

6 646,77

51,13

Inne opłaty

6 100,00

3 614,85

59,26

Dochody z majątku

144 780,00

133 460,74

92,18

Dochody z dzierżawy i najmu

59 600,00

48 700,17

81,71

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

65 000,00

66 856,25

102,86

Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

17 180,00

17 904,32

104,22

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

3 000,00

0,00

0,00

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

853 739,00

833 420,39

97,62

Podatek dochodowy od osób fizycznych

848 739,00

830 436,00

97,84

Podatek dochodowy od osób prawnych

5 000,00

2 984,39

59,69

Dotacje

3 641 850,70

3 531 009,54

96,96

Na własne zadania bieżące

656 152,00

607 052,95

92,51

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

1 872 086,00

1 862 741,77

99,50

Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne

255 034,00

255 034,00

100,00

Dotacje  z budżetu państwa na zadania inwestycyjne

333 000,00

333 000,00

100,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i  6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

525 578,70

473 180,82

90,03

Subwencja ogólna

4 201 918,00

4 201 918,00

100,00

Część oświatowa subwencji ogólnej

2 653 944,00

2 653 944,00

100,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

1 547 974,00

1 547 974,00

100,00

Środki pozyskane z innych źródeł

727 650,00

346 200,00

47,58

Pozostałe dochody

299 385,00

445 060,68

64,34

OGÓŁEM

11 567 647,70

  11 131 875,15

96,23

 

 

W Y D A T K I

 

Wydatki w 2010 r. zostały wykonane w wysokości 15 905 480,54 zł przy planie rocznym: 16 691 940,70 zł. Stanowi to 95,29% zaplanowanych wydatków ogółem.

 

Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

1. wydatki bieżące kwotę – 8 293 529,30 zł,

2. wydatki majątkowe kwotę  -  7 611 951,24 zł

 

Wykonanie wydatków w 2010 r w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w podziale na wykonanie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 2

 

 

 

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2010 roku

 

 

Dział

 

Rozdział

 

Treść

 

Plan

 

Wykonanie

% wykonania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

600

 

Transport i łączność

407 650,00

349 620,39

 

85,76

60016

Drogi publiczne i gminne:

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Szczańcu

- droga w Dąbrówce Małej

- droga w Smardzewie

 

 

 

 

 

302 652,63

26 916,00

20 051,76

 

 

 

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

69 500,00

69 467,13

99,95

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- modernizacja budynków komunalnych

 

 

 

 

 

69 467,13

 

 

 

710

 

Działalność usługowa

 

15 000,00

3 799,14

25,33

71035

Cmentarze:

- modernizacja ogrodzenia cmentarza

 

 

 

 

 

3 799,14

 

750

 

Administracja publiczna

 

29 830,00

29 523,33

99,97

75023

Urzędy gmin:

- zakończenie modernizacji budynku Urzędu Gminy w Szczańcu

- zakup pieca co do budynku Urzędu Gminy

 

 

 

 

8 923,32

 

20 600,01

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

22 000,00

22 000,00

100,00

75412

Ochotnicze straże pożarne:

- modernizacja budynku OSP Szczaniec

 

 

 

22 000,00

 

100,00

801

 

Oświata i wychowanie

 

656 415,00

656 406,52

100,00

80101

 

 

 

 

 

 

Szkoły podstawowe:

- rozbudowa budynku szkolnego wraz z przebudową infrastruktury technicznej w Zespole Szkół w Szczańcu (projekt współfinansowany z LRPO)

- modernizacja stołówki szkolnej

- termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Smardzewie (projekt współfinansowany z LRPO)

- zakupy inwestycyjne pompa c.o. w PSP Smardzewo

- montaż trybun w sali gimnastycznej w ZS w Szczańcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

592 134,76

 

 

26 537,77

 

16 540,00

    

 

4 200,46

 

16 993,53

 

 

851

 

Ochrona zdrowia

 

4 603,48

4 603,48

100,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zakup elementów placu zabaw w Nowym Karczu

Wydatki te zostaną zrealizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi celem zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i ich rodzicom

 

 

 

 

4 603,48

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

4 811 890,00

 

4 469 975,82

 

92,89

90001

 

 

 

 

90017

 

 

 

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- wydatki związane z budową kanalizacji w miejscowościach Myszęcin, Ojerzyce i Szczaniec

 

Zakłady gospodarki komunalnej:

- wymiana rurociągu przesyłowego

 

4 770 890,00

 

 

 

41 000,00

 

 

 

4 436 553,43

 

 

 

