.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna9,56%.243172
.Pomoc0,05%.1221
.Dane0,01%.148
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,00%.67
.Rada Gminy0,00%.56
.Budżet0,00%.47
.Oświadczenia majątkowe0,00%.48
.Oferty inwestycyjne0,00%.44
.Rejestry i ewidencje0,00%.44
.Informacje nieudostępnione0,00%.44
.Statut0,31%.7928
.Burmistrz0,30%.7612
.Organizacja Urzędu0,00%.96
.Godziny urzędowania0,53%.13469
.Test0,00%.48
.Jednostki organizacyjne0,00%.45
.Spółki prawa handlowego0,00%.72
.Sołectwa0,01%.136
.Obwieszczenie o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych0,00%.60
.Oferta pracy0,58%.14694
.Informacja o spisie wyborców0,00%.63
.Komisje0,00%.45
.Referaty0,00%.46
.Strategia Rozwoju Gminy0,00%.65
.Zagospodarowanie przestrzenne0,00%.63
.Mienie Gminy0,00%.66
.Rada Gminy0,00%.47
.Redakcja0,32%.8178
.Statystyka0,06%.1641
.Wyszukiwarka0,34%.8564
.Akty przedmiotowe0,25%.6438
.Obwieszczenia0,20%.5003
.Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,00%.69
.Zawiadomienie o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych0,00%.67
.Organy10,00%.55
.Komunikat w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych0,00%.45
.M10,00%.61
.Mmm10,00%.55
.M10,00%.58
.Mm10,00%.56
. Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego0,00%.71
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,52%.13238
.Komunikat w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych0,00%.87
.Mmmm0,00%.60
.Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych0,00%.106
.Wewnętrzne0,30%.7643
.Profilaktyka0,00%.61
.Zdrowie0,00%.57
.Wydział Planowania0,00%.60
.Organizacja Urzędu0,00%.76
.Spólki prawa handlowego0,29%.7339
.*0,47%.12027
.Spólki prawa handlowego0,00%.60
.Organizacja Urzędu0,00%.60
.Organizacja urzędu0,22%.5678
.Zewnętrzne10,01%.180
.Pliki0,00%.88
.Uchwały podjęte 10,18%.4683
.Budżet0,06%.1399
.Samorząd gminny0,02%.411
.Projekty uchwał0,02%.513
.Uchwały podjęte0,35%.8926
.Zarządzenia Burmistrza0,02%.445
.Mienie Gminy0,00%.112
.Startegia Rozwoju Gospodarczego0,24%.6085
.Zagospodarownie przestrzenne0,29%.7408
.Podatki i opłaty0,04%.915
.Ogłoszenia3,06%.77730
.Statut0,22%.5582
.Gminne Jednostki Oświatowe0,38%.9551
.Pliki0,01%.327
.Inne0,03%.744
.Wyniki przetargów0,04%.1082
.Międzyrzecki Ośrodek Kultury0,43%.11027
.Pliki0,15%.3773
.Sołectwa Gminy Międzyrzecz0,29%.7295
.Regulamin organizacyjny0,19%.4780
.Informacje ogólne0,01%.303
.Informacje ogólne0,45%.11556
.Ogłoszenia0,09%.2297
.Dokumenty0,51%.13072
.Rejestr zmian26,27%.668183
.Statut0,00%.91
.Pliki0,45%.11436
.Rada Miejska w Międzyrzeczu 10,01%.212
.Uchwała w sprawie utworzenia Hali0,20%.4979
.Pliki0,20%.5002
.Wydział Gospodarki Mieniem i Rolnictwa0,01%.290
.Pliki0,00%.95
.Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,02%.574
.Decyzje o warunkach zabudowy0,04%.1095
.Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz0,03%.659
.Uznanie żołnierza0,02%.419
.Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych0,02%.497
.Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości0,02%.420
.Referat ds. Ochrony Informacji Niejawnych0,01%.165
.Wydział Gospodarki Komunalnej0,01%.190
.Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych0,02%.503
.Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką0,02%.469
.Wnioski podatników podatku rolnego o wydanie zaświadczenia uprawniającego do otrzymania bonów paliwowych0,02%.406
.Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych0,01%.342
.Stwierdzenie nadpłaty podatku0,02%.385
.Podjęcie postępowania podatkowego0,01%.341
.Wnioski w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego0,01%.326
.Wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej0,01%.364
.Osoby fizyczne - wnioski w sprawie ulg (umorzeń, odroczeń, rat)0,02%.398
.Osoby fizyczne - wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego i leśnego, ustaleniu dochodów z gospodarstwa rolnego0,01%.353
.Osoby prawne - wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości osób prawnych0,01%.350
.Osoby fizyczne - korekta łącznego zobowiązania pieniężnego w trakcie roku podatkowego0,02%.493
.Osoby prawne - wnioski w sprawie ulg (umorzeń, odroczeń, rat)0,02%.412
.Osoby prawne - wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego i leśnego0,55%.13971
.Osoby fizyczne - zgłoszenie podmiotu / przedmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)0,02%.590
.Warunki udzielania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości0,01%.345
.Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy0,01%.315
.Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego0,03%.796
.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta0,03%.655
.Odwołania i zażalenia w trybie postępowania0,02%.455
.Statut m0,17%.4291
.Wydział Plnowania Przestrzennego, Promocji i Rozwoju0,01%.261
.Informacje nieudostępnione w BIP0,28%.7107
.20040,04%.927
.20030,42%.10733
.Radni0,02%.474
.Kierownicy i Pracownicy Urzędu Miejskiego0,34%.8751
.Kierownicy i Dyrektorzy jednostek podległych gminie0,51%.12937
.Zewnętrzne0,01%.288
.Wewnętrzne0,10%.2522
.Program przeciwdziałania alkoholowego0,01%.318
.Wieloletni plan inwestycyjny0,19%.4920
.Plan pracy Rady Miejskiej0,23%.5865
.Plan pracy Komisji Rady Miejskiej0,24%.6193
.Sprawozdania z wykonania uchwał0,33%.8452
.Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy0,01%.362
.Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące0,02%.454
.Zameldowanie na pobyt stały0,00%.64
.Zameldowanie na pobyt stały0,02%.569
.Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy0,02%.416
.Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego0,02%.490
.Udzielenie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie gminy międzyrzecz0,02%.434
.Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego0,01%.365
.Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące0,02%.384
.Samorząd gminny0,29%.7253
.Referat Promocji Gospodarczej0,01%.175
.Wydział Spraw Obywatelskich0,01%.178
.Urząd Stanu Cywilnego0,01%.264
.Wydział Finansowo-Budżetowy0,01%.180
.Wydział Organizacyjno-Administracyjny0,01%.173
.Samodzielne Stanowisko ds. Patologii Społecznych, Zdrowia i Opieki Społecznej0,01%.248
.Pliki0,01%.142
.Pliki0,05%.1228
.Pliki2,63%.66783
.Pliki0,01%.159
.Pliki0,01%.156
.Sprawozdania z wykonania uchwał0,58%.14862
.20030,02%.587
.Test0,00%.51
.Test0,00%.54
.Zarządzenia Burmistrza 10,01%.270
.Obwieszczenia0,24%.6203
.Wpis do ewidencji działalności gospodarczej0,02%.620
.Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej0,02%.526
.Udzielenie informacji o przedsiębiorcach0,03%.706
.Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej0,02%.502
.Wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej0,03%.684
.Zmiana we wpisie do ewidencji działalnosci gospodarczej0,02%.635
.Informacje ogólne0,30%.7658
.880,12%.2959
.Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz w latach 2004-20130,25%.6326
.Wnioski do budżetu Gminy na 2005 rok0,13%.3194
.Kierownicy i Dyrektorzy jednostek podległych gminie0,42%.10703
.Plan pracy Komisji Rady Miejskiej0,16%.4147
.Znalezienie własnego dokumentu osobistego zgłoszonego jako utracony0,02%.466
.Wydawanie dowodów osobistych - wymiana0,03%.814
.Utrata dowodu osobistego0,02%.400
.Psy ras agresywnych0,04%.900
.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości0,03%.715
.Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2002-20060,06%.1535
.Pliki0,01%.132
.20050,02%.620
.Zarządzenia wydane w 2004 roku0,24%.6077
.Majątek spółek0,21%.5351
.Wybory 20050,02%.405
.Wybory 20050,02%.405
.Wybory Prezydenta RP - 9 październik 20050,02%.562
.Praca w OPS0,70%.17893
.Zewnętrzne0,34%.8585
.20060,02%.515
.Ogłoszenia dot. pracy w Urzędzie Miejskim - 20060,52%.13282
.Zarządzenia Burmistrza0,04%.1037
.Praca w GZO0,72%.18381
.Ogłoszenia 21,46%.37180
.Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych0,18%.4475
.Informacja dot. oceny jakosci wody Miasta i Gminy Międzyrzecz0,06%.1528
.Informacje dotyczące budżetu0,37%.9283
.Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy0,22%.5649
.Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego0,10%.2562
.Wybory Samorządowe - 12 października 20060,07%.1667
.Przetargi Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury1,59%.40387
.Uchwały podjęte przez Radę Miejską IV kadencji (2002-2006)0,12%.3166
.Uchwały podjęte przez Radę Miejską IV kadencji (2002-2006)0,12%.3166
.Rada Miejska 2002-20060,07%.1686
.Radni kadencji 2002-20060,06%.1542
.Podatki i opłaty obowiązujące w 2007 roku0,06%.1449
.Ogłoszenia dot. pracy w Urzędzie Miejskim - 200610,06%.1535
.Zarządzenia Burmistrza 20060,06%.1533
.Nowe przepisy o opłacie skarbowej0,27%.6807
.Prezesi Spółek Prawa Handlowego z udziałem Gminy0,22%.5585
.Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu0,08%.1933
.Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2007-20110,14%.3650
.Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-20130,14%.3502
.Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną0,17%.4254
.Już dziś wymień dowód osobisty0,04%.1045
.Wybory 20070,02%.584
.Informacja o planach likwidacji cmentarza przy ul. Konstytucji 3 Maja0,01%.152
.Podatki i opłaty obowiązujące w 2008 roku0,07%.1841
.Ogłoszenia dot. pracy w Urzędzie Miejskim - 20080,41%.10505
.Zarządzenia Burmistrza0,08%.1990
.Zarządzenie Nr 48/20040,02%.543
.Ogłoszenia MOSiW0,46%.11665
.Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-20130,12%.3101
.Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Ochrony Środowiska0,03%.694
.Ogłoszenia dot. zamówień publicznych 2005 oraz 05-08.20060,03%.784
.Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2008-20150,10%.2559
.Remont drodgi0,00%.67
.Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Osiedle Nad Obrą - zadanie 10,02%.452
.Wykonanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzecz0,02%.397
.Test0,00%.44
.„Budowa kompleksu sportowego w ramach ogólnopolskiego programu ministerialnego pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo-0,02%.393
.Utwardzenie alejki ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu0,01%.290
.Wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Wysoka0,02%.496
.Test0,00%.44
.Test0,00%.44
.Wycinka i przycinka drzew i na terenie Gminy Międzyrzecz0,02%.408
.Remont i rozbudowa Domu Kultury w Międzyrzeczu0,05%.1186
.Międzyrzecz: Wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 7 w Międzyrzeczu - elewacja zachodnia0,02%.559
.20080,03%.793
.Zarządzenia Burmistrza 10,18%.4571
.Wykonanie opracowań decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu0,01%.304
.Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania Remont i przebudowa Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury0,02%.422
.Obwieszczenia0,15%.3845
.Informacje, ogłoszenia0,70%.17706
.Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w 2009r. na rzecz Gminy Międzyrzecz0,01%.268
.Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2009r. na rzecz Gminy Międzyrzecz0,01%.232
.Podatki i opłaty obowiązujące w 2009 roku0,06%.1408
.Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2009r. na rzecz Gminy Międzyrzecz0,01%.269
.Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz0,01%.270
.Dostawa sprzętu do utrzymania boisk ze sztuczną nawierzchnią w Międzyrzeczu0,01%.336
.Usługa oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Międzyrzecz w 2009 r.0,01%.346
.PRZEBUDOWA ULIC SŁOWACKIEGO I MICKIEWICZA WRAZ Z SIECIAMI W MIĘDZYRZECZU0,03%.642
