.Urząd Gminy w Pszczewie
ul. Rynek 13
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje:
INFORMACJA Wójta Gminy Pszczew o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pszczew w roku szkolnym 2008/2009
poka wszystkie dokumenty

 

INFORMACJA Wójta Gminy Pszczew

o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pszczew w roku szkolnym 2008/2009


Zgodnie z art.5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) niniejszym przedkładam Radzie Gminy Pszczew informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pszczew w roku szkolnym 2008/2009.


I . Organizacja sieci szkół i przedszkoli


Na terenie Gminy Pszczew funkcjonują ( również w roku szkolnym 2008/2009) następujące placówki oświatowe:

 1. Zespół Szkół w Pszczewie, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa w Pszczewie i Gimnazjum w Pszczewie

 2. Przedszkole Samorządowe w Pszczewie,

dla których obwód stanowią wszystkie miejscowości Gminy Pszczew.

W roku szkolnym 2008/2009 w zespole szkół w 19 oddziałach ( w kl. I-III szkoły podstawowej- 6 oddziałów ; kl. IV-VI - 6 oddziałów ; w kl. I-III gimnazjum -7 oddziałów ) uczyło się 411 uczniów. Do szkoły podstawowej uczęszczało 250 dzieci, a do gimnazjum 161. Nauczaniem indywidualnym lub indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi objęto dziewięcioro dzieci. 26 uczniów szkoły podstawowej oraz 13 uczniów gimnazjum zamieszkujących w obwodzie szkoły , realizuje obowiązek szkolny w innych szkołach, natomiast 22 uczniów realizuje obowiązek szkolny w naszej szkole ( szkoła podstawowa – 10, gimnazjum – 12 ), choć mieszkają w innych obwodach.

Przedszkole Samorządowe w Pszczewie jest placówką 4 –oddziałową. W roku szk. 2008/2009 uczęszczało do niego 101 dzieci z terenu całej Gminy w wieku 3-6 lat, a liczba oddziałów przedstawiała się następująco: 2 oddziały dzieci 6-letnich, 1 oddział dzieci 5 –letnich i 1 oddział dzieci 3-4 letnich. Przedszkole jest placówką nieferyjną, działa w ciągu roku przez 12 miesięcy, z przerwą wakacyjną , w roku szkolnym 2008/2009 , od 1 – 31 lipca 2009 r.


II. Nauczyciele, doskonalenie zawodowe nauczycieli

W zespole szkół w ub. roku szkolnym było zatrudnionych 43 nauczycieli, w tym:

nauczyciele kontraktowi – 10

nauczyciele mianowani – 21

nauczyciele dyplomowani – 12

W roku szkolnym 2 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym, 1 na zwolnieniu lekarskim, 1 od marca na urlopie macierzyńskim.

W przedszkolu zatrudnionych było 6 nauczycieli wychowania przedszkolnego i ksiądz- katecheta, , w tym : 2 nauczycieli dyplomowanych i 5 mianowanych.

Wszyscy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Trzy osoby mają wykształcenie wyższe pedagogiczne, 3 osoby mają tytuł licencjata, jedna osoba ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego. Dodatkowe kwalifikacje ma jedna z nauczycielek - ukończyła ona studia podyplomowe z zakresu logopedii.

Doskonalenie zawodowe odbywa się w oparciu o Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli i roczne plany doskonalenia, uwzględniające potrzeby nauczycieli i danej placówki oświatowej. Dyrektorzy wspomagają nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez dostosowanie bazy, umożliwienie nauczycielom udziału w szkoleniach, konferencjach i dofinansowanie doskonalenia.

W roku 2008 łącznie wydatkowano 13.963,93 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z czego 12.019,53 zł w zespole szkół i 1.944,40 zł w przedszkolu.

W szkole ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe dofinansowano:

 • koszt kształcenia w szkołach wyższych dla 6 nauczycieli w kwocie – 4.400 zł

 • pięć szkoleń Rady Pedagogicznej na kwotę - 4.959 zł

 • na częściowy zwrot kosztów przejazdu wydatkowano kwotę – 2.231,53 zł

 • na inne szkolenia kwotę – 429 zł.

W przedszkolu ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowano następujące formy doskonalenia:

 • Vi VI Zjazd Optymistycznych Przedszkoli na kwotę – 1.540 zł

 • szkolenie Rady Pedagogicznej – 200 zł

 • kursy doskonalące na kwotę – 204,40 zł.


III. Efekty kształcenia


Gimnazjum:

W roku szkolnym 2008/2009 157 uczniów uczęszczało do gimnazjum (w tym 3 nauczanych indywidualnie), dodatkowo 4 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjnymi. Jeden uczeń był nieklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów, 4 - nieklasyfikowanych częściowo. 33 uczniów otrzymało oceny niedostateczne, w tym: jedną –13 uczniów, dwie oceny niedostateczne - 6, 3 i więcej ocen niedostatecznych – 14 uczniów. Promocji do klasy programowo wyższej nie otrzymały: 4 osoby (z klasy I ), 9 osób (z klasy II). Jedna uczennica nie ukończyła gimnazjum. W dniach 25 i 26 sierpnia 2009r. przeprowadzono egzaminy poprawkowe, do których przystąpiło 16 uczniów (6 z dwóch przedmiotów, 10 z jednego przedmiotu). Egzaminy poprawkowe odbyły się z j. polskiego (4 osoby), matematyki (12 osób), historii (2 osoby), biologii (2 osoby), chemii (1 osoba), j. niemiecki (1 osoba). W wyniku podjętego postępowania egzaminacyjnego 12 uczniów uzyskało promocję do klasy programowo wyższej, w tym 6 uzyskało promocję warunkową, 4 uczniów ukończyło gimnazjum.

