.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 1, 0 MW zlokalizowanej w miejscowości Smardzewo na działce 315/57, gmina Szczaniec

                                                             Szczaniec, dnia 27 lipca 2010r.

OSR.7610/3/2010r.

OBWIESZCZENIE

       Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko         ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i  art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.  1071 z póź. zm.)

Wójt Gminy Szczaniec podaje do publicznej wiadomości informację że:

1.       W dniu 27.07.2010r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW  zlokalizowanej w miejscowości Smardzewo na działce nr 315/57, gmina Szczaniec. Inwestorem jest Smardzewo Dwór Sp. z o.o., Smardzewo 19, 66-225 Szczaniec reprezentowana przez Łukasza Wilczyńskiego, ENECO Sp. z o.o. ul Grunwaldzka 238, 60-166 Poznań

           

2.  W dniu 27.07.2010r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na   budowie biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW zlokalizowanej w miejscowości Smardzewo na działce 315/57, gmina Szczaniec.

3. W dniu 27.07.2010r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.  oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o  wydanie opinii na temat obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

4. Przedsięwzięcie obejmuje:  budowę  biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW zlokalizowanej w miejscowości Smardzewo na działce nr 315/57, gmina Szczaniec.

5. Przedmiotem decyzji, która wydana zostanie w postępowaniu będzie  ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia.

6. Organem właściwym do wydania decyzji, stosownie do art.75 ust 1, pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Szczaniec .

7. Organami właściwymi w sprawach uzgodnień, opinii wydawanych w toku postępowania  są Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie,  która jest wyłożona do wglądu w budynku Urzędu Gminy Szczaniec, pokój nr 7  od poniedziałku do piątku               w godzinach od 800 do 1500.

Każdy zainteresowany ma prawo składać swoje uwagi i wnioski. Mogą one być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i wnioski należ składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczańcu w terminie od dnia  27.07.2010r. do dnia 27.08.2010r.

Organem właściwym dla rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Szczaniec.

 
informacje udostępnił:Mirosława Rybczyńska
data udostępnienia: 2010-07-27 12:00:55
ostatnia modyfikacja: Mirosława Rybczyńska 2010-07-27 12:00:55 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228