.DOSTAWA SPRZĘTU DO UTRZYMANIA BOISK ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIA W MIĘDZYRZECZU0,01%.295
.Ogłoszenia dot. pracy w Urzędzie Miejskim - 20090,61%.15458
.Usługa naprawy dróg o nawierzchni innej niż z masy asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz0,01%.367
.Usługa naprawy dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Międzyrzecz0,02%.440
.Usługa odnowienia oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Międzyrzecz i w Kęszycy Leśnej w 2009r.0,01%.294
.WYBORY do Parlamentu Europejskiego 20090,04%.1028
.Dostawa trybun widowiskowych o konstrukcji metalowej i pojemności 400 miejsc siedzących wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do boiska i ogrodzeniem części boiska o sztucznej nawierzchni na Sta0,01%.255
.Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości - 20090,99%.25206
.Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Międzyrzecz0,01%.354
.UZBROJENIE TERENU POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE WIELORODZINNE - OŚ. ZACHODNIE W MIĘDZYRZECZU0,02%.443
.Dokumentacja projektowa inwentaryzacji i rekonstrukcji bunkra nr 717 usytuowanego na działce nr 376 obręb Kaława w miejscowości Pniewo Gmina Międzyrzecz0,01%.326
.Indywidualne interpretacje prawa podatkowego0,09%.2346
.Budowa sieci wodociągowej fi 160 relacji Stare Kursko - Zamostowo0,02%.433
.Opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu0,01%.336
.Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza gminy Międzyrzecz przed upływem kadencji0,05%.1272
.Dostawa sprzętu komputerowego - unieważniono 03.08.2009r.0,01%.168
.Dostawa sprzętu komputerowego0,01%.296
.Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2009r. przez organizacje pozarządowe0,02%.538
.Komisarz Rządowy Gminy Międzyrzecz0,11%.2691
.Statut0,09%.2302
.ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, DZIECI Z TZW. KLAS 0, NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZECZ W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA 2009 R. DO 25 CZER0,01%.200
.Remont nawierzchni parkingu wraz z chodnikiem przy ulicy Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu0,02%.388
.Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieskach0,01%.206
.Wykonanie oświetlenia ulic Mickiewicza i Słowackiego oraz parkingu wraz z chodnikiem przy ulicy Mickiewicza w Międzyrzeczu0,02%.469
.Wycinka i przycinka drzew na terenie gminy Międzyrzecz0,01%.273
.Wykonanie parkingu wraz z drogami dojazdowymi i oświetleniem przy budynku bazy turystyczno-kulturalnej w Pniewie Gmina Międzyrzecz0,01%.328
.Budowa budynku centrum rekreacyjno - sportowego na działce nr 153/1 w Gorzycy gmina Międzyrzecz0,02%.558
.Regulamin Organizacyjny0,10%.2494
.RZP.2009-30 Rozbudowa drogi osiedlowej oraz przebudowa ulicy Piastowskiej w Międzyrzeczu0,02%.392
.Praca - ogłoszenia0,35%.8775
.RZP.2009-33 Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - os. Zachodnie w Międzyrzeczu III etap0,03%.667
.RZP.2009-31 Zamówienia dodatkowe przy remoncie i rozbudowie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury0,01%.224
.RZP.2009-32 Zamówienie uzupełniające dot. uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Zachodnim w Międzyrzeczu - II etap0,01%.208
.Analiza oświadczeń majątkowych0,08%.2040
.RZP.2009-29 Roboty dodatkowe i zamienne przy budowie krytej pływalni w Międzyrzeczu0,01%.323
.RZP.2009-34 Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz0,01%.200
.Test0,21%.5457
.RZP.2009-35 Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz0,01%.281
.Obwieszczenia0,13%.3377
.RZP.2010-03 Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz0,02%.404
.RZP.2010-02 Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2010r. na rzecz Gminy Międzyrzecz0,01%.335
.RZP.2010-01 Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w 2010r. na rzecz Gminy Międzyrzecz0,01%.328
.Zarządzenia Burmistrza0,13%.3257
.Podatki i opłaty obowiązujące w 2010 roku0,06%.1630
.Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski - 20100,58%.14693
.RZP-2009-36 Usługa oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Międzyrzecz w 2010 roku.0,01%.225
.RZP.2010-04 Budowa drogi gminnej z odwodnieniem w miejscowości Wyszanowo Gmina Międzyrzecz0,02%.400
.RZP-2010-05 Przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem na odcinku Międzyrzecz os. Kasztelańskie - Święty Wojciech0,02%.389
.RZP-2010-06 Wycinka i przycinka drzew na terenie gminy Międzyrzecz0,01%.356
.RZP.2010-07 Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz0,01%.296
.Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu0,09%.2312
.Wybory Samorządowe 20100,29%.7337
.Praca w MOSiW0,31%.7896
.RZP.2010-08 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święty Wojciech, Wojciechówek, Gorzyca - etap I0,03%.642
.Przetargi, ogłoszenia0,19%.4871
.Udzielanie informacji o przedsiębiorcach0,01%.239
.Potwierdzenie aktualności zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej0,01%.230
.Wpis do ewidencji działalności gospodarczej0,02%.387
.Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej0,01%.233
.Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej0,01%.243
.Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej0,01%.265
.Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej0,01%.233
.RZP.2010-09 Usługa naprawy dróg o nawierzchni innej niż z masy asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz0,01%.290
.RZP.2009-37 Zamówienia dodatkowe przy remoncie i rozbudowie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury0,01%.338
.RZP.2010-10 Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Międzyrzecz0,01%.361
.RZP.2010-12 Dostawa sprzętu komputerowego0,01%.319