W roku szkolnym 2008/2009 , 23 uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 4,75 , co stanowi 14,29 % ogółu uczniów uczęszczających do gimnazjum.Szkoła Podstawowa:

W klasach I-III na 117 uczniów promocję uzyskało 116. W klasach IV-VI uczyło się 132 uczniów, plus jeden uczeń objęty indywidualnymi zajęciami rewalidacyjnymi. Wszyscy byli klasyfikowani. Czterech uczniów otrzymało oceny niedostateczne (3 ucz. – 1ocenę i 1uczeń 3 oceny ndst). Jeden uczeń z klasy V nie otrzymał promocji, 3 uczniów 25 sierpnia 2009r. przystąpiło do egzaminu poprawkowego i wszyscy otrzymali promocję do klasy programowo wyższej.

W roku szkolnym 2008/2009, 27 uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej, uzyskało średnią ocen powyżej 4,75.


Wyniki egzaminów zewnętrznych

Gimnazjum:

cz. humanistyczna

Średnia punktów


stanin

33,5 (sprawność 0,67)

szkoła

7

(wysoki)

31,28

województwo

31,12

okręg

31,00

kraj


Cz. matematyczno-przyrodnicza :

Średnia punktów


stanin

24,0 (sprawność 0,48)

szkoła

5

(średni)

25,13

województwo

25,41

okręg

25,5

kraj


Część językowa

j. niemiecki

Średnia punktów


stanin

32,0 (sprawność 0,64)

szkoła

5

(średni)

33,26

województwo

32,89

okręg


j. angielski :

Średnia punktów


stanin

27,5(sprawność 0,55)

szkoła

4

33,26

województwo

32,89

okręg


Sprawdzian 6-klasistów:

Średnia punktów


stanin

22,4(sprawność 0,56)

szkoła

5

( średni)

21,03

powiat

22,06

województwo

22,03

okręg


Uczniowie z dostosowaniem warunków egzaminacyjnych:


Szkoła podstawowa na 49 uczniów

gimnazjum na 48 uczniów

uczniowie z dysleksją

7

11

wydłużony czas pracy

13

11

odczyt poleceń

0 (1 zrezygnował)

2

arkusz A8

1

1


Wynik egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej jest wysoce zadawalający. Uczniowie naszej szkoły uzyskali wynik lepszy od wyniku uzyskanego przez dzieci w województwie, okręgu i kraju. Średni wynik punktowy 33,4 pozwolił uplasować się w staninie wysokim. Wynik egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej uplasował szkołę w staninie 5 (średni).Uzyskany wynik, zwłaszcza w części humanistycznej, dowodzi słuszności podjętych działań dydaktycznych, np. zwiększenie liczby godzin języka polskiego i matematyki, godziny przygotowujące uczniów do egzaminu, pozalekcyjna oferta edukacyjna, obowiązkowe dla nauczycieli godziny konsultacji. W roku szkolnym 2009/2010 zdecydowanie należy kontynuować wypracowane dobre rozwiązania edukacyjne i położyć większy nacisk na przygotowanie uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W szkole podstawowej uczniowie klas szóstych uczestniczyli obowiązkowo w zajęciach redakcyjnych i ortograficznych. Zajęciami redakcyjnymi objęto również klasy IV i V. Zauważono wzrost poprawności ortograficznej, językowej w mowie i piśmie. Wynik sześcioklasistów uplasował szkołę w 5 staninie, wyżej niż w poprzednim roku szkolnym.


Inne badania osiągnięć edukacyjnych uczniów:


badanie

klasa

Sprawność klasy

Sprawność szkoły

ODN Zielona Góra

3a SP

3b SP


0,75

0,75

0,75

Sprawdzian kL. III „OPERON”

3a SP

3b SP

0,64

0,62

0,63

ODN Zielona Góra

cz. humanistyczna

5a

5b

0,46

0,52

0,49

ODN Zielona Góra

cz. matematyczno-przyrodnicza

5a

5b

0.43

0,44

0,43

Próbny sprawdzian

Grudzień


6a

6b0,66

0,600,63Styczeń 20086a

6b


0,58

0,570,57


Luty 2008

6a

6b

0,62

0,65

0,63

Próbny egzamin „OPERON”

cz. humanistyczna


cz. mat-przyrodnicza

3a

3b

3c3a

3b

3c0,53

0,54

0,440,41

0,48

0,460,50

0,45część językowa

OPERON”

j. niemiecki

3b

3c
0.53

0,48
0,51j. angielski

3a

0,59

0,59

Część językowa

OKE

j. niemiecki


.


