.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Obwieszczenie - przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie mobilnego węzła betoniarskiego ,,PERFEKT’’. Inwestycja planowana jest na działce Nr 146/1 położonej w obrębie wsi My

                                                                                                                       Szczaniec, dnia 21 listopad   2011r.

OSR.6220.2.2011r.

OBWIESZCZENIE

       Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko         ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Szczaniec podaje do publicznej wiadomości informację że:

1.       W dniu 21.11.2011r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na  Budowie mobilnego węzła betoniarskiego ,,PERFEKT’’. Inwestycja planowana jest na działce Nr 146/1 położonej w obrębie wsi Myszęcin, Gmina Szczaniec. Inwestorem jest ,,BRUBET’’ Ryszard Winnicki ul. Łąkowa 2,       66-300 Międzyrzecz  

2.  W dniu 21.11.2011r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na   Budowie mobilnego węzła betoniarskiego ,,PERFEKT’’ na działce Nr 146/1 położonej w obrębie wsi Myszęcin , Gmina Szczaniec

3. W dniu  21.11.2011r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.  oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o  wydanie opinii na temat obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

4. Przedsięwzięcie obejmuje: Budowę mobilnego węzła betoniarskiego ,,PERFEKT’’ na działce                 Nr 146/1 położonej w obrębie wsi Myszęcin, Gmina Szczaniec.

5. Przedmiotem decyzji, która wydana zostanie w postępowaniu będzie  ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia.

6. Organem właściwym do wydania decyzji, stosownie do art.75 ust 1, pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Szczaniec .

7. Organami właściwymi w sprawach uzgodnień, opinii wydawanych w toku postępowania  są Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie,  która jest wyłożona do wglądu w budynku Urzędu Gminy Szczaniec, pokój nr 7  od poniedziałku do piątku               w godzinach od 800 do 1500.

Każdy zainteresowany ma prawo składać swoje uwagi i wnioski. Mogą one być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i wnioski należ składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczańcu w terminie od dnia  21.11.2011r. do dnia 22.12.2011r.

Organem właściwym dla rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Szczaniec.

 
informacje udostępnił:Mirosława Dudek
informacje wytworzył:Gabriela Bułajewska
data udostępnienia: 2011-11-23 07:58:12
ostatnia modyfikacja: Mirosława Dudek 2011-11-23 07:58:12 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228