.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Obwieszczenie

                                                                                                                        Szczaniec, dnia 21 września 2011r.

OSR.6220.1.5.2011

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 21 ust.1, art. 38 i art. 85 ust 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  , poz.1227 z póź.  zm.),Wójt Gminy Szczaniec podaje do publicznej wiadomości informację , że:

   W dniu 21 września 2011r.  została wydana  decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego rowu melioracyjnego na działce nr 366/9 ( w części) i 372/2 ( w całości) zlokalizowanej w miejscowości Myszęcin gm. Szczaniec.

   Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek z dnia 11 sierpnia 2011r.  pełnomocnika Andrzej Szarłowicz ul. Leopolda Okulickiego 19/8, 65-559 Zielona Góra  działającego w imieniu Gminy Szczaniec.

   Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się              z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Szczaniec, 66-225 Szczaniec 73  pok.  nr 7 w godzinach    od 700 do 1400

 

 

Sprawę prowadzi Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i działalności gospodarczej.

 

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Szczaniec

                                                                                                                         Ryszard Walkowiak

 
informacje udostępnił:Mirosława Dudek
informacje wytworzył:Gabriela Bułajewska
data udostępnienia: 2011-09-23 08:41:15
ostatnia modyfikacja: Mirosława Dudek 2011-09-23 08:41:15 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228