3b

3c
0,57

0,41
0,49j. angielski


3a

0,47

0,47


Osiągnięcia uczniów szkół w roku szkolnym 2008/2009


Konkursy

 1. Na etapie rejonowym 9 uczniów reprezentowało szkołę w 5 konkursach przedmiotowych. W finale wojewódzkiego konkursu j. polskiego Napierała Ewa i Górka Zuzanna zdobyły zaszczytny tytuł finalisty.

 2. Na etapie rejonowym 6 uczniów reprezentowało szkołę. Nominowana do etapu wojewódzkiego Julia Kućma zdobyła w konkursie matematyczno-przyrodniczym tytuł finalisty.

 3. Udział uczniów szkoły podstawowej w konkursie j. angielskiego - 9 uczestników z klasy IV- najlepszy wynik 40 miejsce wśród 1350 uczestników, 7 uczestników z klasy V- najlepszy wynik 34 miejsce na 2182, 6 uczestników z klasy VI, najlepszy wynik 31 wśród 2531 uczestników.

 4. Konkurs z j. niemieckiego (poziom 1 – 7 uczestników, miejsca od 7-41 na 986 startujących. Poziom 2 – 8 uczestników, miejsca 23-43 na 742 startujących.

 5. Ogólnopolski konkurs przedmiotowy EDI - B. Zientala dyplom wyróżnienie – 7 miejsce, pozostali uczestnicy miejsca w 50-ce na 986 startujących.

 6. 3 miejsce szkoła podstawowa w konkursie rejonowym „Mały Pitagoras”.

 7. 3 miejsce w konkursie Parki Krajobrazowe Polski.


Osiągnięcia artystyczne

1. Uczniowie grupy teatralnej występowali w finale wojewódzkiego konkursu PROARTE.

 1. W powiatowym festiwalu piosenki młodzieżowej - wyróżnienie dla Joachima Ryczka i Joanny Molik.

 2. Monika Besser z klasy II gimnazjum otrzymała wyróżnienie w Lubuskim Konkursie Recytatorskim (etap powiatowy).

 3. Chór szkolny godnie reprezentował szkołę podczas obchodów świat państwowych i szkolnych, „gościnnie” wystąpił podczas nadawania imienia SPSW w Międzyrzeczu, koncertem kolęd w Międzychodzie, udziałem w obchodach 80 – lecia szkoły polskiej w Podmoklach.Osiągnięcia sportowe

 1. Uczestnictwo w finale indywidualnych zawodów lekkoatletycznych w Zielonej Górze

( VII i X miejsce SP).

 1. 7 miejsce w półfinale wojewódzkim chłopców, 5 miejsce w półfinale wojewódzkim w tenisie dziewcząt.

 2. IV miejsce w finale wojewódzkim w biatlonie letnim.

 3. I miejsce w powiecie w biatlonie letnim.

 4. I miejsce w powiecie w sztafetowych biegach przełajowych.

 5. 16 medali podczas powiatowych zawodów lekkoatletycznych dla uczniów gimnazjum, 6 medali dla reprezentacji szkoły podstawowej.

 6. II miejsce Gimnazjada sportowo-rekreacyjna w Międzyrzeczu.

 7. II i III miejsce w indywidualnych biegach przełajowych SP (mistrzostwa powiatu).

 8. 4 medale w mistrzostwach powiatu w lekkoatletyce.

 9. Uczestnictwo drużyny siatkarek w dwóch ogólnopolskich turniejach piłki siatkowej

( Ostrzeszów XIII miejsce, Głogów XII miejsce).

 1. Mistrzostwa Euroregionu pro Europa Viadrina – Słubice II i III miejsce indywidualne.

 2. Kolejny raz szkoła organizowała Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych ( chłopcy II m, dziewczęta II m) oraz Gimnazjów ( chłopcy II m, dziewczęta II m).

 3. III miejsce w mistrzostwach powiatu w mini piłce siatkowej (SP).


Przedszkole

W roku szkolnym 2008/2009 w placówce obowiązywał zestaw programów, który opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zawierał on programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej i program własny, opracowany przez dyrektora placówki, o nazwie Tworzenie warunków do łatwej adaptacji dziecka 3-4 letniego w przedszkolu. Celem tego programu jest tworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu i likwidacja sytuacji powodujących u dzieci napięcie emocjonalne w pierwszych kontaktach z przedszkolem. Uzupełnieniem przedszkolnego zestawu programów był zestaw podręczników, wykorzystywany w pracy z dziećmi w różnym wieku.

W przedszkolu realizowane były innowacje pedagogiczne, zatwierdzone przez Lubuskie Kuratorium Oświaty. Innowacja „Poznaj siebie” została opracowana w oparciu o metodę ruchu rozwijającego Weroniki Scherborn przez nauczycielkę – Wiolettę Bubnowską. W placówce realizowana była również innowacja „Optymistyczne Przedszkole” opracowana na podstawie programu autorskiego ODiKU „Partner” i. Dzierzgowskiej i M. Nawrot.