33 422,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

 

690 225,00

 

689 133,25

 

99,84

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- zakup pieca co do świetlicy w Opalewie

 

 

5 980,00

 

 

 

5 978,00

 

92195

 

Pozostała działalność:

- modernizacja Wiejskich Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Koźminku, Opalewie i Smardzewie; projekt współfinansowany w ramach PROW i MKiDzN)

- wyposażenie kuchni i zaplecza w świetlicy w Smardzewie

 

 

675 245,00

 

 

 

9 000,00

 

 

674 237,25

 

 

8 918,00

 

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

 

1 378 930,00

1 317 422,18

   95,54

92601

 

 

 

 

 

Obiekty sportowe:

-budowa placów zabaw na terenie gminy

- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Smardzewie

- budowa boiska sportowego „Orlik 2012” w    Szczańcu

- remont i modernizacja infrastruktury technicznej na stadionie w Szczańcu

 

 

130 430,00

 

62 000,00

 

1 173 500,00

 

13 000,00

 

           

 

 

 

 

130 425,06

 

4 878,78

 

1 170 223,34

 

11 895,00

 

 

 

 

 

Ogółem

 8 086 043,48

7 611 951,24

94,14

 

Na ogólny plan wydatków majątkowych w wysokości 8 086 043,48 zł wykonano

7 611 951,24 zł, co stanowi 94,14 %.  Nie wszystkie zaplanowane wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane, główną przyczyną były nie sprzyjające warunki atmosferyczne. Realizacja nie wykonanych zadań nastąpi w 2011 r.

 

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących z zagranicy .

                                                                                                                                                                                       

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wydatki majątkowe

 

800

 

80101

Termomodernizacja budynku PSP w Smardzewie

16 540,00

16 540,00

100,00

800

80101

Rozbudowa budynku szkolnego z przebudową infrastruktury technicznej w ZS w Szczańcu

592 136,00

592 134,76

100,00

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Myszęcin, Ojerzyce i Szczaniec (I etap)

4 450 290,00

4 143 254,13

93,10

921

 

92195

Wiejskie Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Smardzewie, Opalewie i Koźminku

548 343,00

548 342,03

100,00

926

 

92601

Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży w miejscowości Brudzewo i Smardzewo

41 500,70

41 500,70

100,00

926

 

92601

Zagospodarowanie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Dąbrówka Mała i Wolimirzyce

43 937,18

43 937,18

100,00

926

 

92601

Zagospodarowanie miejsc sportu i rekreacji w miejscowościach Wilenko i Szczaniec

54 648,82

54 648,82

100,00

 

 

Razem

5 747 395,70

5 440 357,62

94,66

Wydatki bieżące

 

750

75075

Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych integrujących społeczność lokalną w Gminie Szczaniec

27 000,00

26 004,38

96,31

853

 

85395

Projekt „Uczymy się, pomagamy” ratujemy”

27 093,70

25 777,23

95,14

853

 

85395

Projekt „Zawodo-Teka Młodego Człowieka”

116 250,00

116 250,00

 

100,00

 

 

Razem

170 343,70

168 031,61

98,64

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

5 917 739,40

 

5 608 389,23

 

94,77

 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

-         plan 362 010,00 zł

-         wykonanie 359 570,44 zł.

 

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

- plan 4 450,00 zł

- wykonanie  4 283 50 zł:

4 000,00 zł - dotacja celowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w  Świebodzinie

● 250,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe

33,50 zł – opłaty za działki

 

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- plan 16 300,00 zł

- wykonanie 14 534,85 zł:

14 534,85 zł - przekazano należne Izbie Rolniczej 2% udziału z wpływów z podatku rolnego

 

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- plan 341 260,00 zł

- wykonanie 340 752,09 zł:

  4 893,83 zł – zakupy związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego

 ● 4 162,64 zł - utylizacja odpadów

 ● 329 989,65 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rzecz producentów rolnych

 ● 1 580,82 zł – zakup papieru

 ● 125,15 zł – zakup tuszu do drukarek

Na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje celową w kwocie 336 589,45 zł, na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja ta została przeznaczona na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa lubuskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminy.  

