.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Decyzja środowiskowa węzeł betoniarski -Myszęcin działka nr 146/1

                                                                                                                            Szczaniec, dnia 04.01.2012r.

OSR.6220.2.5.2011/2012

 

 

DECYZJA                                                                                                                                                                            O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH                                                                                               REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.  Nr 199, poz. 1227  ze zm.), a także § 3  ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm. ), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego             ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 21.11.2011r. złożonego przez  ,,BRUBET’’ Ryszard Winnicki ul Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz, o wydanie decyzji                                    o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie mobilnego węzła betoniarskiego ,, PERFEKT’’ zlokalizowanego na działce nr 146/1  obręb wsi Myszęcin , Gmina Szczaniec, działając w oparciu o :

- opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znak WOOŚ-II.4240.459.2011.SL z dnia 06.12.2011r. ( data wpływu 08.12.2011r.)

- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak NZ 771-8/36-80/11 z dnia 15.12.2011r. ( data wpływu 16.12.2011r.).

                                                              STWIERDZAM

 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,                              dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie mobilnego węzła betoniarskiego ,, PERFEKT’’ na działce nr 146/1 obręb wsi Myszęcin, Gmina Szczaniec.

UZASADNIENIE

    ,,BRUBET’’ Ryszard Winnicki ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz, wystąpił  dnia  21.11.2011r.                   z wnioskiem do Wójta Gminy Szczaniec o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie mobilnego węzła betoniarskiego ,, PERFEKT’’ na działce nr 146/1 obręb wsi Myszęcin, Gmina Szczaniec.

   Wnioskodawca zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                       o  ocenach oddziaływania na środowisko dołączył do w/w wniosku:

- kartę informacyjna przedsięwzięcia,

- poświadczoną  przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy  w przypadku omawianego  przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt  Gminy Szczaniec.

 Planowane przedsięwzięcie, zgodnie  z § 3 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                 9 listopada 2010r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                        ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397) jest przedsięwzięciem mogącym  potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, w związku z powyższym podlega  procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w myśl ustawy             o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 Po dokonaniu analizy wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także mapy ewidencyjnej ustalono strony postępowania administracyjnego. Następnie zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października  2008r., o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227           z późn. zm.), w dniu 21 listopad 2011r. podano do publicznej wiadomości  informację o ; wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, przystąpieniu do przeprowadzenia oceny  oddziaływania  w/w  przedsięwzięcia  na środowisko, danych zawartych we wniosku, organie właściwym do wydania niniejszej decyzji, organach właściwych do dokonywania opinii i uzgodnień przedsięwzięcia oraz miejscu i terminie składania uwag i wniosków do prowadzanego postępowania. Powyższa informacja mająca formę obwieszczenia została umieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie  internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń, Wykazie Informacji o Środowisku oraz w obrębie realizowanej inwestycji w miejscowości Myszęcin.

 Tutejszy organ na etapie rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia  przeprowadził  wymaganą  przepisami prawa procedurę administracyjną dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października  2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn.  zm. ) dnia 21.11.2011r. Wójt Gminy Szczaniec wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.  i  Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie , celem wydania opinii w sprawie obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.  pismem znak  WOOŚ-II.4240.459.2011.SL z dnia 6.12.2011r. ( data wpływu 08.12.2011r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie  pismem znak NZ 771-8/36-80/11 z dnia 15.12.2011r. ( data wpływu 16.12.2011r.) stwierdził, że  nie występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Szczaniec postanowieniem z dnia  19.12.2011r. znak OSR.6220.2.3.2011, postanowił nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego  nie wniesiono  uwag i wniosków, ani zapytania w niniejszej sprawie.

W toku postępowania  stwierdzono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez inwestora jest zasadna.

Mając na uwadze łączne uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia                3 października  2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że  przedmiotowe  przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ:

- Ze względu na rodzaj  i charakter planowanego przedsięwzięcia .

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie mobilnego węzła betoniarskiego typu ,,PERFEKT’’  wraz z niezbędną  infrastrukturą towarzyszącą.  Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie gruntów  wsi  Myszęcin na działce nr 146/1.  W skład projektowanego węzła betoniarskiego wchodzi:  mieszalnik betonu na specjalnej konstrukcji nośnej, taśmociąg transportowy kruszywa i dodatków do betonu, zasobnik magazynowania i dozowania kruszywa, kabina sterownicza przy mieszalniku betonu. Przy zastosowaniu rozwiązań techniczno -  technologicznych oraz organizacyjnych przewidzianych w karcie informacyjnej, przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm  stężeń zanieczyszczeń powietrza w środowisku; nie wpłynie zatem negatywnie na stan środowiska naturalnego i pozostanie w zgodzie z obecnie obowiązującymi  przepisami prawa              w zakresie ochrony środowiska.

