.Urząd Gminy w Pszczewie
ul. Rynek 13
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Podatki i opłaty w 2016 roku:
Opłata od posiadania psów

 

opłata od posiadania psów


Wymagane dokumenty

Uwaga : w celu aktualizacji danych psa w ewidencji należy wypełnić załącznik do Uchwały Nr XXXII/187/09 Rady Gminy Pszczew z dnia03 grudnia 2009 r. i złożyć go w sekretariacie urzędu.Termin i sposób załatwienia

Opłata jest płatna bez wezwania, jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca br., a w przypadku nabycia psa po terminie płatności opłata za ten rok jest płatna nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

Opłaty można dokonać w następujący sposób:

1.Bezpośrednio na rachunek bankowy urzędu :

Urząd Gminy Pszczew ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew
GBS Międzyrzecz Wlkp.
nr 91 8367 0000 0023 1925 6000 0001
na dowodzie wpłaty należy wpisać opłata za psa, imię i nazwisko, adres posiadacza psa

2.W kasie Urzędu Gminy ul. Rynek 13 ,  w godzinach:

- w poniedziałki 8.00 - 15.00
- od wtorku do piątku 7.30 - 15.00

3.U inkasenta – sołtysa z terenu gminy.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006r. Dz. U .Nr 121, poz. 844 ze zm.)

  2. Uchwała Nr XXXII/187/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłat od posiadania psów na ternie gminy Pszczew.
Inne informacje

Z mocy ustawy opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

  2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

  3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego

  4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

  5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Od 2010 r. opłata od posiadania psów wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) od jednego psa.

Niezapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Informacja telefoniczna:

- Urząd Gminy Pszczew, Referat Finansowy, podatków i opłat lokalnych , pokój 14,

tel. ( 95 ) 749 23 14


 
informacje udostępnił:Maria Wojtucka
data udostępnienia: 2010-02-23 15:08:18
ostatnia modyfikacja: Maria Wojtucka 2013-01-30 12:20:53 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 144290