 

Dział 600 – Transport i łączność

-         plan 510 300,00 zł

-         wykonanie 431 150,15 zł

 

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- plan 510 300,00 zł

- wykonanie 431 150,15 zł:

● 12 445,30 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich

6 751,30 zł – zakup paliwa

1 374,70 zł – narzędzia i materiały budowlane do remontu dróg

● 2 180,64 zł – za części do kosiarek

● 810,32 zł – zakupiono znaki drogowe

● 2 412,81 zł – płytki i obrzeża na plac w Smardzewie

● 27 469,83 zł – za remonty dróg gminnych

● 21 110,80 zł – usługi związane z odśnieżaniem i sprzątaniem dróg

● 5 002,00 zł – za wykonanie placu w Smardzewie

1 972,06 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego

● 26 916,00 zł – modernizacja drogi w Dąbrówce Małej

● 20 051,76 zł – modernizacja drogi w Smardzewie

● 302 652,63 zł – modernizacja dróg w Szczańcu

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

-         plan 162 365,00 zł

-         wykonanie 161 539,82 zł

 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan 162 365,00 zł

- wykonanie 161 539,82 zł

44 718,86 zł – zakup węgla i miału do budynku komunalnego oraz materiałów    remontowych i map

4 999,69 zł - opłata za energię elektryczną w budynkach komunalnych

● 585,60 zł – naprawa dachu w budynku komunalnym

● 40 021,04 zł – usługi związane z wywozem nieczystości płynnych  i stałych,  usługami kominiarskimi, podziałem działek, odpisami ksiąg wieczystych, wyceną nieruchomości

● 1 747,50 zł – za emisję gazów, wypisy działek oraz opłaty do Rejonowego Związku Spółek Wodnych

● 69 467,13 zł – koszty remontu budynku komunalnego

 

Dział 710 – Działalność usługowa

-         plan 51 400,00 zł

-         wykonanie 35 845,79 zł:

 

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

  - plan 20 900,00 zł

  - wykonanie 19 032,00 zł

● 19 032,00 zł – opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

Rozdział 71035 -  Cmentarze

- plan 30 500,00 zł

- wykonanie 16 813,79 zł:

● 1 353,49 zł – zakupy materiałów gospodarczych

● 480,10 zł – zakup energii

11 181,06 zł - wywóz nieczystości stałych z cmentarzy na terenie gminy

● 3 799,14 zł – wydatki inwestycyjne związane z ogrodzeniem cmentarza w Szczańcu.

 

Dział 750 – Administracja publiczna

-         plan 1 328 390,00 zł

-         wykonanie 1 297 502,68 zł

 

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

- plan 51 300,00 zł

- wykonanie 51 300 zł:

39 333,11 zł - wynagrodzenia i pochodne od nich

● 6 643,90 zł – zakup materiałów biurowych, szafy na dokumenty i opału

3 734,47 zł – opieka autorska za program do ewidencji ludności

● 1 047,84 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

● 540,68 zł – zakup papieru

Powyższe wydatki pokryte zostały z dotacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.

 

Rozdział 75022 -  Rady gmin

- plan 64 200,00 zł

- wykonanie 59 822,90 zł

53 175,00 zł – wypłata diet

3 981,74 zł - zakupy  art. spożywczych, biurowych i biurka

● 1 658,30 zł – za szkolenie radnych oraz usługę gastronomiczną na zakończenie 2010 roku

● 100,30 zł – podróże służbowe

● 907,56 zł – zakup artykułów papierniczych

 

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- plan 1 067 600,00 zł

- wykonanie 1 044 696,66 zł

752 955,08 zł - wynagrodzenia i pochodne

8 450,00 zł – umowy zlecenia

15 609,42 zł - opłata za energię elektryczną i wodę

13 877,69  zł – wydatki związane z dokończeniem remontu budynku Urzędu Gminy

35,00 zł – za badania lekarskie pracowników

● 2 510,69 – zakup artykułów spożywczych

● 6 455,30 zł – książki nadawcze, znaczki, druki, materiały biurowe i środki  czystości

● 489,82 zł – za paliwo

● 17 782,07 zł – za meble, listwy

5 422,49 zł – za publikacje, książki i komentarze

● 23 261,31 zł – za węgiel

3 352,26 zł – za tablicę informacyjną i godło

1 165,23 zł – za urządzenia elektryczne,  elektroniczne i gospodarcze

● 950,00 zł – zakupiono monitory do komputerów

1 200,29 zł – zakupiono odzież ochronną dla pracowników prac gospodarczych

9 132,00 zł – za replikację bazy danych, opiekę autorską i aktualizację przepisów

17 533,08 zł – za usługi pocztowe

2 442,82 zł – wywóz nieczystości stałych i płynnych

292,80 zł – za ogłoszenia prasowe

23 028,60 zł – za usługi prawne

9 810,32 zł - za naprawę urządzeń kserograficznych, drukarskich, informatycznych, elektrycznych i ich konserwacje

