.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W OPS SZCZANIEC:
Ogłoszenie o naborze

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZAŃCU

OGŁASZA  NABÓR  NA  STANOWISKO

  GŁÓWNEGO KSIĘGOWGO

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  W  SZCZAŃCU

½ ETATU

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu gospodarczemu, przeciwko działalności  instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

d) spełnia jeden z poniższych warunków:

-         ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,

-         ukończona średnią, policealna lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości,

-         wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

-         posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

e) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

 

  1. Wymagania dodatkowe

a) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub w jednostkach podległych,

b) wiedza ogólna z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych, Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność,

d) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,

e) umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku,

f) umiejętność obsługi pakietu MS Office, programów finansowo - księgowych

g) rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS

h) znajomość ustawy i finansach publicznych i rachunkowości.

 

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) dokonywania wstępnej kontroli:

-         zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

-         kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

d) przygotowywanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami prawa,

e) sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec roku obrotowego oraz w innych terminach wskazanych przez Pracodawcę,

f) opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonywania,

g) zapewnienie prawidłowości, terminowości i rzetelności sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza,

h) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości,

i) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika OPS w Szczańcu

 

 

  1. Wymagane dokumenty.

a) życiorys – CV,

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c) list motywacyjny,

d) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) kopie świadectw pracy,

g) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458
z późn. zm.).

 

  1. Warunki pracy na stanowisku:

a) Rodzaj umowy- umowa o prace na czas nieokreślony,

b) Wymiar czasu pracy – ½. etatu,

c) Praca biurowa, praca przy komputerze,

c) Miejsce świadczenia pracy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczańcu, Szczaniec 73

 

6. W lutym 2012 r. tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 

 

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w OPS w Szczańcu ½ etatu” w terminie do dnia 26 marca 2012 r.”           (do godziny 15:00 – decyduje data wpływu)

na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej,  Szczaniec 73,  66-225 Szczaniec

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika OPS.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

                                                                                                                                 Kierownik OPS

 

                                                                                                                                  /-/Marta Obst

 

 

Szczaniec dnia 14 marca 2012 r.

 
informacje udostępnił:Mirosława Dudek
informacje wytworzył:Marta Obst
data udostępnienia: 2012-03-14 13:00:50
ostatnia modyfikacja: Mirosława Dudek 2012-03-14 13:00:50 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228