.RZP.2010-11 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święty Wojciech, Wojciechówek, Gorzyca - etap I0,01%.321
.RZP.2010-13 Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Spokojnej w Międzyrzeczu0,02%.473
.Wybory Prezydenta RP - 20 czerwca 2010 roku0,06%.1410
.Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych0,05%.1325
.RZP.2010-14 Dostawa i montaż siedzisk kubełkowych na trybunie stacjonarnej oraz wykonanie sektora z miejscami stojącymi dla kibiców przyjezdnych wraz z jego ogrodzeniem na Stadionie Miejskim w Międzyr0,01%.316
.Powszechny Spis Rolny 20100,05%.1373
.RZP.2010-15-Przebudowa trybun z miejscami siedzącymi na min. 550 miejsc w tym 50 miejsc dla kibiców przyjezdnych wraz z ich wygrodzeniem na stadionie miejskim w Międzyrzeczu0,01%.248
.RZP.2010-16 Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w oparciu o bezprzewodową sieć w paśmie licencjonowanym dla Gminy Międzyrzecz - etap I0,02%.445
.RZP.2010-17 BUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH W MIEJSCOWOŚCI BOBOWICKO (ULICE DĘBOWA, BUKOWA, TOPOLOWA ORAZ KASZTANOWA I AKACJOWA - ETAP II )0,02%.437
.RZP.2010-18 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Międzyrzecz0,01%.330
.Praca w MOK0,32%.8262
.RZP.2010-19 Utworzenie i doposażenie placów zabaw w Gminie Międzyrzecz0,01%.288
.RZP.2010-20 Doposażenie placów zabaw w Gminie Międzyrzecz0,01%.332
.RYP.2010-22 Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w oparciu o bezprzewodową sieć w paśmie licencjonowanym dla Gminy Międzyrzecz - etap I0,02%.450
.RZP.2010-23 PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO ORAZ UTWARDZENIE TERENU ZA MIĘDZYRZECKIM OŚRODKIEM KULTURY W MIĘDZYRZECZU - ETAP I0,01%.353
.RZP.2010-24 Utworzenie trzech szkolnych placów zabaw w Gminie Międzyrzecz w ramach Programu Rządowego Radosna Szkoła0,01%.374
.RZP.2010-25 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamostowo0,02%.496
.RZP.2010-26 REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 W MIĘDZYRZECZU0,01%.341
.ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE CIEPŁOCIĄGU OD ULICY WINNICA DO KŁADKI NA RZECE OBRA MIĘDZYRZECZU.0,01%.322
.Programu aktywności lokalnej dla gminy Międzyrzecz na lata 2010-20130,05%.1315
.Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Międzyrzecz na lata 2010-20150,05%.1330
.Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu0,06%.1603
.RZP.2010-28 Wycinka i przycinka drzew na terenie gminy Międzyrzecz0,01%.251
.RZP.2010-29 Budowa drogi na osiedlu Zachodnim w Międzyrzeczu - etap10,02%.403
.RZP.2010-30 Wykonanie ogrodzenia na części placu zabaw - Ogródek Jordanowski0,01%.221
.RZP.2010-32 Wykonanie ogrodzenia na części placu zabaw - Ogródek Jordanowski0,01%.267
.RZP.2010-310,01%.174
.Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej0,16%.4073
.Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-20140,14%.3504
.Uchwały podjęte0,30%.7687
.RZP.2010-34 ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE CIEPŁOCIĄGU OD ULICY WINNICA DO KŁADKI NA RZECE OBRA0,01%.268
.RZP.2010-35 Usługa bieżącego utrzymanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.0,01%.236
.Projekty uchwał0,15%.3919
.Projekty uchwał Burmistrza Międzyrzecza - Komisarza Rządowego0,02%.565
.Projekty Burmistrza Międzyrzecza0,09%.2215
.Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu0,04%.1098
.Norodowy Spis Powszechny Ludności i MIeszkań 20110,06%.1521
.RZP.2010-36 Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.0,01%.307
.RZP.2010-33 Usługa oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Międzyrzecz w 2011 roku0,01%.172
.RZP.2011-01 Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w 2011r. na rzecz Gminy Międzyrzecz0,01%.293
.Zarządzenia Burmistrza0,10%.2451
.RZP.2011-02 Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2011r. na rzecz Gminy Międzyrzecz0,01%.381
.WPP-III-73340/011/100,01%.225
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach WPP-III-73340/012/100,01%.227
.RZP.2011-03 Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz0,01%.345
.Wybory do Rad Sołeckich 20110,04%.975
.Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 20110,51%.12909
.Statut MOSiW0,05%.1245
.Statut0,06%.1465
.Informacje ogólne0,06%.1607
.Podatki i opłaty obowiązujące w 2011 roku0,04%.1130
.Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego WPP-III-73310/012/100,01%.332
.RZP.2011-04 Usługa bieżącego utrzymanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 16.02.2011r. do 31.12.2011r.0,01%.310
.RZP.2011-05 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA (1213F) I SPOKOJNEJ (102140F) - GMINA MIĘDZYRZECZ - POWIAT MIĘDZYRZECKI0,04%.944
.Wybory do Izb Rolniczych 20110,04%.903
.RZP.2011-06 PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA (1213F) I SPOKOJNEJ (102140F) - GMINA MIĘDZYRZECZ - POWIAT MIĘDZYRZECKI0,02%.529
.Radni0,13%.3393
.Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego WPP-III-73310/009/100,01%.185
.RZP.2011-07 Usługa naprawy dróg o nawierzchni innej niż z masy asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz0,01%.339
.Konsultacje w sprawie projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi w 2011r.0,00%.45
.Konsultacje projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.0,01%.251
.Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego WPP-III-73310/012/100,01%.129
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dn. 14.03.2011r.0,01%.198
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.2.2011.MM0,01%.168
.Wcześniejsze informacje0,02%.459
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach WPP-III-73340/003/100,01%.179
.Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.1.2011.AR0,01%.162
