.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Gmina Międzyrzecz:
Samorząd gminny

GMINA MIĘDZYRZECZ 

Gmina Międzyrzecz stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców gminy oraz terytorium obejmujące jednostki pomocnicze gminy: Bobowicko, Bukowiec, Gorzyca, Kalsko, Kaława, Kęszyca Leśna, Kuligowo, Kursko, Kuźnik, Nietoperek, Pieski, Pniewo, Szumiąca, Św. Wojciech, Wysoka, Wyszanowo, Żółwin

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w oparciu o którą samorząd gminny działał w nowych warunkach ustrojowych państwa od 1990r.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów i jeżeli ustawy nie stanowią inaczej i rozstrzyganie w tych sprawach należy do gminy.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadania te obejmują w szczególności sprawy:

 

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Gmina wykonuje również zadania zlecone określone innymi ustawami i porozumieniami w trybie ustawy o samorządzie gminnym.

Gmina działa poprzez swoje organy:

1) Radę Miejską w Międzyrzeczu

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Skład osobowy Rady ustalany jest w drodze wyborów. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

Wewnętrznymi Organami Rady są:

1.      Przewodniczący Rady,

2.      Dwóch Wiceprzewodniczących Rady,

3.      Komisje Rady

Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, zgodnie z art.18 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym należy:

 • uchwalanie statutu Gminy Międzyrzecz,
 • ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, 
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.

2) Burmistrza Międzyrzecza:

Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym Gminy, wybranym w bezpośrednich wyborach.

Burmistrz wykonuje uchwały rady miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

O kierunkach działania Burmistrza stanowi Rada Miejska. Rada Miejska również przyjmuje sprawozdania z działalności burmistrza oraz decyduje w strategicznych kwestiach majątkowych gminy.

W realizacji zadań własnych Gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

Do ustawowo wskazanych zadań burmistrza należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • opracowanie planu ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

Jako organ administracji

Burmistrz jako organ administracji posiada ustalone kompetencje do rozstrzygania w sprawach indywidualnych poprzez wydanie indywidualnych decyzji z zakresu administracji publicznej w zakresie wszystkich zadań gminy; zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych. Do wydawania decyzji burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu miejskiego. Od decyzji wydawanych przez burmistrza służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że szczególny przepis ustawowy stanowi inaczej.

Jako kierownik urzędu

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego, którego jest kierownikiem. Urząd, w ramach obowiązków burmistrza, obsługuje również Radę Miejską. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Urząd Miejski

Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną gminy, pełniącym rolę aparatu pomocniczego służącego do wykonywania kompetencji i zadań organów Gminy.

Jest miejscem wykonywania administracji publicznej w zakresie uprawnień oraz obowiązków przypisanych burmistrzowi. Urząd obsługuje również Radę Miejską.

Wykonując zadania urząd współpracuje z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi gminy i jednostkami pomocniczymi Gminy.

Aktem regulującym organizację i zasady funkcjonowania urzędu jest jego regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2006-09-05 12:49:51
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2006-09-05 12:49:51 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 243172