Organizując proces kształcenia w przedszkolu rozpoznaje się potrzeby edukacyjne dzieci poprzez diagnozę, prowadzoną przez nauczycielki w poszczególnych grupach wiekowych. Ponadto w październiku każdego roku szkolnego przeprowadzane były, i są, przez pedagoga z Poradni Pedagogiczno –Psychologicznej w Trzcielu badania przesiewowe 6 – latków. Diagnoza 6 – latka dokonywana była również „Testem sześciolatka” autorstwa Dzierzgowskiej i M. Nawrot, dwa razy w roku szkolnym. Ponadto w placówce przeprowadzana była diagnoza opracowana przez nauczycielki placówki w zakresach dostosowanych do priorytetowych zadań pracy na dany rok szkolny. W roku szkolnym 2008/2009 wybrano 5 obszarów, w zakresie których dzieci badane były 3 razy w roku. Po każdym badaniu przeprowadzana była wnikliwa analiza ze wskazaniem mocnych i słabych stron oraz formułowano wnioski do dalszej pracy. Nauczyciele prowadzący poszczególne grupy wiekowe na podstawie przeprowadzonej diagnozy indywidualizują proces dydaktyczno – wychowawczy. Prowadzone były zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Przedszkole oferowało nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe, tj. nieodpłatne koło plastyczne oraz prowadzona odpłatnie rytmika i język angielski. Osiągnięcia edukacyjne dzieci są gromadzone na kartach obserwacji. Informacje o postępach edukacyjnych oraz funkcjonowaniu dzieci w grupie przedszkolnej przekazywane są rodzicom na bieżąco przy odbiorze dzieci z przedszkola, a także na zebraniach grupowych, organizowanych trzy razy do roku , zgodnie z Rocznym planem współpracy z rodzicami. Informacje o pracy przedszkola oraz prace dzieci znajdują się na tablicach umieszczonych przy wejściu do placówki. Rodzice są włączani w działania edukacyjne przedszkola. Organizowane są dla nich zajęcia otwarte, podczas których mogą obserwować dzieci, a także spotkania warsztatowe, w których aktywnie uczestniczą poprzez udział we wspólnych grach i zabawach dydaktycznych.

Prowadzona jest kronika przedszkola, wydany został folder o przedszkolu oraz od kilku lat wydawany jest Biuletyn dla rodziców - Optymistyczne Dzieci. Jest to gazetka zapoznająca rodziców ze stanem realizacji programu Optymistyczne przedszkole oraz informująca o wszystkich wydarzeniach życia przedszkolnego.

Na podstawie arkuszy hospitacyjnych można stwierdzić, że nauczyciele urozmaicają proces dydaktyczno- wychowawczy poprzez nowe formy i metody pracy. Stosowane metody i formy odpowiadające celom i zadaniom przedszkola, a wykorzystywane środki dydaktyczne są adekwatne do celów i treści wychowawczo- dydaktycznych.IV. Opieka psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna


Szkoła podstawowa i gimnazjum:

 1. Skierowanie uczniów z trudnościami w nauce, zaburzonym zachowaniem lub innymi problemami na prośbę wychowawców, nauczycieli uczących i za zgodą rodziców do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzcielu lub Międzyrzeczu

  • Szkoła Podstawowa – 39 uczniów

  • Gimnazjum - 45 uczniów.

 1. Skierowanie 3 uczniów ( 2- SP, 1- G ) do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

 2. Zgodnie z postanowieniem Sądu uczeń kl. III gimnazjum został skierowany do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Babimoście.

 3. Uczniowie w liczbie 30 z wadą wymowy zostali objęci terapią logopedyczną.

 4. Indywidualne terapeutyczne i konsultacyjne spotkanie pedagoga z:

- dziećmi - 48/SP: 35/G

  • rodzicami - 26/ SP: 27/G

  • nauczycielami - 76

  • kuratorami sądowymi - 6

  • policją - 5

 1. Skierowanie na rok szkolny 2009/2010 3 uczniów gimnazjum do OHP w Międzyrzeczu.

 2. Działanie w ramach proorientacji zawodowej w gimnazjum:

  • kl. IIIabc – zajęcia warsztatowe,

  • kl. IIIabc – wyjazd do szkół ponadgimnazjalnych (Międzychód, Międzyrzecz),

  • spotkanie z przedstawicielami Urzędu Pracy,

  • spotkanie dla rodziców uczniów klas III z doradcą z poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie kierunku kształcenia.

 3. Stała współpraca z:

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pszczewie

 • PPP w Trzcielu i Międzyrzeczu

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu

 • Wydziałem Edukacji w Międzyrzeczu

 • Policją

 • Sądem

 • GKRPA

 • Domem Pomocy Społecznej w Szarczu

 • Pielęgniarską szkołą

 1. Działania w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki w szkole podstawowej:

 • kl. I – zajęcia integracyjne „Poznajmy się”

 • kl. III – „Dobre materiały to nasz znak”

 • kl. I-III – spektakl profilaktyczny „Shrek i tajemnica osła”

 • kl. I-VI zajęcia z policjantem „Bezpieczna droga do szkoły”

 • kl. IV-VI - „Jestem ok.” – warsztaty-profilaktyka uzależnień

  • Agresja – jak ją pokonać?”