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach WPP-III-73340/007/100,01%.152
.Sprawozdania z wykonania uchwał0,05%.1305
.Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko WIP.6220.2.2011.MM0,01%.164
.Oferta organizacji pozarządowej0,01%.237
.RZP.2011-08 Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Międzyrzecz0,01%.335
.2.Oferta organizacji pozarządowej0,00%.44
.Oferta organizacji pozarządowej0,01%.270
.Program Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 20110,01%.189
.Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych0,03%.792
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.3.2011.MM0,01%.186
.W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWIP.6220.2.2011.MM0,01%.142
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.4.2011.MM0,01%.159
.Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.1.2011.AR0,01%.171
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.5.2011.MM0,01%.169
.Wydaniu w dniu 17.05.2011 r. decyzji nr 3/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złoża naturalnego NIETOPEREK-10,01%.154
.Test0,00%.44
.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2011 roku.0,01%.281
.3. Oferta organizacji pozarządowej0,01%.171
.Wyłożonie do publicznego wglądu uproszczonego projektu planu urządzenia lasu dla wsi Szumiąca WMR.6164.2.110,01%.158
.Wydanie decyzji nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach WPP-III-73340/003/100,01%.157
.Oferta organizacji pozarządowej - Lubuska Jednostka Wojewódzka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Międzyrzeczu0,01%.152
.Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S3 ....0,01%.143
.Wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko WIP.6220.4.2011.MM0,01%.147
.Wybory Ławników 20110,03%.817
.Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.2.2011.MM0,00%.117
.Wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ...0,00%.113
.Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.5.2011.MM0,00%.123
.Zebranie dokumentów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) WPP-III-73340/006/080,01%.133
.Przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy I”0,01%.149
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.4.2011.MM0,01%.145
.RZP.2011-09 Aktualizacja i dokończenie wstępnego projektu budowlanego Przebudowy ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu0,01%.228
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2011 r.0,01%.215
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.3.2011.MM0,01%.150
.Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.3.2011.MM0,01%.167
.Wydanie postanowienia znak: WOOŚ-II.0123.30.2011.AN0,01%.176
.Wydanie postanowienia znak: WOOŚ-II.0123.29.2011.PT0,01%.155
.Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WPP-III-73340/006/080,01%.171
.Zebranie wystarczających dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.5.2011.MM0,01%.158
.Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew B.6730.36.1.20110,01%.180
.Regulamin Ogranizacyjny Urządu Miejskiego w Międzyrzeczu - tekst jednolity0,03%.827
.Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu0,07%.1820
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.6.2011.MM0,01%.185
.RZP.2011-100,01%.214
.RZP.2011-11 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Międzyrzecz0,01%.344
.Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.3.2011.MM0,01%.177
.Oferta organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i Inne Zespoły Złego Wchłaniania0,01%.184
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.5.2011.MM0,01%.187
.RZP.2011-12 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, dzieci z tzw. klas 0, na terenie gminy Międzyrzecz w okresie od 01 września 2011 r. do 29 czerwca0,01%.253
.RZP.2011-13 Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy szkole Podstawowej w Bukowcu0,02%.421
.Oferta organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie "Święty Jan Chrzciciel"0,01%.202
.Pliki - organizacje pozarządowe0,01%.144
.Wybory parlamentarne 2011 do Sejmu i Senatu RP0,04%.1114
.RZP.2011-14 Wycinka i przycinka drzew na terenie gminy Międzyrzecz0,01%.291
.Wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.8.20110,01%.149
.Wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.6.2011.AR0,01%.228
.Rzp.2011-15 PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWCU0,01%.226
.RZP.2011-16 Przebudowa dachu hali widowiskowo - sportowej na działce nr 752/2 os. Kasztelańskie 8a w Międzyrzeczu0,01%.251
.Wydana decyzja Nr 4/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.3.2011.MM0,01%.150
.Wydana decyzja Nr 5/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.4.2011.MM0,01%.159
.Wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.9.2011.AR0,01%.165
.Wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.10.2011.AR0,01%.165
.Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji WIP.6220.6.2011.MM0,01%.171
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego „Bukowiec - obszar A”, położonego na działkach nr ewid. 330,00%.118
.Wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji WIP.6220.7.2011.MM0,01%.136
.RZP.2011-17 Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Zamoyskiego w Międzyrzeczu0,01%.359
.Oferta organizacji pozarządowej Klub Sportowy FC Kursko0,01%.178
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 160 z m. Zamostowo do m. Gorzyca,0,01%.175
.Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę : „II etapu inwestycji : rozbudowa stacji paliw płynnych, budowa wiaty, zaplecza biurowego z częścią sklepową, myjni samoc0,01%.173
.Wydanie w dniu 31.08.2011 r. decyzji nr 9/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach - znak sprawy: WIP.6220.4.2011.MM0,01%.153