● 1 989,74 zł – za usługi kominiarskie, bankowe, konserwację gaśnic, prenumeratę

● 326,49 zł – za skanowanie dokumentów

● 1 068,00 zł – za usługi internetowe

● 4 390,34 zł – za usługi telefonii komórkowej

● 12 114,00 zł – za usługi telefonii stacjonarnej

● 22 758,78 – delegacje i ryczałty

● 2 409,00 zł – ubezpieczenie budynków i mienia gminnego, za emisję gazów

● 19 513,40 zł -  przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych

9 572,42 zł – za szkolenia pracowników

● 2 435,20 zł – zakup papieru do drukarek i ksero

● 22 839,69 zł – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

   8 923,32 zł – wydatki związane z dokończeniem  modernizacji i remontu budynku Urzędu Gminy

● 20 600,01 zł – zakup pieca do centralnego ogrzewania

 

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- plan 8 561,00 zł

- wykonanie 8 561,00 zł:

Wydatki związane z powszechnym spisem rolnym. Wydatki zostały pokryte z przyznanej dotacji.

 

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan 89 700,00 zł

- wykonanie 87 509,86 zł:

Wydatki w tym rozdziale związane są z obchodami „Dni Ziemi Szczanieckiej”, zawodami wędkarskimi, wymianą międzynarodową dzieci i młodzieży, organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy  oraz promocją gminy na zewnątrz.

 

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- plan 47 029,00 zł

- wykonanie 45 612,26 zł:

● 1 012,00 zł – wypłata diet dla sołtysów

● 2 636,06 zł – umowy zlecenia i pochodne od nich

12 800,13 zł – zakup kwiatów, narzędzi gospodarczych, odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, masztów do flag, paliwa, wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów

● 4 069,39 zł – remont samochodu gospodarczego

● 7 001,76 zł – prenumerata gazety sołeckiej, usługi transportowe, ogrodnicze, weterynaryjne

● 375,60 zł – zwrot kosztów podróży sołtysom

● 7 641,51 zł – opłaty i składki członkowskie, ubezpieczenia

● 10 075,81 zł – zwrot środków do PFRON

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-         plan 30 669,00 zł

-         wykonanie 21 952 zł

 

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan 640,00 zł

- wykonanie 640,00 zł

 ● 640,00 zł – zakup materiałów biurowych

Środki pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

 

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- plan 10 529,00 zł

- wykonanie 10 529,00 zł:

Wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów (uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, sporządzenia spisu wyborców, wydatków kancelaryjnych komisji obwodowych, przygotowania obwieszczenia o podziale gminy na obwody, obsługi komisji obwodowych, transportu), diet dla przewodniczących, zastępców przewodniczących i członków obwodowych komisji wyborczych oraz obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

Środki na pokrycie wydatków pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

 

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- plan 19 500,00 zł

- wykonanie 10 783,00 zł:

Wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów (uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, sporządzenia spisu wyborców, wydatków kancelaryjnych komisji obwodowych, przygotowania obwieszczenia o podziale gminy na obwody, obsługi komisji obwodowych, transportu), diet dla przewodniczących, zastępców przewodniczących i członków obwodowych komisji wyborczych oraz obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

Środki na pokrycie wydatków pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-         plan 89 200,00 zł

-         wykonanie 82 100,61 zł

 

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

- plan 1 500,00 zł

- wykonanie 1 500,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. Środki te zostały przeznaczone na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

 

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- plan 86 465,00 zł

- wykonanie 79 365,61 zł:

● 10 013,25 zł – wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych

   16 385,42 zł – umowy zlecenia kierowców i pochodne od nich

   11 529,43 zł – zakup paliwa i oleju, materiałów budowlanych, art. spożywczych związanych ze świętem strażaków, zakup ubrań i butów strażackich

● 8 512,28 zł – zakup energii

2 442,81 zł – remont samochodu strażackiego OSP w Szczańcu

   2 727 zł – usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, aparatów tlenowych i samochodów

● 5 755,42 zł – ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich

● 22 000 zł – roboty modernizacyjne budynku OSP w Szczańcu

 

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- plan 1 235,00 zł

- wykonanie – 1 235,00 zł

● 600,00 zł – umowa zlecenie

● 635,00 zł – szkolenie pracownika

   

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób     fizycznych i od innych jednostek nieposiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-         plan 60 000,00 zł

-         wykonanie 34 050,35 zł

 

Rozdział 75647 -  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- plan 60 000,00 zł

- wykonanie 34 050,35 zł:

  30 322,00 zł – prowizja wypłacona dla sołtysów za zainkasowaną gotówkę od podatków i opłat lokalnych

  3 728,35 zł – opłaty komornicze i sądowe

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

-         plan 100 000,00 zł

-         wykonanie 84 696,82 zł

 

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

  - plan 100 000,00 zł

  - wykonanie 84 696,82 zł

  Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

-         plan 20 500,00 zł

-         wykonanie 0,00 zł:

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

-         plan 4 012 895,00 zł

-         wykonanie 3 930 253,27 zł.