  • Dzień Wagarowicza” – spektakl profilaktyczno-wychowawczy

    • spotkanie z pielęgniarką szkolną.

10.Działania w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki w gimnazjum:

 • zajęcia z pedagogiem pod hasłem:

kl.I – „Poznajmy się”

kl.II – „Zachowujemy się asertywnie”

kl. III – „Umiejętność radzenia sobie ze stresem”

 • zajęcia z psychologiem:

kl. I- „Cyberprzemoc w szkole”

kl. II – „Edukacja seksualna”

 • zajęcia z terapeutę uzależnień:

kl. I-III – „Profilaktyka uzależnień – Dopalacze”

 • spotkanie z pielęgniarką szkolną:

kl. I– profilaktyka raka piersi

kl.II-III – spotkanie z położną

 • spotkanie z przedstawicielami prokuratury kl.I-III na temat odpowiedzialności karnej młodzieży.

Przedszkole

W roku szkolnym 2008/2009 prowadzone były zajęcia wyrównawcze, finansowane przez organ prowadzący, odbywały się 3 razy w tygodniu. Brało w nich udział 11 dzieci 6 – letnich, zakwalifikowanych do dodatkowej pracy na podstawie badań przesiewowych przez pedagoga z Przychodni Psychologiczno Pedagogicznej w Trzcielu. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach, w jednej przeprowadzane były ćwiczenia usprawniające analizator wzroku, a w drugiej usprawniające analizator słuchu. W przedszkolu organizowana jest terapia logopedyczna. Zajęcia prowadzi jedna z nauczycielek, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii. Opracowano procedurę , na podstawie której, na początek każdego roku szkolnego nauczyciel - logopeda przeprowadza diagnozę i na jej podstawie organizuje grupę. W roku szkolnym 2008/2009 terapią logopedyczną objętych było 27 dzieci. Na te zajęcia przeznaczono 6 godzin tygodniowo.V. Wychowanie


Szkoła podstawowa i gimnazjum

Plan działań dydaktyczno-wychowawczych w Gimnazjum i Szkole Podstawowej realizowano zgodnie z planem. Przyjęto następujące priorytetowe cele wychowawcze:

Rozwój intelektualny ucznia

 1. Opracowano dokumenty nauczania (plany wynikowe uwzględniające standardy egzaminacyjne , przedmiotowe systemy oceniania) uwzględniające specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów.

 2. We wrześniu przeprowadzono diagnozy wstępne.

 3. Uczniowie szkoły podstawowej , począwszy od klasy IV ,uczą się dwóch języków obcych.

 4. Wprowadzono konsultacje , w wymiarze jednej godziny tygodniowo, podczas których uczniowie mogli uzupełnić braki, skorzystać z pomocy nauczyciela w zrozumieniu nauczanych treści, poprawiać oceny.

 5. Wychowawcy, pedagog, dyrekcja szkoły czuwają nad realizacją obowiązku szkolnego (rozmowy dyscyplinujące z uczniami, rodzicami, kontynuacja akcji powiadamiania rodziców o nieobecności uczniów za pomocą SMS i telefonicznie).

 6. Czuwano nad realizacją obowiązku szkolnego-wdrożono procedury postępowania w przypadku wysokiej absencji ucznia.

 7. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci a także możliwościami szkoły(zajęcia finansowane z budżetu szkoły, Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych a także społecznie).

 8. Pomoc uczniom z trudnościami w nauce( konsultacje, zajęcia wyrównawcze, pomoc w odrabianiu zadań domowych).

 9. W klasach V i VI SP oraz II i III gimnazjum zwiększono liczbę godzin matematyki i języka polskiego.

 10. W szkole podstawowej wprowadzono zajęcia redakcyjne (kl. IV-VI) i ortograficzne dla klas VI, prowadzone przez nauczycieli świetlicy i biblioteki.

 11. Organizacja i udział w szkolnych, międzyszkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych,językowych, sportowych.

 12. Organizacja wycieczek, wyjazdów klasowych i szkolnych.

 13. Wydawanie wspólnej dla szkoły podstawowej i gimnazjum gazetki szkolnej, redagowanie strony www.


Rozwój duchowo –emocjonalny:

1. Uczestnictwo uczniów w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy, organizacja Kiermaszu Świątecznego połączonego ze wspólnym kolędowaniem i zbiórką pieniędzy na rzecz absolwentki Sandry Szulczyńskej.

2.Działalność Grupy Wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych.

3.Uczestnictwo uczniów gimnazjum w obchodach Dnia Niepełnosprawnych.

4.Udział w lekcjach religii i rekolekcjach wielkopostnych.