.Oferta organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Noclegownia - Przytulisko im NMP w Międzyrzeczu0,01%.165
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.11.2011.MM0,01%.170
.Decyzja nr 6/2011 z dnia 16.09.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie targowiska miejskiego w Międzyrzeczu - znak sprawy: WIP.6733.0,00%.127
.Wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia WIP.6220.7.2011.MM0,00%.123
.Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.6.2011.MM0,01%.129
.RZP.2011-18 Przebudowa dachu hali widowiskowo - sportowej na działce nr 752/2 os. Kasztelańskie 8a w Międzyrzeczu0,01%.230
.RZP.2011-19 Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Bukowcu0,02%.559
.Obwieszczenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków0,01%.151
.Oferta organizacji pozarządowej - PCK Zarząd Rejonowy w Międzyrzeczu0,00%.123
.OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyrzecza w sprawie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia na terenie Gminy Międzyrzecz wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzon0,01%.143
.Akty prawa miejscowego 20110,02%.553
.Akty prawa miejscowego0,06%.1441
.Akty prawa miejscowego 20100,02%.464
.Oferta organizacji pozarządowej - Międzyrzecki Chór Kameralny0,01%.160
.Konsultacje projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.0,01%.155
.RZP.2011-20 Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Międzyrzecz w latach 2012-20150,01%.356
.Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.6.2011.MM0,01%.159
.Oferta organizacji pozarządowej Klub Sportowy KS "Orzeł Międzyrzecz"0,01%.148
.Zebranie wystarczających dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.7.2011.MM0,01%.136
.RZP.2011-21 Przebudowa dachu hali widowiskowo - sportowej na działce nr 752/2 os. Kasztelańskie 8a w Międzyrzeczu0,01%.301
.Wykaz zezwoleń na odbiór odpadów0,02%.565
.RZP.2011-22 Wykonanie i doposażenie placów zabaw w trybie zaprojektuj - wybuduj na terenie Gminy Międzyrzecz0,01%.258
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.8.2011.MM0,01%.147
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.12.2011.MM0,00%.124
.Wydanie decyzji Nr 8/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.10.2011.AR0,00%.119
.Wydanie decyzji Nr 7/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.9.2011.AR0,00%.117
.Zarządzenia Burmistrza0,00%.107
.Wydanie decyzji Nr 9/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.6.2011.AR0,01%.167
.Wydanie decyzji Nr 10/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.11.2011.MM0,01%.132
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.13.2011.AR0,00%.124
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.14.2011.AR0,01%.138
.Wydanie decyzji Nr 112011 o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.7.2011.MM0,01%.192
.Konsultacje projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.0,01%.157
.RZP.2011-23 Przebudowa dachu hali widowiskowo - sportowej na działce nr 752/2 os. Kasztelańskie 8a w Międzyrzeczu0,01%.216
.RZP.2011-24 Wykonanie i doposażenie placów zabaw w trybie zaprojektuj - wybuduj na terenie Gminy Międzyrzecz0,01%.338
.Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.7.2011.MM0,01%.137
.Wydanie decyzji Nr 13/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.8.2011.AR0,01%.145
.Wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko WIP.6220.8.2011.MM0,01%.143
.RZP.2011-25 Usługa bieżącego utrzymanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Gminy Międzyrzecz w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.0,01%.287
.Wójt Gminy Bledzew zawiadamia o zmianie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego RG.BI.6730.16.1.2010.20110,01%.143
.Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz.0,01%.153
.Rzystąpieni do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Bobowicko gmina Międzyrzecz WIP.6721.2.2011.AR0,01%.134
.Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.8.2011.MM0,01%.153
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.15.2011.AR0,01%.160
.RZP.2011-26 Usługa oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Międzyrzecz w 2012 roku0,01%.169
.Zarządzenia Burmistrza0,10%.2643
.Informacje, ogłoszenia0,12%.2980
.Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 20120,45%.11390
.Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku0,04%.1102
.Wydanie decyzji Nr 1/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.13.2011.AR0,00%.126
.Wydanie decyzji Nr 2/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.14.2011.AR0,01%.133
.RZP.2012-01 Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w 2012 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz0,01%.244
.RZP.2012-02 Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2012 r. na rzecz Gminy Międzyrzecz0,01%.247
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.1.2012.AR0,01%.144
.Akty prawa miejscowego 201120,02%.633
.Wydanie decyzji Nr 3/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.12.2011.MM0,00%.124
.Wydanie decyzji nr 1/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.8.2011.MM0,01%.138
.Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych0,01%.132
.Wydawanie i wymiana dowodów osobistych0,03%.760
.Oferta organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Noclegownia - Przytulisko im NMP w Międzyrzeczu0,01%.143
.Obwieszczenie postanowienia Regionlanego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. WOOŚ-II.0123.7.2012.AN0,01%.139
.Podanie do publicznej wiadomości projektu programu gospodarczego pod nazwą: „Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011 - 2020” WIP.0540.1.20110,01%.245