Na terenie Gminy Szczaniec funkcjonują następujące placówki oświatowe

1. Zespół Szkół w Szczańcu , w skład którego wchodzi:

-         Publiczna Szkoła Podstawowa 

-         Publiczne Gimnazjum nr 1,

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie,

3. Gminne Przedszkole w Szczańcu z oddziałem zamiejscowym w Smardzewie

 

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- plan 2 820 067,00 zł

- wykonanie 2 810 397,03 zł

 

Szkoła Podstawowa w Szczańcu:

Wykonane wydatki przedstawiają się następująco:

1 039 064,64 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich

62 849,60 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 053,42 zł – artykuły biurowe

46 867,57 zł – miał węglowy

1 041,43 zł – druki do egzaminów, świadectwa szkolne, dyplomy

452,80 – zakup znaczków pocztowych

33 059,97 – zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych oświetleniowych  i środków czystości

1 954,44 zł – zakup wody

4 917,20 zł - zakup szafy i rolet

778,19 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

33 746,78 zł – zakup energii i wody

54 633,97 zł - remonty budowlane, modernizacyjne

1 073,50 zł – zakup usług zdrowotnych

● 2 311,02 zł – odśnieżanie dachu

● 13 224,08 zł – wywóz nieczystości stałych i płynnych

● 3 070,95 zł – usługa transportowa

● 7 328,37 zł – naprawa i konserwacja sprzętu i gaśnic

● 626,14 zł – opłata RTV i cyfra +

● 3 548,46 zł – prenumerata czasopism

● 10 763,56 zł – usługi kominiarskie, elektroniczne, montażowe, fotograficzne, gastronomiczne

● 1 601,36 zł – utylizacja sprzętu

● 2 610,01 zł – zakup usług telefonii stacjonarnej

● 3 645,91 zł – podróże służbowe

● 3 788,00 zł – różne opłaty i składki

● 62 324,00 zł – odpis na ZFŚS

● 1 240,72 zł – szkolenia pracowników

● 2 234,79 zł - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

5 899,30 zł – zakup akcesoriów komputerowych

618 672,53 zł – wydatki inwestycyjne związane z rozbudową budynku szkolnego z przebudową infrastruktury technicznej

16 993, 53 zł – montaż trybun na sali gimnastycznej

● 11 411,00 zł – zakupy związane z programem „Radosna Szkoła”

 

Szkoła Podstawowa w Smardzewie:

Wykonane wydatki przedstawiają się następująco:

● 535 830,58 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich

● 29 347,20 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

● 87 282,60 zł – zakup oleju opałowego

● 447,84 zł – zakup świadectw i druków do sprawdzianu próbnego

● 5 472,10 zł – zakup materiałów biurowych, przemysłowych, szkolnych i środków czystości

● 413,00 zł zakup książek dla najlepszych uczniów

● 1 269,13 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

● 14 999,52 zł – zakup energii i wody

● 175,00 zł - zakup usług zdrowotnych

● 7 158,70 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych

● 198,18 zł – opłata RTV

● 5 261,35 zł – usługi konserwacyjne, serwisowe, elektryczne i naprawcze

● 1 464,00 zł – usługi kominiarskie

● 2 483,56 zł – prenumerata

● 2 834,32 zł usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

● 1 467,79 zł – podróże służbowe

● 2 023,00 zł – różne opłaty i składki

● 30 736,00 zł – odpis na ZFŚS

● 654,74 zł – szkolenia pracowników

● 425,51 zł – zakup materiałów papierniczych

● 925,21 zł – zakup akcesoriów komputerowych

● 6 000,00 zł – zakupy związane z programem „Radosna Szkoła”

● 4 200,46 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne

16 540,00 zł – wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Smardzewie

 