Rozwój moralno-społeczny. Edukacja patriotyczna i obywatelska:

 1. Udział uczniów klas V,VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum w module WDŻ.

 2. Realizacja zagadnień z zakresu profilaktyki, współpraca z pedagogiem i instytucjami.

 3. Współpraca z samorządem lokalnym, lokalnymi instytucjami.

 4. Kształtowanie postaw patriotycznych.

 5. Działalność Samorządu i Sejmiku Uczniowskiego , demokratyczne wybory opiekuna i składu Samorządu i Sejmiku.

 6. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskiej postawy m.in. poprzez :

  • uroczyste obchody świąt narodowych podczas, których śpiewany jest hymn narodowy,

  • podkreślanie ważności obchodzonych uroczystości apelowym, galowym strojem;

  • zorganizowanie dla uczniów gimnazjum prawyborów do parlamentu europejskiego,

  • akcji „flaga wolności” zorganizowana w 20 rocznicę wolnych wyborów.

 1. Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły:

  • uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej i Dnia Patrona Gimnazjum,

  • uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w poczet uczniów szkoły,

  • obowiązek noszenia mundurka jako obowiązkowego stroju uczniowskiego.


Kształtowanie postaw proekologicznych


Uczenie właściwego stosunku do przyrody poprzez:

  • realizację treści edukacji ekologicznych,

  • uczenie właściwego stosunku do przyrody,

  • organizację zbiórek baterii, kasztanów, segregację śmieci,

  • uczestnictwo w akcji sprzątanie świata,

  • obchody „Dnia Ziemi” połączone z przemarszem ekologicznym.

Rozwój fizyczny

1.Umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach sportowych na terenie szkoły.

2.Organizacja wyjazdów na zawody sportowe (33 wyjazdy)oraz na basen.

3.Wdrażanie dzieci do prawidłowego odżywiania się, zasad aktywnego spędzenia czasu wolnego.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

 • Zapoznanie rodziców z obowiązującymi programami nauczania, regulaminami, podstawowymi dokumentami w oparciu o które pracuje szkoła.

 • Organizacja imprez ogólnoszkolnych przy współpracy rodziców.

Przedszkole

Planowanie pracy w przedszkolu odbywa się poprzez przygotowanie miesięcznych planów dydaktyczno- wychowawczych dla każdej grupy , zatwierdzonych przez dyrektora do realizacji. W planach znajdują się: zadania edukacyjne, tematyka zajęć, cele i rodzaje zabaw ruchowych. Zgodność realizacji treści kształcenia i wychowania z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programem nauczania nadzoruje Dyrektor placówki. Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców w realizacji programu pracy. Działania wychowawczo- opiekuńcze wspomagane są przez realizację zadań wynikających
z Harmonogramu imprez i uroczystości w Przedszkolu Samorządowym w Pszczewie. W przedszkolu w ub. roku szkolnym odbywały się spotkania z okazji pasowania 6-latka, powitania jesieni, Światowego Dnia Muzyki, Dnia Seniora, Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, powitania wiosny, Dnia Matki i Ojca, Dnia Dziecka. Z okazji Dnia Dziecka pracownicy przedszkola, Ośrodka Pomocy Społecznej i rodzice wystawiają dla dzieci przedstawienie dydaktyczne z cyklu „ Bajkowy świat ”. Scenariusze pisane są przez jedną z nauczycielek przedszkola, scenografię i kostiumy przygotowują pracownicy.

Dzieci z przedszkola Samorządowego w Pszczewie w roku szkolnym 2008/2009 aktywnie brały udział w konkursach:

- Ekologiczne poproszę - konkurs organizowany przez Pszczewski Park Krajobrazowy

- Bezpieczna zerówka – konkurs organizowany przez Powiatową Komendę Policji,

- Festiwal Piosenki Dziecięcej – konkurs piosenki organizowany przez GOK,

- Przedszkolny konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną,

- Przedszkolny konkurs znajomości bajek,

- Przedszkolny konkurs wiedzy o przyrodzie.

Działalność wychowawczo - opiekuńcza przedszkola wspiera Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Pedagogiczna- Psychologiczna w Trzcielu i Powiatowa Komenda Policji.

Przedszkole planuje swoją roczną pracę opracowując plan nadzoru, sporządzając arkusz organizacyjny przedszkola i ramowy rozkład dnia. Plan nadzoru pedagogicznego uwzględniał priorytety Ministra Edukacji Narodowej, Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku ubiegłego. Zawierał on podstawy prawne regulujące organizację nadzoru, techniki pozyskiwania informacji, cele nadzoru, formy realizacji, zakres działań oraz osobę odpowiedzialną i termin realizacji.


VI. Analiza finansowa

Szczegółową analizę finansową Zespołu Szkół w Pszczewie oraz Przedszkola Samorządowego w Pszczewie za rok szkolny 2008/2009 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

W analizowanym okresie wydatki ogółem w szkole podstawowej wyniosły : 1.511.562 zł, z czego na wynagrodzenia nauczycieli wydatkowano kwotę – 709.880 zł. Ogółem wydatki na funkcjonowanie gimnazjum wyniosły w roku szkolnym 2008/2009 : 1.183.593 zł , z czego na wynagrodzenia nauczycieli wydatkowano – 630.735 zł. Natomiast wydatki przedszkola zamknęły się kwotą 619.561 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę – 357.568,75 zł.