.Projekt „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011 - 2020”0,02%.550
.RZP.2012-03 Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Kęszyca Leśna0,03%.679
.Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WOOŚ-II.4210.17.2012.SL0,01%.167
.RZP.2012-04 Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz0,01%.230
.Wniosek o ustalenie numeru porządkowego0,01%.203
.Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.15.2011.AR0,01%.129
.RZP.2012-05 Przebudowa drogi gminnej nr 102151 F - ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - 1 etap0,04%.992
.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2012 roku.0,01%.226
.RZP.2012-06 Wycinka i przycinka drzew na terenie gminy Międzyrzecz0,01%.211
.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2012 roku.0,01%.221
.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2012 roku.0,01%.219
.Godziny urzędowania0,05%.1310
.Godziny urzędowania0,05%.1308
.Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości - 20080,01%.319
.Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości - 20080,01%.317
.Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Osiedle Nad Obrą - zadanie 10,00%.61
.Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Osiedle Nad Obrą - zadanie 10,00%.59
.Majątek spółek0,03%.817
.Majątek spółek0,03%.815
.Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego0,00%.86
.Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego0,00%.84
.Wieloletni plan inwestycyjny0,00%.47
.Wieloletni plan inwestycyjny0,00%.45
.Sprawozdania z wykonania uchwał0,01%.333
.Sprawozdania z wykonania uchwał0,01%.331
.Budżet0,00%.46
.Budżet0,00%.44
.20060,00%.43
.Budżet0,00%.42
.Praca w OPS0,07%.1756
.Praca w OPS0,07%.1754
.Informacja dot. oceny jakosci wody Miasta i Gminy Międzyrzecz0,01%.281
.Informacja dot. oceny jakosci wody Miasta i Gminy Międzyrzecz0,01%.279
.Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych0,09%.2296
.Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych0,09%.2294
.Informacje dotyczące budżetu0,06%.1512
.Informacje dotyczące budżetu0,06%.1510
.Przetargi Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury0,34%.8577
.Przetargi Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury0,34%.8575
.Zewnętrzne 20048,63%.219408
.Zewnętrzne 20048,63%.219406
.Ogłoszenia MOSiW0,04%.1067
.Ogłoszenia MOSiW0,04%.1065
.Wcześniejsze obwieszczenia 2008, 2009,20100,01%.256
.Wcześniejsze obwieszczenia 2008, 2009,20100,01%.254
.Praca - ogłoszenia0,02%.439
.Praca - ogłoszenia0,02%.437
.Analiza złożonych oświadczeń majątkowych0,01%.132
.Analiza złożonych oświadczeń majątkowych0,01%.130
.Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe do prac w Komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert0,00%.97
.Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - „Międzyrzecki Park Przemysłowy I”0,00%.78
.Możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby opracowywanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg0,00%.102
.Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.153
.Zaproszenie na szkolenie i warsztaty - 3.03.2012 r. godz. 10:000,00%.81
.Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości0,02%.423
.RZP.2012-07 Wycinka i przycinka drzew na terenie gminy Miedzyrzecz0,01%.251
.RZP.2012-08 Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni innej niż z masy asfaltowej na terenie Gminy Międzyrzecz0,01%.184
.RZP.2012-09 Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w Szkole Podstawowej w Bukowcu0,01%.350
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.1.2012.MM0,01%.133
.Zaopiniowanie/zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej/powiatowej/wewnętrznej0,01%.134
.Uznanie żołnierza0,01%.186
.Zgoda na używanie drogi wewnętrznej będącą własnością Gminy Międzyrzecz na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg0,00%.119
.Zezwolenie/zgoda na lokalizację lub przebudowę zjazdu0,01%.153
.Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - reklama0,00%.122
.Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego0,01%.230
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.3.2012.AR0,00%.106
.RZP.2012-10 PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W MIEJSCOWOŚCI KĘSZYCA LEŚNA0,01%.240
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.2.2012.AR0,01%.145
.RZP.2012-11 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 102151 F - ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - 1 etap0,01%.342
.Oferta organizacji pozarządowej Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – Międzyrzeckie Koło „Wspieramy Młode Talenty”0,00%.101
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2012 roku.0,00%.113
.RZP.2012-12 Naprawa dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych na terenie Gminy Międzyrzecz0,01%.210
.Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-20200,03%.703
.Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe)0,01%.381
.Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne)0,01%.256
.Oferta organizacji pozarządowej Polskiego Czerwonego Krzyża, Lubuskiego Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze, Zarządu Rejonowego w Międzyrzeczu0,00%.87
.Informacja nt. realizacji Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.0,01%.207
.Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 20120,02%.584
.Obwieszczenie w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa0,00%.97
.Wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko WIP.6220.1.2012.MM0,00%.95
.Tt0,00%.1
.Test0,00%.11
.Tt0,00%.13
.Test0,00%.59
.Test0,00%.9
.Test0,00%.8
.Tt0,00%.1
.Tt0,00%.1
.Ogłoszenie o sporządzeniu opracowania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” oraz „Prognoza oddziaływania na środowi0,03%.734