Rozdział 80104 - Przedszkola

- plan 430 396,00 zł

- wykonanie 412 914,89 zł

● 20 382,00 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

● 843,93 zł – dokształcanie nauczycieli

● 306 509,55 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich

● 1 000,00 zł – umowa zlecenie

19 671,37 zł – wypłacona „trzynastka” za 2009 rok

● 3 973,26 zł – zakup środków czystości, art. biurowych oraz wody

● 326,90 zł – zakup drukarki

● 1 593,80 zł – zakup zabawek

● 1 319,75 zł – zakup publikacji wydawniczych i dzienników zajęć

● 24 783,08 zł – zakup żywności

● 7 271,95 zł – zakup energii i wody

● 120,00 zł – za badania lekarskie pracowników

● 3 146,42 zł – usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, serwisowe, legalizacja gaśnic

● 794,36 zł – za usługi telefonii stacjonarnej

● 1 242,66 zł – delegacje

● 533,00 zł – za ubezpieczenie

● 17 815,68 zł - odpis na ZFŚS

● 487,35 zł – zakup tuszu do drukarki

● 1 099,83 zł – dotacja przekazana dla Gminy Zbąszyń

 

Rozdział 80110 - Gimnazja

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szczańcu:

- plan 437 520 zł

- wykonanie 422 032,20 zł

● 374 821,80  zł – wynagrodzenia i pochodne od nich

● 26 010,40 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

● 21 200,00 zł - odpis na ZFŚS

 

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- plan 137 985,00 zł

- wykonanie 135 747,80 zł

17 104,62 zł – wynagrodzenia, umowy zlecenia  i pochodne od nich

118 119,26 – dowóz uczniów do szkół

523,92 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 13 439,00 zł

- wykonanie 10 218,83 zł

Wydatki te zostały wykonane w dwóch szkołach:

- 8 834,06 zł – Zespół Szkół w Szczańcu

- 1 384,77 zł – Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie

 

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 173 188,00 zł

- wykonanie 138 642,52 zł

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Zespole Szkół w Szczańcu. Przygotowuje ona posiłki (obiady) dla wszystkich placówek oświatowych.

● 61 211,48 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich

● 10 545,23 zł – zakup środków czystości, artykułów biurowych i węgla

● 60 532,87 zł – zakup żywności

● 764,94 zł – zakup usług pozostałych

● 5 588,00 zł – odpis na ZFŚS

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- plan 300,00 zł

- wykonanie 300,00 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów.

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

-         plan 45 817,00 zł

-         wykonanie 45 817,00 zł

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane i wykonane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

 

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- plan 9 404 23 zł

- wykonanie 9 404,23 zł

5 954,23 zł – zakup artykułów na zorganizowanie festynów i pikników

3 000,00 zł – za koncert muzyczny o tematyce przeciwdziałaniu nałogom

● 450 zł – za usługę medyczną

 

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- plan 35 812,77 zł

- wydatki 35 812,77 zł

3 190,00 zł – umowy zlecenia

● 25 328,93 zł – zakup artykułów spożywczych,  sprzętu sportowego, programu profilaktycznego, trawy i ogrodzenia na place zabaw, publikacji i książek

● 1 700,00 zł – za spektakl i koncert profilaktyczny

● 898,42 zł – usługi transportowe

● 91,94 zł – delegacja członka komisji

● 4 603,48 zł – zakupiono elementy na plac zabaw w Nowym Karczu

 

Rozdział 85154 - Izby wytrzeźwień

- plan 600,00 zł

- wykonanie 600,00 zł

Przekazano dotacje dla Izby Wytrzeźwień w Raculi

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

-         plan 2 144 424,00 zł

-         wykonanie 2 128 303,68 zł

 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- plan 48 970,00 zł

- wykonanie 48 507,71 zł

Są to wydatki poniesione na utrzymanie  pensjonariuszy w domu pomocy społecznej – środki własne gminy

 

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- plan 1 440 205,00 zł

- wykonanie 1 440 192,72 zł

159,00 zł - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2009 i odsetek od nich

1 383 661,90 zł - wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz fundusz alimentacyjny 

14 862,40 zł - opłacono składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych

● 28 488,24 – wynagrodzenie i pochodne pracownika

5 390,02 zł – zakup materiałów biurowych, wyposażenia, znaczków pocztowych

● 188,51zł – usługi pocztowe

● 828,00 zł - usługi internetowe

● 1 388,68 zł - opłaty za telefon stacjonarny

● 29,50 zł - delegacja

● 1 047,84 zł – odpis na ZFŚS

● 1 509,00 zł – za szkolenia

487,96 zł – zakup materiałów papierniczych

2 151,67 zł - zakup akcesoriów komputerowych

Wydatki zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

 

