.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsęwzięcia polegajacego na budowie stacji paliw dla obwodu utrzymania autostrady - OUA Biały Mur, km 76+100 na autostradzie A2

                                                                                                                               Szczaniec, dnia 24 lipca 2010r.

OSR.7610/2/2010r.

OBWIESZCZENIE

       Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko         ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i  art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.  1071 z póź. zm.)

Wójt Gminy Szczaniec podaje do publicznej wiadomości informację że:

1. W dniu 02.07.2010r. wpłynął wniosek A2 STRADA Sp. z o.o. Plac Andersa 5, 61-894 Poznań                    o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw dla Obwodu Utrzymania Autostrady- OUA Biały Mur, km 76 +100 na autostradzie A2

2. Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć  mogących  zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ( planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie autostrady, a zatem na terenie obiektu zakwalifikowanego do § 2 ust. 1 pkt. 29 )    W  dniu  23.07.2010r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw dla Obwodu Utrzymania Autostrady – OUA Biały Mur, km 76+100 na autostradzie A2. Inwestorem jest Autostrada Wielkopolska II SA

2.  W dniu 23.07.2010r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na   budowie stacji paliw dla obwodu Utrzymania Autostrady - OUA Biały Mur, km 76+ 100 na autostradzie A2.

3. W dniu 23.07.2010r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.  oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

4. Przedsięwzięcie obejmuje:  budowę stacji paliw dla Obwodu Utrzymania Autostrady- OUA Biały Mur, km 76 + 100 na autostradzie A2.

5. Przedmiotem decyzji, która wydana zostanie w postępowaniu będzie  ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia.

6. Organem właściwym do wydania decyzji, stosownie do art.75 ust 1, pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Szczaniec .

7. Organami właściwymi w sprawach uzgodnień, opinii wydawanych w toku postępowania  są Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie,  która jest wyłożona do wglądu w budynku Urzędu Gminy Szczaniec, pokój nr 7  od poniedziałku do piątku               w godzinach od 800 do 1500.

Każdy zainteresowany ma prawo składać swoje uwagi i wnioski. Mogą one być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i wnioski należ składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczańcu w terminie od dnia  23.07.2010r. do dnia 23.08.2010r.

Organem właściwym dla rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Szczaniec.

 

 
informacje udostępnił:Mirosława Rybczyńska
data udostępnienia: 2010-07-23 14:02:40
ostatnia modyfikacja: Mirosława Rybczyńska 2010-07-23 14:09:29 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 45228