.Urząd Gminy w Pszczewie
ul. Rynek 13
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje:
UWAGA RODZICE dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Pszczew!

UWAGA RODZICE dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Pszczew!

       

Zgodnie z § 4 ust. 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  ( Dz. U. z 31.07.2014 r. poz.1024)  ustalam   termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników do dnia 10 września 2014 r.

 

1.  Zgodnie  z wyżej wymienionym rozporządzeniem  w roku szkolnym 2014/2015 w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” pomoc skierowana  zostaje do:

 

1/ uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klas: II, III lub VI szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) tj. aktualnie 539 zł netto na osobę w rodzinie.  

 

2/ bez względu na dochód, do  uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej, z wyjątkiem kl. I oraz gimnazjum.

     W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

W  przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), pomoc może być udzielona uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klas: II, III lub VI szkoły podstawowej  pochodzącym z rodzin , w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone w pkt. 1, przy czym liczba uczniów mogąca otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona do 5% ogólnej  liczby uczniów w gminie, rozpoczynających w roku szkolny 2014/2015 naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej.

 

 

 

 

 

2. Pomoc jest udzielana na wniosek:

·        rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka),

·        nauczyciela,

·        pracownika socjalnego,

·        innych osób, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka),

Do wniosku należy dołączyć:

  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia,  którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów;
  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – za-świadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie;
  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

3. Wniosek należy składać do Dyrektora Zespołu Szkół w Pszczewie w

nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2014 roku.

 

Podstawa prawna:  rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1024).

            Osoba do kontaktu pani Monika KOCH –  tel. (95) 749 23 35.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy

Waldemar Górczyński

 

 
informacje udostępnił:Maria Wojtucka
data udostępnienia: 2014-08-22 12:45:47
ostatnia modyfikacja: Maria Wojtucka 2014-08-22 12:45:47 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 144290