- Ze względu na specyfikę inwestycji .

W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia emitowany będzie hałas i zanieczyszczania do powietrza; po przeanalizowaniu informacji zawartych w karcie informacyjnej uznano ,że oddziaływanie to nie będzie przekraczało dopuszczalnych norm oraz nie będzie miało istotnego znaczenia dla środowiska naturalnego.

- Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi  możliwość  kumulowania  się oddziaływań; wykorzystanie zasobów naturalnych, czy wystąpienie  poważnej awarii przemysłowej- nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia; funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie wiązało się z ponadnormatywną emisją zanieczyszczeń do powietrza, a także hałasu, czy tez odpadów.

- Z uwagi na rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia.

 Oddziaływania będą miały zasięg lokalny, małoznaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

- Ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia.

  Stwierdzono ,że  nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich  lub leśnych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach ochrony uzdrowiskowej.  Jednocześnie planowana inwestycja nie jest również zlokalizowana na obszarze wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000. Najbliżej planowanej inwestycji tj. około 1,6 km znajduje się obszar o znaczeniu Wspólnotowym Natura 2000- PLH 080001,, Dolina Leniwej Obry’’. Po przeanalizowaniu miejsca usytuowania przedsięwzięcia względem obszaru Natura 2000 stwierdzono, że realizacja analizowanej inwestycji w odniesieniu do ochrony przyrody w granicy ostoi Natura 2000:- PLH080001,,Dolina Leniwej Obry’’;  nie dokona fragmentacji siedlisk oraz nie zmieni ich powierzchni, nie wpłynie na kluczowe procesy i związki kształtujące strukturę obszaru, nie spowoduje przebudowy zespołów                i zgrupowań gatunków, nie zakłóci relacji ekosystemowych, nie zintensyfikuje  zagrożenia dla utrzymania właściwego stanu ochrony gatunków oraz siedlisk, nie spowoduje bariery migracji.                           W związku z powyższym zarówno na etapie realizacji inwestycji jak i późniejsza eksploatacja nie będą miały negatywnego wpływu na w/w obszar Natura 2000 i cele ochrony, dla których zostały one utworzone, a także nie zostanie naruszona integralność oraz spójność sieci obszarów Natura 2000.

- Ze względu na zasięg oddziaływania- obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obrębie gruntów wsi Myszęcin w odległości 1 km od drogi publicznej relacji Myszęcin Szczaniec, na działce nr 146/1. Działka terenu inwestycji ze wszystkich stron graniczy z gruntami rolnymi. Najbliższą zabudowę mieszkaniową wsi Myszęcin stanowi jednokondygnacyjny budynek znajdujący się w odległości 700 m od granicy działki inwestycji . Przedmiotowa inwestycja nie będzie oddziaływała na środowisko  i osoby mieszkające                           w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

- Ze względu na transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrody .

 Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium Polski. Z tego względu przedsięwzięcie, zarówno w trakcie budowy, jak i późniejszej eksploatacji nie będzie źródłem trans granicznego oddziaływania, jego wpływ będzie miał zasięg lokalny . Oddziaływanie  planowanego przedsięwzięcia zamknie się w granicach działki przeznaczonej pod planowaną inwestycję.

- Ze względu na wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.

Przyjęty do realizacji wariant nie niesie za sobą jakiejkolwiek ingerencji w środowisko przyrodnicze oraz nie stanowi dodatkowego źródła emisji i energii do środowiska. Nie zmienią się także warunki korzystania ze środowiska w stosunku do stanu istniejącego. Nie planuje się zasadniczych zmian istniejącego zagospodarowania terenu. Budowa węzła realizowana będzie na terenie aktualnie użytkowanym jako plac manewrowy zabudowany powierzchnią betonowa. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów zniszczeń i uszkodzeń  szaty roślinnej.

- Ze względu na prawdopodobieństwo oddziaływania.

