.Urząd Gminy w Pszczewie
ul. Rynek 13
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Jednostki Organizacyjne:
OPS i ŚDS

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 20, 66-330 Pszczew
Tel: 957492328, 957492329 kom. 697200142
E-mail: opspszczew@go2.pl
godziny pracy:

UWAGA!  od  24 marca 2014 roku

poniedziałek  od 7.30 do 17.30

wtorek- czwartek od 7.30 do 15.30

piątek od 7.30 do 13.30


Kierownik: Ewa Łazarska

Pomoc społeczna w myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 182) jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej,

 3. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł (kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej),

 2. osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza 456zł (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie).

 • przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; alkoholizmu lub narkomanii; trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zadania pomocy społecznej:

 1. Zadania zlecone gminie – obejmują przyznawanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

 2. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym – obejmują opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; udzielanie schronienia , zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; pracę socjalną; organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; tworzenie gminnego systemu i opieki nad dzieckiem i rodziną; dożywianie dzieci; sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników; przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 3. Zadania własne o charakterze fakultatywnym – obejmują przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.


Środowiskowy Dom Samopomocy
PRZYTULISKO”
ul. Zamielno 4 , 66-330 Pszczew
Tel: kom.697200141
E-mail: sdspszczew.@op.pl

Koordynator : MONIKA  WALOSZEK

O NAS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie działa od września 1997 roku. Jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób chorych psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy Pszczew i Gminy Przytoczna.

Naszymi uczestnikami są osoby, które mają poważne trudności w życiu codziennym. Z uwagi na chorobę mają problem w kształtowaniu podstawowych umiejętności społecznych, w nawiązaniu kontaktów interpersonalnych, komunikowaniu się z otoczeniem, a niekiedy w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych. Dążymy do osiągnięcia przez naszych uczestników optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia. Dążymy do wszechstronnego usprawnienia psychoruchowego.

Cele i zadania domu realizowane są poprzez różnego rodzaju formy terapii i rehabilitację uczestników. Pod fachowym okiem terapeutów zajęciowych prowadzone są zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego oraz pracowni komputerowej.

Docelowo placówka może przyjąć 30 osób.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie

Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. Nr 111 z 1994r. poz. 535 z późn. zm.).

Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 182 .

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zarządzenia Nr 33/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia „Zasad organizowania i prowadzenia, ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim”.

Aby zostać uczestnikiem naszego Domu

Do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowane są osoby z zaburzeniami psychicznymi niepełnosprawnością intelektualną na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie w oparciu o następujące dokumenty:

 • wniosek osoby zainteresowanej bądź opiekuna ustawowego,

 • rodzinny wywiad środowiskowy,

 • zaświadczenie i skierowanie lekarza psychiatry do ŚDS, w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie - psychologa,

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w razie jego posiadania,

 • zaświadczenie lekarskie lekarza rodzinnego.

Misją Środowiskowego Domu Samopomocy jest

przywracanie lub nabywanie umiejętności samodzielnego (lub z niewielką pomocą) radzenia sobie w życiu, jak również wspieranie i aktywizowanie grup samopomocowych.

Głównym celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest kształtowanie umiejętności społecznych uczestników odpowiednio do ich potrzeb i możliwości, nawiązywanie kontaktów, komunikowanie się z otoczeniem, współżycie w grupie, itp., wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia, wszechstronne usprawnianie psychoruchowe, rozwijanie zainteresowań otoczeniem oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim, rozwijanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie, odciążenie rodziny od całodobowej opieki nad niepełnosprawnym członkiem tej rodziny

Prowadzone zajęcia wspierająco – aktywizujące

Środowiskowy Dom Samopomocy organizuje i prowadzi zajęcia wspierająco – aktywizujące dla uczestników w oparciu o indywidualne plany wsparcia przygotowane przez zespół wspierająco – aktywizujący, we współpracy z osobą, dla której w/w plan opracowano i jego rodziną. Zajęcia wspierająco -aktywizujące obejmują:

 • trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej
  i funkcjonowania w codziennym życiu,

 • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,

 • trening umiejętności spędzania wolnego czasu,

 • działania edukacyjne i inne formy terapii.

 

 

 
informacje udostępnił:Maria Wojtucka
data udostępnienia: 2008-03-04 09:35:18
ostatnia modyfikacja: Maria Wojtucka 2014-03-28 08:06:02 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 144290