Realizując obowiązki określone w art.17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowozem do szkół dzieci niepełnosprawnych. Na dowozy w roku szkolnym 2008/2009 wydatkowano kwotę ok. 231.196 zł ( ze względu na to, iż rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym do wyliczania przyjęto kwoty: wykonanie dowozów za 2008 r. – 235.992 zł oraz wykonanie za 9 miesięcy 2009 rok – 171.598 zł). Z roku na rok zwiększa się liczba uczniów uprawnionych do nieodpłatnego dowożenia na zajęcia w szkole ( dodatkowo ze względu na znaczne odległości dowożona jest grupa dzieci do przedszkola). W roku szkolnym 2008/2009 dowożono do szkoły podstawowej 154 uczniów a do gimnazjum 94 uczniów, czyli ogółem dowożono 248 uczniów co stanowi ponad 60% ogólnej liczby uczniów uczących się w szkole.


W roku szkolnym 2008/2009 realizowano szereg innych zadań , wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół.


Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90 m ustawy o systemie oświaty udzielano uczniom pomoc finansową w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy korzystali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum a także szkół ponadgimnazjalnych , zamieszkałych na terenie gminy Pszczew. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 351 zł na członka w rodzinie ucznia.

Stypendia szkolne przyznawane były w kwocie od 51,20 zł do 90,0 zł miesięcznie. Na powyższe zadanie w roku szkolnym 2008/2009 wydatkowano kwotę ( dotacja z budżetu Wojewody) 47.322,80zł

( od wrzesień – grudzień 2008 r. – 28.476 zł; od styczeń-czerwiec 2009r. – 18.846,80zł). Pozytywnie rozpatrzono 86 wniosków, w tym odnoszących się do uczniów:

  • szkół podstawowych - 44

  • gimnazjów - 22

  • szkół ponadgimnazjalnych - 20

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej dla uczniów, było dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Z tej formy pomocy w roku szkolnym 2008/2009 skorzystało 19 uczniów. Na realizację tego zadania pozyskano środki od Wojewody w kwocie : 2.408 zł, z czego dofinansowano zakup podręczników dla:

  • 4 uczniów kl. „O”

  • 6 uczniów kl.I szkoły podstawowej

  • 7 uczniów kl. II szkoły podstawowej

  • 2 uczniów kl. III szkoły podstawowej


Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Pszczew, zgodnie z dyspozycją art. 70 b ustawy o systemie oświaty, rozpatrywano wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy ukończyli naukę zawodu i zdali egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W roku 2008 na realizację tego zadania uzyskano dotację od Wojewody w wysokości 53.333,04 zł. Dotację wykorzystano w całości dla 8 pracodawców , którzy wyszkolili 10 młodocianych pracowników, w takich zawodach jak: krawiec, kucharz małej gastronomii, stolarz, sprzedawca.


W 2008 roku Gmina Pszczew realizowała pilotażowy program pn. „Uczeń na wsi”. W ramach tego programu z pomocy skorzystało łącznie 25 uczniów – osób niepełnosprawnych, co stanowi ponad połowę ogólnej liczby uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pszczew. Większość środków wypłaconych przez Gminę uczniowie niepełnosprawni przeznaczyli na zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, co potwierdza duże potrzeby w tym zakresie. Pozostała część wydatkowanych środków została przeznaczona na dostęp do Internetu , dojazdy do szkoły, wyjazdy w ramach zajęć szkolnych oraz opłaty za naukę ( 1 osoba). Większość uczniów niepełnosprawnych wykorzystała w pełni przyznane dofinansowanie. Na realizację tego programu wykorzystano kwotę środków PFRON w wysokości: 21.445,33 zł, z czego wypłacono:

- uczniom szkół podstawowych - 7.173,64 zł

- uczniom gimnazjów - 7.808,80 zł

- uczniom szkół ponadgimnazjalnych - 6.462,89 zł


W ramach wdrażania reformy oświaty w 2008 roku oraz w 2009 roku:

1/ wypłacono wynagrodzenie dla 1 nauczyciela naszej szkoły ,za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego z j,. angielskiego w LO w Międzyrzeczu na kwotę 232,29 zł;

2/ zakończono dwuletni program pilotażowy nauki j. angielskiego od kl. I szkoły podstawowej. Na realizacje tego zadania uzyskano dotację w kwocie 6.580 zł.

Naukę j. angielskiego prowadzono w dwóch oddziałach kl. I i w dwóch oddziałach kl. II szkoły podstawowej, w ogólnej liczbie godzin nauczania – 256;

3/ w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”, w dniu 28 lipca 2009 r. przekazano do Wojewody Lubuskiego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2009 na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw. W miesiącu październiku br. otrzymaliśmy w ramach tego programu wsparcie finansowe w kwocie 11.995 zł.