Rozdział 85213  - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- plan 20 980,00 zł

- wykonanie 19 562,16 zł

 15 256,56zł  - opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych

 4 305,60 zł - opłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

Wydatki zostały poniesione z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- plan 164 800,00 zł

- wykonanie 164 780,68 zł

 

środki własne gminy:

-         plan 15 000,00 zł

-         wykonanie 14 999,60 zł

 

środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

-         plan 149 800,00 zł

-         wykonanie 149 781,08 zł

 

wypłacono zasiłki: - okresowe    -     149 781,08

                              - celowe        -       14 999,60 zł

Środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

 

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- plan 14 000,00 zł

- wykonanie 13 356,71 zł

Wydatkowane środki są to środki własne gminy.

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- plan 196 569,00 zł

- wykonanie 196 401,81 zł

Środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

 

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- plan 1 300,00 zł

- wykonanie 1 300,00 zł

Środki otrzymane z Zarządu Województwa Lubuskiego, jest to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- plan 165 556,99 zł

- wykonanie 152 158,88 zł

● 141 362,71 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich

● 1 559,01 zł – zakupy materiałów biurowych i druków

● 280,46 zł – zakup usług pozostałych

103,27 zł – opłata za telefon stacjonarny

● 3 601,35 zł – delegacje i ryczałty

● 78,00 zł – ubezpieczenie mienia

● 5 064,56 zł – odpis na ZFŚS

● 109,529 zł – zakup materiałów papierniczych

Wydatki w wysokości 93 600 zł pokryto z dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy przekazane dla OPS.

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

-         plan 92 043,01 zł

-         wykonanie 92 043,01 zł

środki własne gminy:

-         plan 20 043,01 zł    

-         wykonanie 20 043,01 zł

środki Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

-         plan  72 000,00 zł   

-         wykonanie 72 000,00 zł

 

● 65 603,75 zł -  dożywianie w szkole oraz zasiłki na zakup żywności

● 11 572,16 zł – doposażenia stołówek szkolnych, zakup paliwa do samochodu

13 000,00 zł – remont pomieszczenia kuchni

● 785,10 zł – usługi związane z utrzymaniem samochodu

1 082,00 zł – ubezpieczenie i przegląd samochodu

Środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z programem w zakresie dożywiania.

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-         plan 143 343,70 zł

-         wykonanie 142 027,23 zł

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- plan 143 343,70 zł

- wykonanie 142 027,23zł

W ramach tego rozdziału realizowane są dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzone przez:

  1. Urząd Gminy Szczaniec – Projekt „Uczymy się, pomagamy, ratujemy”

- plan 27 093,70 zł

- wykonanie 25 777,23

  1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Szczańcu –  Projekt „Zawodo -Teka Młodego Człowieka”

- plan 116 250,00 zł

     - wykonanie 116 250,00 zł

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

-         plan 109 092,00 zł

-         wykonanie 61 302,50 zł

 

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- plan 109 092,00 zł

- wykonanie 61 302,50 zł

Wypłacono stypendia szkolne dla uczniów oraz udzielono pomocy w zakresie zakupu podręczników dla uczniów.

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-         plan 5 093 590,00 zł

-         wykonanie 4 734 023,49 zł.

 

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan 4 771 390,00 zł

- wykonanie 4 436 919,37 zł

Wydatki związane z budową sieci kanalizacji w miejscowościach Myszęcin, Ojerzyce i Szczaniec

 

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- plan 10 000,00 zł

- wykonanie 7 850,40 zł

Wydatki związane z selektywną zbiórkę odpadów z terenu gminy

 

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

   - plan – 50 200,00 zł

   - wykonanie – 47 197,53 zł:

   15 246,88 zł – wynagrodzenia i pochodne od nich

   ● 12 600,00 zł – umowy zlecenia

   ● 13 278,82 zł – za odzież ochronną dla pracowników prac publicznych, narzędzia gospodarcze, części i paliwo do kosiarek, woda dla pracowników prac interwencyjnych, worki na śmieci

   ● 244,00 zł – naprawa kosiarek

   458,50 zł – badania lekarskie pracowników prac publicznych

   ● 2 582,08 zł – usługa serwisowa kosiarek

   ● 2 787,25 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

  - plan 221 000,00 zł

  - wykonanie 208 633,80 zł:

   140 835,80 zł – zakup energii

   ● 67 798,00 zł – konserwacja oświetlenia ulic

  

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

- plan 41 000,00 zł

- wykonanie 33 422,39 zł

Przekazano dotację dla Gminnego zakładu Usług Komunalnych w Szczańcu na realizacje inwestycji

 

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Szczańcu przedstawiono w załączniku nr 6

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-         plan 964 335,00 zł

-         wykonanie 956 211,98 zł.

