.Urząd Gminy w Pszczewie
ul. Rynek 13
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Pożytek publiczny - konkurs:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku
poka wszystkie dokumenty

O G Ł O S Z E N I E

              O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA  REALIZACJĘ  ZADANIA                 

 PUBLICZNEGO  Z  ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I  SPORTU W  2011  ROKU

 

I.                   Rodzaj i formy zadania

      Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Wójt Gminy Pszczew ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Pszczew oraz uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej w 2011 roku.   wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie gminy, warunkami przyznawania dotacji, do realizacji przez:

1)   organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne  nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna  ustawa  przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie,

2)   inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:

a)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,    o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

b)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

c)      spółdzielnie socjalne,

d)     spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe  będące spółkami  działającymi  na podstawie przepisów ustawy o  z dnia  18 stycznia  1996 r.  o kulturze fizycznej (Dz. U.  z 2007 r. Nr 226, poz. 1657 z późn. zm.),

- które  nie działają  w celu  osiągnięcia  zysku oraz  przeznaczają  całość dochodu na realizację  celów statutowych oraz  nie przeznaczają zysku do podziału  pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

1.      Na realizację zadania w 2011 roku planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 62 000, zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Pszczew lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

III.      Zasady przyznawania dotacji.

1.      Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).

2.      Wójt Gminy Pszczew przyznaje dotacje celowe na realizację zadań publicznych wyłonionych w konkursie ofert w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.

3.      Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

4.      Wójt Gminy Pszczew może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Pszczew.

IV.      Termin i warunki realizacji zadania.

1.      Zadanie winno być zrealizowane w 2011 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.

2.      Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

3.      Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Pszczew.

4.      Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, po podpisaniu umowy z Gminą Pszczew.

 

V. Termin składania ofert. 

1. Oferty na realizację  zadań z  zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  należy składać  w  terminie  do dnia 11 kwietnia 2011 r. (decyduje  data   wpływu  do  Urzędu  Gminy w Pszczewie),  

2. Oferty  należy składać w  sekretariacie  Urzędu Gminy Pszczew, ul Rynek 13, w godzinach od 7.30 do 15.30 (poniedziałek od 8.00-16.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku”

3. Oferty  należy  składać na  formularzu ofert, określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy           i Polityki  Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010 roku  w sprawie wzoru  oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.  z  2011 r. Nr 6, poz. 25) - do pobrania na stronach www.pszczew.pl w zakładce organizacje pozarządowe – pożytek publiczny konkurs,  www.bip.pszczew.pl w zakładce pożytek publiczny-konkurs.

4. Zamieszczenie w formularzu oferty o dotację w szczególności następujących informacji:

1)      szczegółowego zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2)      terminu i miejsca realizacji zadania publicznego,

3)      kalkulacji  przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4)      informacji o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

5)      informacji o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, oraz o planowanej wysokości   środków finansowych  na realizację  danego  zadania  pochodzących z innych źródeł,

6)      deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)   aktualny odpis z rejestru  lub odpowiedni wyciąg  z ewidencji  lub innych  dokumentów potwierdzających status prawny  oferenta i umocowanie osób go  reprezentujących wraz ze statutem.

b)   sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (bilans, rachunek wyników lub zysków i strat, informacja dodatkowa) sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 – tekst jednolity z późn. zm.)

c/ sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły lub, w przypadku krótszej działalności, za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty;

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1.       Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2.      Wszystkie oferty oceniane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Pszczew zgodnie z  regulaminem otwartego konkursu ofert (zał. nr 2) oraz regulaminem pracy komisji (zał. nr 3) zarządzenia nr 120.14.2011 Wójta Gminy Pszczew z dnia 18 marca 2011r.  w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w roku 2011 oraz

3.       Oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w ciągu 5 dni od powiadomienia oraz złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4.      Oferty, które przeszły ocenę formalną zostają poddane ocenie merytorycznej.

5.      Podstawowymi kryteriami udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.

6.      Ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:

1)      przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

2)      proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;

3)      w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego – planowanego przez organizację pozarządową finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego;

4)      uwzględnianego planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

7.   Komisja konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację

      poszczególnych zadań.

8.  Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Pszczew, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

VII.     Informacja o zrealizowanych przez Wójta Gminy Pszczew  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na realizację zadań tego samego rodzaju w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert  przeznaczono łączną kwotę w wysokości 0,00 zł, w tym organizacje pozarządowe – 0,00 zł, podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 – 0,00 zł).  Natomiast w roku poprzednim przeznaczono kwotę w wysokości 25 870,89 zł, w tym organizacje pozarządowe – 25 870,89 zł,  podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 – 0,00 zł).

VIII.   Postanowienia końcowe.

1.      Druk oferty, wraz z wymienionymi w ogłoszeniu załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Gminy www.pszczew.pl zakładce organizacje pozarządowe – pożytek publiczny konkurs,  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pszczew.pl w zakładce pożytek publiczny-konkurs. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pszczew oraz  zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pszczew.pl w zakładce pożytek publiczny-konkurs i na stronie internetowej Gminy Pszczew: www.pszczew.pl

 

 

 

Uwagi dotyczące opracowania i realizacji zadania:

 

1)      zadanie do realizacji przez podmioty, które  prowadzą statutową działalność związana z kulturą fizyczną i sportem

2)      Wydatki realizowane w ramach niniejszego konkursu mogą być ponoszone dopiero po podpisaniu umowy.

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Wójt Gminy Pszczew unieważnia otwarty konkurs ofert jeżeli nie złożono żadnej oferty  bądź  żadna ze złożonych ofert  nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej.

3. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, podmiot uprawniony zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu.

 

     Wszelkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu ofert, formularzem oferty i sprawozdania umieszczone są na stronie internetowej : www.pszczew.pl w zakładce organizacje pozarządowe – pożytek publiczny konkurs, www.bip.pszczew.pl w zakładce pożytek publiczny – konkurs.

     Informacje dotyczące składania ofert można także otrzymać w Urzędzie Gminy w Pszczewie, pokój nr 12, zastępca wójta Krystian Grabowski, Tel. 095 749 23 45

 

 

                                                                       Wójt Gminy Pszczew

                                                                    /-/ Waldemar Górczyński

 
informacje udostępnił:Krystian Grabowski
data udostępnienia: 2011-03-18 13:54:33
ostatnia modyfikacja: Krystian Grabowski 2011-03-18 13:54:33 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zarządzenie nr 120.14.2011 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku
 Zał. nr 3 Wzór sprawozdania
 Zał. nr 2 Wzór umowy
 Zał. nr 1 Wzór oferty
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 144290