Uczniowie obu szkół korzystają z posiłków przygotowywanych przez szkolną stołówkę. Wydaje ona dziennie 179 posiłków. Realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku szkolnym 2008/2009 uczniowie szkoły oraz wychowankowie przedszkola , kwalifikujący się do tej formy pomocy, korzystali z bezpłatnych posiłków. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Lubuskim w 2008 roku na dożywianie wykorzystaliśmy dotację w kwocie 93.866 zł oraz 5.520 zł na doposażenie stołówek w szkole i przedszkolu. W roku szkolnym 2008/2009 w ramach realizacji tego programu w stołówkach w szkole i przedszkolu refundowane było : 14 śniadań i 92 obiady.

Zgodnie z uchwałą Nr XV/85/08 z 24 kwietnia 2008 r. Rady Gminy Pszczew w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i studentów studiów dziennych w roku szkolnym 2008/2009 rozpatrzono wnioski i przyznano stypendia naukowo-motywacyjne dla uczniów i studentów.

Na okres od 1 września 2008 r. do 30 czerwca 2009r. przyznano stypendia dla 22 uczniów, mieszkańców gminy Pszczew, w tym : dla uczniów gimnazjum w liczbie - 16, oraz dla 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od 1 października 2008r. do 30 czerwca 2009 r. przyznano stypendia naukowe dla 5 studentów, mieszkańców gminy Pszczew. Wszystkie stypendia przyznano w kwocie 110 zł miesięcznie . Na realizację tego zadania, ogółem w roku szkolnym 2008/2009 wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości: 29.150 zł.


VII. Inwestycje oświatowe


W roku szkolnym 2008/2009 w ramach Rządowego programu , przy Zespole Szkół w Pszczewie wybudowano i oddano do użytku kompleks boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”. Koszt tej inwestycji zamknął się kwotą 1.250.000 zł, z czego uzyskaliśmy dofinansowanie: 333.000,- zł od Marszałka Województwa Lubuskiego, 333.000,- zł od Wojewody Lubuskiego, pozostała koszt inwestycji został pokryty z budżetu gminy.

30 września 2008 roku zakupiono dla szkoły samochód VW T5 Kombi z PFRON , z przeznaczeniem na dowóz uczniów niepełnosprawnych. Koszt zakupu samochodu 114.000 zł, z czego uzyskaliśmy dofinansowanie z PFRON w wysokości 100 tyś zł.

W roku szkolnym 2008/2009 przeprowadzono postępowanie i rozpoczęte zostały prace na przebudowie i nadbudowie budynku Przedszkola Samorządowego w Pszczewie. Inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


VIII. Inne działania na rzecz uczniów i jednostek oświatowych

W roku szkolnym 2008/2009 realizowano również szereg działań o charakterze analitycznym, planistycznym w związku z reformą oświaty oraz prowadzono działalność uchwałotwórczą , w trybie i formach przewidziany w ustawach .

W szczególności wprowadzono zasady wynagradzania nauczycieli, przyjęte uchwałą Nr XXIV/135/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz określenia wysokości, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

Ponadto przyjęto regulacje w sprawach:

 1. uchwała Nr XIX/108/08 z 10.10.2008r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,

 2. uchwała Nr XXV/148/09 z 30.04.2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Pszczew. (pedagog, psycholog, logopeda)

 3. uchwała Nr XXVII/157/09 z 27 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Pszczew,

 4. uchwała Nr XXVII/159/09 z 27.08.2009r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,

 5. uchwała Nr XXVII/166/09 z 27.08.2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczew.


W roku szkolnym 2008/2009 wykonano sprawozdania z zakresu realizacji zadań oświatowych:

1/ System Informacji Oświatowej – stan na 10.09.2008r., 30.09.2008r. i 31.03.2009r.,

2/ sprawozdania z wykonania wydatków i dochodów jednostek oświatowych ( miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne),

3/ sprawozdanie EN3 z zatrudnienia nauczycieli – stan na 10.09.2008 r.,

4/ sprawozdania z rozliczenia dotacji celowych na realizację wyżej omawianych zadań oświatowych.


W okresie objętym informacją, w ramach wewnętrznego kierownictwa, oprócz różnego rodzaju decyzji organizacyjno-kadrowych, wydano zarządzenia odnoszące się do sfery oświaty, w tym Zarządzenie Nr 45/2008 Wójta Gminy Pszczew z dnia 02 lipca 2008 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Pszczewie. Działając zgodnie z art.36a ust.9 ustawy o systemie oświaty, po uzyskaniu opinii odpowiednio Lubuskiego Kuratora Oświaty i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Pszczewie, przedłużyłem Pani Halinie Banaszkiewicz powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Pszczewie na okres kolejnych 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2013 r.

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r., która weszła w życie 22 kwietnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 56 poz.458) Wójt Gminy zobowiązany został do przeprowadzenia oceny pracy detektora przedszkola. W wyniku przeprowadzonej procedury oraz zawartego w dniu 19 czerwca 2009 r. porozumienia z Lubuskim Kuratorem Oświaty, dokonałem oceny pracy Pani Jolanty Minge Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pszczewie.

 
informacje udostępnił:Krystian Grabowski
data udostępnienia: 2009-11-03 10:28:56
ostatnia modyfikacja: Krystian Grabowski 2009-11-03 10:28:56 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Analiza przedszkole
 Analiza finansowa
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 144290