.RZP.2012-13 Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Kalsko0,01%.303
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.4.2012.AR0,00%.100
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.5.2012.AR0,00%.97
.RZP.2012-14 Przebudowa dachu hali widowiskowo - sportowej zlokalizowanej na działce nr 752/2 os. Kasztelańskie 8a w Międzyrzeczu0,01%.235
.Oferta Stowarzyszenia Noclegownia – Przytulisko im NMP w Międzyrzeczu0,00%.109
.Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 20160,03%.719
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WPP.6733.6.2012.AR0,00%.102
.RZP.2012-15 PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W MIEJSCOWOŚCI KALSKO0,01%.129
.RZP.2012-16 Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu0,01%.241
.Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.5.2012.AR0,00%.96
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WPP.6733.7.2012.AR0,00%.98
.Oferta Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym0,00%.70
.Oferta Stowarzyszenia „Święty Jan Chrzciciel” – Letnie spotkania z muzyką0,00%.88
.RZP.2012-17 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Międzyrzecz0,01%.255
.RZP.2012-18 Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu0,01%.279
.RZP.2012-19 Przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu0,01%.370
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WIP.6220.4.2012.MM0,00%.59
.Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.6.2011.AR0,00%.74
.Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.2.2012.AR0,00%.84
.Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WIP.6733.3.2012.AR0,00%.105
.RZP.2012-20 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy remoncie sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu0,01%.175
.RZP.2012-21 Przebudowa dachu hali widowiskowo - sportowej zlokalizowanej na działce nr 752/2 os. Kasztelańskie 8a w Międzyrzeczu0,01%.221
.RZP.2012-22 Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu0,01%.176
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.7.2012.MM0,00%.110
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WPP.6733.8.2012.AR0,00%.90
.RZP.2012-23 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, dzieci z tzw. klas 0, na terenie gminy Międzyrzecz w okresie od 3 września 2012 r. do 28 czerwca 20,01%.135
.Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Międzyrzecz0,03%.684
.Rejestr instytucji kultury0,01%.266
.RZP-2012-24 Przebudowa budynku mieszkalnego na lokale socjalne w Międzyrzeczu0,01%.266
.Wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko WPP.6220.4.2012.MM0,00%.79
.RZP-2012-25- Wykonanie i doposażenie placów zabaw w trybie zaprojektuj - wybuduj na terenie Gminy Międzyrzecz0,01%.242
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.6.2012.MM0,00%.89
.Wydanie decyzji Nr 9/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WPP.6733.7.2012.AR0,00%.82
.Wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko WPP.6220.7.2012.MM0,00%.82
.RZP.2012-26 Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa budynku mieszkalnego na lokale socjalne przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu0,01%.168
.RZP.2012-27 Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu0,01%.321
.Wydanie decyzji Nr 10/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WPP.6733.6.2012.AR0,00%.119
.RZP.2012-28 Remont mostu przez rzekę Obrę w Międzyrzeczu0,01%.315
.Oferta Stowarzyszenia Osób Chorych na Celiakię i Inne Zespoły Złego Wchłaniania0,00%.65
.Oferta Stowarzyszenia „Święty Jan Chrzciciel”0,00%.78
.Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.7.2012.MM0,00%.96
.Wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko WPP.6220.6.2012.MM0,00%.98
.RZP.2012-29 Remont mostu przez rzekę Obrę w Międzyrzeczu0,02%.392
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.9.2012.MM0,00%.101
.Konsultacje – uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu0,00%.51
.Konsultacje – uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym0,00%.49
.Oferta organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie Amazonek w Międzyrzeczu0,00%.55
.Wydanie decyzji nr 2/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią produkcyjną i zapleczem administracyjnym WPP.6220.7.2012.MM0,00%.99
.Wszczęte postępowanie administracyjne WPP.6220.6.2012.MM0,00%.109
.RZP.2012-30 Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz0,01%.151
.Wydanie decyzji Nr 11/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WPP.6733.8.2012.AR0,00%.72
.Wybory uzupełniające w sołectwie Kuźnik0,01%.365
.Wydanie decyzji nr 3/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na warsztat samochodowy jednostanowiskowy WPP.0,00%.65
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego WPP.6733.9.2012.AR0,00%.82
.RZP.2012-31 Wycinka i przycinka drzew na terenie gminy Międzyrzecz0,01%.205
.Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.13.2012.MM0,00%.79
.Wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko WPP.6220.9.2012.MM0,00%.75
.RZP.2012-32 Oczyszczanie terenu gminy Międzyrzecz – miejscowość Międzyrzecz, Kęszyca Leśna i Bobowicko na lata 2013-20160,01%.246
.Oferta organizacji pozarządowej - Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK0,00%.67
.Oferta organizacji pozarządowej - Stowarzyszenia Amazonek w Międzyrzeczu0,00%.67
.RZP.2012-33 Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyrzecz0,01%.203
.Konsultacje projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.0,00%.90
.Wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko WPP.6220.13.200,00%.104
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 243172