 

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 - plan 225 090,00 

 - wykonanie 218 056,73 zł:

  120 000,00 zł - przekazana dotacja dla Ośrodka Kultury w Szczańcu

  22 760,27 zł – wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od nich dla opiekunów świetlic

  21 078,74 zł – zakupiono opał i gaz do świetlic wiejskich

  10 507,78 zł – za materiały budowlane niezbędne do remontu świetlic, środki czystości, podgrzewacze wody do świetlicy w Dąbrówce Małej, Ojerzycach, i w Smardzewie, oraz doposażenie świetlic w niezbędny sprzęt

  ● 17 647,26 zł – za energię

  ● 18 217,94 – za wywóz nieczystości stałych i płynnych (świetlice), za usługi kominiarskie w świetlicach, przegląd gaśnic,usunięcie awarii elektrycznych, oświetleniowych i po kontroli PIP

  ● 976,00 zł – remont kominka w świetlicy w Wolimirzycach

  ● 524,00 zł – za emisje gazów

  ● 366,74 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

  ● 5 978,00 zł – zakup pieca co do świetlicy w Opalewie

 

Rozdział 92116 - Biblioteki

 - plan 55 000,00 zł

 - wykonanie 55 000,00 zł:

   ● 55 000,00 zł – przekazana dotacja podmiotowa dla biblioteki

 

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- plan 684 245,00 zł

- wykonanie 683 155,25 zł

Są to wydatki związane z remontem Wiejskich Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Smardzewie, Opalewie i Koźminku.

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- plan 1 463 610,00 zł

- wykonanie 1 399 132,73 zł

 

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- plan 1 390 951,22 zł

- wykonanie 1 329 013,83 zł:

  ● 1 770,00 zł – umowa zlecenia

  ● 5 305,92 zł – zakupy związane z placami zabaw dla dzieci i boiskiem sportowym

  ● 4 515,73 zł – usługi związane z badaniem gruntu oraz równaniem terenu pod place zabaw

  ● 4 878,78 zł – wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w Smardzewie

  ● 11 895,00 zł – wydatki związane z remontem stadionu w Szczańcu

  ● 1 170 223,34 zł – wydatki związane z budową boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012"

  ● 130 425,06 zł – budowa placów zabaw na terenie gminy

 

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 - plan 72 658,78 zł

 - wykonanie 70 118,90 zł:

  52 000,00 zł – dotacja celowa przekazana dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

                                                                                                    Przyznana kwota        Przekazana kwota

·        Klub Sportowy „VICTORIA”Szczaniec                          18 000,00 zł,     18 000,00 zł,

·        Klub Sportowy „ZENIT” Myszęcin                                       23 000,00 zł,     23 000,00 zł,

·        Klub Sportowy „DELTA” Smardzewo                         8 000,00 zł,       8 000,00 zł,

·        Klub Sportowy „UKS Victoria” Szczaniec                       3 000,00 zł,       3 000,00 zł.

 

  ● 8 065,89 zł – umowa zlecenie i pochodne od nich

  ● 5 623,08 zł – zakupiono materiały remontowe, środki czystości, podgrzewacz wody na stadion sportowy w Szczańcu oraz ławki szatniowe na boisko „Orlik 2012”

  3 920,69 zł – zakup  energii

  ● 509,24 zł – za wywóz nieczystości stałych

 

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 3.

 

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Szczaniec przedstawia załącznik nr 4 i 5.

Wykonanie planu przychodów i kosztów przez zakład budżetowy przedstawia załącznik nr 6.

 

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych przedstawia załącznik nr 7

 

  

   

 

 
informacje udostępnił:Mirosława Rybczyńska
data udostępnienia: 2011-05-06 09:28:35
ostatnia modyfikacja: Mirosława Rybczyńska 2011-05-06 09:35:48 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Mienie komunalne
 Informacja instytucji kultury za 2010
 Załącznik nr 7 alkoholowy
 Załącznik nr 6 GZUK
 Załącznik nr 5 Wydatki zadania zlecone
 Załącznik ner4 Dochody zadania zlecone
 Załącznik nr 3 Dotacje
 Załącznik nr 2 Wydatki
 Załącznik nr 1
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 45228