Po przeprowadzonej analizie  należy tu wskazać działania, rozwiązania techniczne czy technologiczne, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie przedsięwzięcia nie przekroczy  standartów jakości środowiska. Rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi minimalizującymi oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko będą:

ü   zorganizowana gospodarka odpadami technologicznymi,

ü  zorganizowana gospodarka ściekami bytowo – gospodarczymi oraz wodami opadowymi,

ü  racjonalna gospodarka wodna,

ü  zastosowanie bezemisyjnego załadunku cementu do zasobnika,

ü  zastosowanie maszyn i urządzeń o niskiej mocy akustycznej,

ü  zabezpieczenie środowiska gruntowo- wodnego przez zastosowanie w miejscach narażonych na zanieczyszczenia powierzchni szczelnych izolowanych  od podłoża gruntowego.

Biorąc pod uwagę całokształt oddziaływania należy wskazać, że założony projekt  nie wskazuje negatywnego wpływu na środowisko.

- Ze względu na czas trwania, częstotliwość  i odwracalność oddziaływania.

Betoniarnia będzie zorganizowana na terenie  istniejącej wytwórni mas bitumicznych                              z wykorzystaniem nowoczesnego  w pełni  zautomatyzowanego urządzenia wyposażonego w instalacje minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko. Ciąg produkcyjny masy betonowej eliminuje emisję pyłów do powietrza atmosferycznego oraz charakteryzować się będzie niski poziomem  mocy akustycznej co zagwarantuje  utrzymanie dopuszczalnych norm emisji hałasu w obrębie własnej działki. Inwestycja ze względu na swą specyfikę nie wpłynie na pogorszenia stanu środowiska.

Biorąc pod uwagę opinię organów opiniujących oraz uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku     i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), stwierdzono, że realizacja  planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na zmianę stanu środowiska w tym rejonie.  

Kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że jego  realizacja nie wpłynie znacząco na zmianę stanu środowiska w rejonie lokalizacji inwestycji. Inwestycja ma znaczenie lokalne. Wykluczone jest transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia                   na środowisko. Nie przewiduje się  również dla tego zadania  utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Wobec powyższego po analizie całego materiału dowodowego, stwierdzono, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz zdrowie ludzi jak również na stan siedlisk przyrodniczych dla których został utworzony obszar Natura 2000.

Przed wydaniem decyzji organ umożliwił stronie  wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów              i materiałów w przedmiotowej sprawie. Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego  postępowania, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza  się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa ust. 1 pkt  1 - 13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia , w którym decyzja                 o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Wskazany powyżej termin zgodnie  z art. 72 ust. 4 w/w ustawy,  może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o przedmiotowej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości w; Biuletyn Informacji Publicznej i Rejestr Informacji o Środowisku, tablica ogłoszeń urzędu gminy, miejsce realizacji inwestycji.

Od niniejszej decyzji  służy  stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                            w Zielonej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Szczaniec w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

   

 

 

Załączniki:

1.Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy ooś.

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1.       ,,BRUBET’’ Ryszard Winnicki ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz

2.       Gilka Ryszard Myszęcin 33, 66-225 szczaniec

3.       Więckowicz Piotr Kupienino 31, 66-200 Świebodzin

4.       Winnicka Małgorzata ul. Mickiewicza 64,66-300 Międzyrzecz

5.       Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

6.       Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny ul. 1 Maja22,66-200 Świebodzin

 

 

                                                                                  

                                                                                                                                Szczaniec dnia,  04.01.2012r.

                                                                                                       Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych                uwarunkowaniach   na realizację przedsięwzięcia

  Znak OSR.6220.2.5.2011/2012

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz              o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.  Nr 199, poz.1227 ze zm.)

   Planowane przedsięwzięcie polega na  budowie mobilnego węzła betoniarskiego ,,PERFEKT’’ wraz    z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie gruntów wsi Myszęcin na działce nr 146/1.

W skład projektowanego węzła betoniarskiego wchodzić będą:

- mieszalnik betonu na specjalnej konstrukcji nośnej,

- taśmociąg  transportowy kruszywa i dodatków do betonu,

- zasobnik  magazynowania i dozowania kruszywa,

-kabina sterownicza przy mieszalniku betonu.

 Charakteryzuje się  ono następującymi parametrami technicznymi;

Instalacja prowadzić będzie produkcję betonu towarowego. Zdolność produkcyjna wynosić będzie 90m3/h betonu zawibrowanego.

