.Urząd Gminy w Pszczewie
ul. Rynek 13
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zamówienia Publiczne:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ZP.271.2.2015 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2015r. do 30.0

Pszczew: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2017r.
Numer ogłoszenia: 113744 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pszczew , Rynek 13, 66-330 Pszczew, woj. lubuskie, tel. 095 7492310, faks 095 7492312.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2017r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2017r. oraz wyposażanie nieruchomości zamieszkałych objętych zbiórką selektywną w worki do selektywnej zbiórki odpadów. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: 1) Zmieszane odpady komunalne zebrane w pojemnikach zapewnianych przez właścicieli nieruchomości o objętości pojemników: 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 2) Odpady zebrane selektywnie w workach (dostarczonych przez wykonawcę) z podziałem na cztery frakcje: a) papier, tektura (worki koloru niebieskiego) b) tworzywa sztuczne (worki koloru żółtego), c) szkło białe i kolorowe (worki koloru zielonego), d) ulegające biodegradacji (worki koloru brązowego), Obowiązkiem wykonawcy będzie także odbiór odpadów segregowanych deponowanych w pojemnikach o pojemności 30, 60, 90 i 120 l należących do właściciela/mieszkańca 3) Odpady zebrane selektywnie na nieruchomości, takie jak: a) sprzęt elektryczny i elektroniczny, b) zużyte baterie, c) odpady wielkogabarytowe. 3. Wielkość zamówienia: Szacunkowa ilość odpadów komunalnych w okresie realizacji zamówienia wynosi ok. 1809,2 Mg, w tym: a) papier, tektura - w ilości szacunkowej 39,40 Mg, (ilość 15 01 01 w 2014 roku - 19,70 Mg) b) tworzywa sztuczne - w ilości szacunkowej 56,80 Mg, (ilość 15 01 02 w 2014 roku - 28,40 Mg ) c) szkło bezbarwne i kolorowe - w ilości szacunkowej 69,40 Mg, (ilość 15 01 07 w 2014 roku - 34,70) d) odpady ulegające biodegradacji - ok. 2 Mg e) sprzęt elektryczny i elektroniczny - w ilości szacunkowej 10,8 Mg (ilość w 2014 roku - 5,40), f) zużyte baterie - w ilości szacunkowej - ok. 0,8 Mg, g) odpady wielkogabarytowe - w ilości szacunkowej 30,00 Mg, (ilość 20 03 07 w 2014 roku - 9,6 Mg zebrane podczas zorganizowanej zbiórki) Pozostała część stanowią odpady zmieszane ( ilość 20 03 01 w 2014 roku - 806,20 Mg). Ilości odpadów segregowanych ppkt a-c oraz stanowią ilości zebrane na terenie gminy w 2014 roku x 2. Znaczna ilość odpadów biodegradowalnych, deponowanych jest razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz na przydomowych kompostownikach. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów także wówczas, gdy całkowita ilość odpadów wzrośnie o nie więcej niż 5%. W związku z faktem, że poszczególne frakcje odpadów są podane w ilościach szacunkowych wykonawca powinien w cenie oferty przewidzieć zmianę ilości pomiędzy poszczególnymi frakcjami odpadów. Odbioru odpadów wymienionych w pkt. 2 należy przeprowadzać pojazdami przystosowanymi do odbioru poszczególnych frakcji odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. 4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami: 1) odpady komunalne segregowane: a) papier i tektura, b) tworzywa sztuczne, c) szkło białe i kolorowe - raz w miesiącu, 2) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane): a) raz na dwa tygodnie (co 14 dni), 3) odpady ulegające biodegradacji: a) w okresie letnim (od maja do września) - raz na 2 tygodnie (co 14 dni), b) w okresie od października do kwietnia - raz na miesiąc. 5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów może odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 - 20.00. 6. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu w miejscu gromadzenia i załadunku odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia podczas załadunku odpadów i transportu oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym samochodów, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach i workach zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew. 8. Wykaz nieruchomości na podstawie złożonych deklaracji (dane na dzień 30.04.2015r.) w poszczególnych miejscowościach gminy Pszczew stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 9. Liczba zdeklarowanych gospodarstw domowych (dane na dzień 30.04.2015) na terenie Gminy Pszczew - 1138 (obejmująca 3517 mieszkańców), w tym liczba gospodarstw domowych zbierających odpady w sposób selektywny - 674 (przy 2073 mieszkańcach), liczba gospodarstw domowych zbierających odpady w sposób nieselektywny 464 (przy 1 444 mieszkańcach) Wykonawca wykona zamówienie także wówczas, gdy łączna liczba budynków zamieszkałych, z których Wykonawca odbierać będzie odpady komunalne wzrośnie o nie więcej niż: - 5% liczby budynków 10. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażania wszystkich nieruchomości objętych zbiórką selektywną w worki służące do zbierania odpadów segregowanych, przy zachowaniu podziału na selektywną zbiórkę poszczególnych frakcji odpadów, o których mowa w punkcie 2, ppkt. 2: 1) w terminie gwarantującym mieszkańcom ciągłość wyposażenia nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów, jednak nie później niż do 01.07.2015 r. - nieruchomości wymienionych w przekazanym wykazie, 2) w terminie 3 dni od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o lokalizacji nowej nieruchomości zamieszkałej, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w kolorowe worki o pojemności 30, 60 lub 120 litrów z folii LDPE o grubości co najmniej 0,05 mm. Wykonawca winien uzgodnić z właścicielem nieruchomości ilość i wielkość worków do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów. Po każdorazowym odbiorze tych odpadów należy pozostawić worki w ilości odpowiadającej workom odebranym. Worki powinny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy. Wymagane kolory worków jak w pkt 3.1.2.2 a-d. Zamawiający przekaże wykonawcy wykaz nieruchomości wraz z liczbą mieszkańców i informacją o segregowaniu odpadów bądź nie segregowaniu w dniu zawarcia umowy. Szacunkowa ilość gospodarstw domowych, które zadeklarowały segregowanie odpadów - 59% (stan na 31.03.2015) 11. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów od mieszkańców, przy czym obowiązkiem mieszkańców jest umożliwienie dostępu do odbieranych odpadów z terenu posesji bądź z przed posesji. Za szkody w majątku Zamawiającego lub mieszkańców spowodowane działaniami Wykonawcy w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca (w tym za uszkodzenia pojemników). 12. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zbiórkę na odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej 1x w roku (3 razy w ciągu trwania umowy) w danym sołectwie (12 sołectw Gminy Pszczew) w terminie wcześniej ustalonym i podanym do publicznej wiadomości. Zbiórka może być zorganizowana w formie wystawek przed posesjami lub poprzez dostarczenie kontenera na teren każdego sołectwa i wywóz jego po zapełnieniu przez mieszkańców, którzy dostarczą daną frakcje odpadów we wskazane miejsce z terenu swojej posesji. Każda zbiórka musi być odpowiednio wcześniej ustalona z Zamawiającym ( z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem). 13. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć do dnia 1 lipca 2013 roku wskazane poniżej punkty w specjalne pojemniki (dopuszcza się kartony z przystosowanymi workami wymiennymi) na zużyte baterie oraz opróżniać je po zgłoszeniu ich wypełniania (nie rzadziej niż 1x na 6m-cy): Pszczew - Urząd Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13, - Zespół Szkół w Pszczewie, ul. Sikorskiego 23, - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 20, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 27, Zakład Usług Komunalnych, ul. Kasztanowa 14; Szarcz - świetlica; Stołuń - świetlica; Zielomyśl - świetlica; Świechocin - świetlica; Policko - świetlica; Silna - sklep; Stoki - sklep; Nowe Gorzycko - świetlica; 14. Wykonawca zobowiązany jest do transportu odebranych odpadów komunalnych, w tym również selektywnie zebranych, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 przyjęty uchwałą Nr XXV/440/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017. Realizując zagospodarowanie odebranych z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do: a) przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych określonych dla regionu III w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 lub w przypadku awarii bądź braku mocy przerobowych regionalnej instalacji do instalacji zastępczych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu pisemnej informacji, iż nie jest możliwe przyjęcie odpadów przez regionalną instalację. b) wskazania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których przekaże odebrane odpady. c) przekazania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w myśl art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz U. z 2013 r. poz.21 ze zm.). 15. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przedłożyć Zamawiającemu w terminie nie później niż na jeden dzień roboczy przed zawarciem umowy, harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w punkcie 4 oraz uzgodnić go z Zamawiającym, przy czym Wykonawca w harmonogramie musi przewidzieć występowanie świąt i dni wolnych od pracy. 16. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie każdego właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy oraz nie później niż na 3 dni przed terminem pierwszego dnia wykonania zbiórki odpadów. 17. Zmiany harmonogramu w trakcie realizacji umowy wymagać będą zgody Zamawiającego. O zaakceptowanych zmianach wykonawca zobowiązany będzie poinformować pisemnie użytkowników systemu nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do najbliższego odbioru odpadów według zmienionego harmonogramu. 18. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia mieszkańcom gminy Pszczew: 1) uzyskania informacji na temat świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, terminu odbioru odpadów oraz innych informacji związanych z realizacja zamówienia, 2) zgłaszania skargi i uwag dotyczących zakresu wykonywanych usług przez udostępnienie adresu e-mail oraz numeru telefonu w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 19. Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno- prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 20. Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (np. nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane) w przeciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem bądź telefonicznie od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego. 21. Obowiązki Wykonawcy w zakresie sprawozdawczości i przekazywania informacji: 1) Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji w zakresie nieprzestrzegania przez właścicieli nieruchomości postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew, w zakresie gromadzenia odpadów w odpowiednich pojemnikach. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest: a) niezwłocznie sporządzić protokół podpisany przez właściciela nieruchomości lub osobę upoważnioną wraz z datą i godziną z zaistniałego zdarzenia oraz adresem punktu odbioru odpadów i opisem nieprawidłowości w tym szacunkowy zakres naruszenia lub sporządzić notatkę wraz z datą i godziną z zaistniałego zdarzenia oraz adresem punktu odbioru odpadów i opisem nieprawidłowości w tym szacunkowy zakres naruszenia wraz z załączeniem materiału zdjęciowego. b) niezwłocznie przekazać Zamawiającemu drogą elektroniczną w/w dokumentacji najpóźniej w ciągu 48 godzin po udokumentowaniu zaistniałej sytuacji, w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację przez cały okres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz 3 miesiące po jej zakończeniu. 2) Przekazywanie Zamawiającemu informacji na temat kontroli wypełniania obowiązku selektywnej zbiórki przez właścicieli nieruchomości polegającej na okresowych kontrolach pojemników i kontenerów w których gromadzone są zmieszane odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia naruszenia Wykonawca zobowiązany jest: a) niezwłocznie sporządzić notatkę służbową wraz z datą i godziną z zaistniałego zdarzenia oraz adresem punktu odbioru odpadów i opisem nieprawidłowości w tym szacunkowy zakres naruszenia. Wykonawcę może posiłkować się również materiałem zdjęciowym. b) zestawienia danych z kontroli przeprowadzonych w danym miesiącu i przekazania tego zestawienia w ramach przedkładanych Zamawiającemu raportów miesięcznych, do raportów dołącza się dokumentację dot. kontroli w wersji elektronicznej, w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację przez cały okres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz 3 miesiące po jej zakończeniu. 3) Obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu miesięcznych raportów z wykonywanych usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym raportem. Raporty Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na piśmie oraz drogą elektroniczną (w formie ustalonej z Zamawiającym). 4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (w formie uzgodnionej z Zamawiającym) kwartalnych sprawozdań, spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630), w których Wykonawca zawrze informacje na temat osiągniętych w danym kwartale poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku obliczane. Poziomy te obliczone muszą być na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym wartości współczynników wykorzystywanych do obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku. Uzgodnienie następuje drogą elektroniczną. 22. Przyjmując realizację niniejszego zamówienia Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za osiąganie (za czas realizacji zamówienia) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku i innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012r., poz. 645), oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012 r. poz. 676); 23. Inne wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu przez cały okres realizacji zamówienia były wyposażone w urządzenia monitorujące umożliwiające automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci czasu pracy, aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów z rzeczywistym, jednoznacznie wykazanym wykonywaniem czynności (załadowanie odpadów, wyładowanie odpadów), co 30 sekund lub częściej; pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 30 dni liczonych od dnia zapisu, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego. 2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres realizacji zamówienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych - w uzgodnieniu z Zamawiającym - systemu monitorowania pracy sprzętu obejmującego: a) bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych, pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego, b) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie gminy Pszczew, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania prac, c) odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu. 3) Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest do utrzymywania i wyposażenia stanowiska dyspozytorskiego: a) w odpowiedni sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny umożliwiający wykonywanie funkcji opisanych w powyższych podpunktach, a także zapewnienie nieprzerwanego dostępu Zamawiającemu w dowolnym czasie do danych opisanych w powyższych podpunktach poprzez sieć internetową (aktualizacja danych: w trakcie prowadzenia odbierania i zagospodarowania odpadów nie rzadziej, niż co minutę, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dobę), b) w niezbędne dla funkcjonowania systemu elementy zapewniające ciągłą i niezawodną pracę, w szczególności w zasilanie awaryjne typu UPS umożliwiające pracę systemu przez min. 15 min. po zaniku napięcia w sieci energetycznej. 4) Wykonawca zapewni upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego, możliwość przejazdu wraz z pracownikiem firmy wywozowej trasą odbioru odpadów celem sprawdzenia prawidłowości świadczenia usługi. 5) Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie ochrony danych osobowych właścicieli nieruchomości, poprzez posiadanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zabezpieczenia informatycznego oraz umożliwienie Zamawiającemu sprawowania kontroli nad przekazanym zbiorem danych osobowych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniającym do 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.30.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 - tekst jednolity z późn. zm.); 2. wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25 maja 2015 r., do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez wykonawcę zezwolenia na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21)

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu usług wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum: a) jednej usługi lub usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z których każda była lub jest wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie 12 miesięcy o łącznej masie minimum 500 Mg (dopuszcza się podanie ilości w m3 przy zastosowaniu wskaźnika 0,133 Mg/m3) potwierdzone dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu, że dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej: a) co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 250 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1)wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2)oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika nr 2 do SIWZ 3)pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp 4)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 98

·         2 - Termin płatności - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy o zamówienie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz prawa lokalnego w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, b) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, c) zmian stawek i cen na instalacji

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pszczew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pszczew ul. Rynek 13 66-330 Pszczew pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Pszczew ul. Rynek 13 66-330 Pszczew pokój nr 9 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                         Wójt Gminy Pszczew

                                                                   /-/ Waldemar Górczyński

 

1/ Tablica UG Pszczew

2/ Strona www.bip.pszczew.pl

3/ a/a. 

 

 
informacje udostępnił:Krystian Grabowski
data udostępnienia: 2015-05-14 14:44:16
ostatnia modyfikacja: Krystian Grabowski 2015-05-14 14:44:16 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 144290