.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi i ogłoszenia:
Ogłoszenie o sporządzeniu opracowania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” oraz „Prognoza oddziaływania na środowi

Międzyrzecz, 9 maja 2012r.

WGK.602.1.2011

 

O G Ł O S  Z E N I E

 

 Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Burmistrz Międzyrzecza

podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu opracowania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.

Wobec powyższego istnieje możliwość zapoznania się z ww. dokumentami na stronie www.bip2002.miedzyrzecz.pl w zakładce „Przetargi i ogłoszenia” oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. Rynek 7(pokój nr 207 ) w dniach od 10 maja do 31 maja 2012r. w godzinach 800-1400

Jednocześnie Burmistrz Międzyrzecza zawiadamia, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków do ww. projektów w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Międzyrzecza.

BURMISTRZ

(-)mgr inż. Tadeusz DubickiFormularz zgłoszenia uwag jest dostępny tutaj.

Pobierz plik: Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Międzyrzecz

Pobierz plik: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2012-05-09 15:14:32
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2012-05-09 15:17:03 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 243172