W projektowanej betoniarni proces produkcyjny rozpoczynać się będzie od dostarczenia                              i zmagazynowania surowców, tj. cementu, kruszywa, dodatków do betonu itp. Zaopatrzenie w surowce odbywać się będzie transportem samochodowym samowyładowczym z tym, że cement rozładowywany będzie  w układzie pneumatycznym, zaś pozostałe kruszywa w układzie mechanicznym. Cement magazynowany będzie  w silosach (  zbiornikach zamkniętych) wyposażonych w system filtrów przeciwpyłowych. Kruszywa i dodatki magazynowane będą w zbiornikach otwartych. Przygotowanie masy betonowej odbywać się będzie w mieszalniku węzła betoniarskiego ,,PERFEKT’’. Surowce podawane będą do węzła betoniarskiego za pomocą urządzeń dozujących będących pod nadzorem Urzędu Miar i Wag. W mieszalniku węzła betoniarskiego przygotowywana będzie masa betonowa o ściśle określonej, zaprojektowanej wcześniej recepturze. Tak przygotowana masa ładowana będzie na samochody transportowe  i przekazywana odbiorcy. Dzięki zastosowaniu  w pełni zautomatyzowanego ciągu  technologicznego, sterowanego przez najnowszej generacji urządzenia sterujące stworzony będzie ciąg technologiczny spełniający wszystkie elementy bezpieczeństwa  środowiska i higieny pracy. Ciąg obsługiwany będzie przez jednego operatora, którego stanowisko pracy będzie umiejscowione w wyodrębnionej odizolowanej kabinie sterowniczej.

Planowana inwestycja realizowana i eksploatowana będzie w obszarze istniejącego zakładu którego infrastruktura techniczna wykorzystana zostanie do nowych zaistniałych potrzeb. Przewiduje się że dla zabezpieczenia potrzeb socjalno bytowych pracowników  węzła betoniarskiego wykorzystane będzie istniejące  zaplecze bytowo – gospodarcze zakładu. W związku z tym nie powstaną dodatkowe punkt rozbioru wody i wytwarzania ścieków. Przewidywane potrzeby wodne związane zatrudnieniem osób szacuje się na około 1,5m3/ miesiąc  i w tej ilości szacuje się ilość ścieków bytowo gospodarczych wytwarzanych miesięcznie. Zapotrzebowanie na energię elektryczną nowej projektowanej instalacji wynosić będzie do 200kW/ dobę. Nie przewiduje się zapotrzebowania projektowanej instalacji                w energię cieplną. Potrzeby wodne ciągu betoniarskiego szacowane są na około 20m3/d.

Ścieki socjalno bytowe odprowadzane będą do zakładowej kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych zakończonej zbiornikiem bezodpływowym.

Omawiana instalacja nie będzie stanowiła źródła ścieków technologicznych.

Projektowana instalacja nie będzie przyczyną zorganizowanego zbierania wód opadowych                          i roztopowych.

Gospodarka odpadowa projektowanego węzła betoniarskiego prowadzona będzie zgodnie                         z opracowanym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi .

Przy zastosowaniu rozwiązań  techniczno – technologicznych oraz organizacyjnych, przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczeń  dopuszczalnych norm stężeń zanieczyszczeń powietrza w środowisku; nie wpłynie zatem negatywnie na stan środowiska naturalnego.

Ponadto działka na której zlokalizowane będzie przedsięwzięcie, obecnie jest zagospodarowana znajdują się na niej  hale produkcyjne i magazynowe. W ramach zadania inwestycyjnego nie przewiduje się  budowy dodatkowych  wjazdów, wyjazdów oraz miejsc parkingowo – postojowych. Planuje się wykorzystanie istniejących wjazdów i wyjazdów oraz zaplecza parkingowego. Nie przewiduje się też budowy obiektów związanych z komunikacja tj. dróg , chodników, ciągów pieszych oraz rozbudowy istniejących ciągów komunikacyjnych.

Zakład będzie pracował tylko w porze dziennej.

Tło akustyczne dla pory dziennej wynosi ok. 35 dB(A)

Nie stwierdza się trangranicznego oddziaływania na środowisko.

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na obszar Natura 2000 i cele ochrony, dla których zostały one utworzone, a także nie zostanie  naruszona  integralność  oraz spójność sieci obszaru Natura 2000.

Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana jest z przestrzeganiem przyjętych rozwiązań technologicznych i zastosowaniem  wysokiej jakości sprzętu.

 
informacje udostępnił:Mirosława Dudek
informacje wytworzył:Gabriela Bułajewska
data udostępnienia: 2012-01-09 08:30:22
ostatnia modyfikacja: Mirosława Dudek 2012-01-09 08:45:36 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228