.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku:
regulamin organizacyjny

Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 1/2011
Kierownika Międzyrzeckiego  Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
z dnia 03.01.2011  r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA SPORTU I WYPOCZYNKU
W MIĘDZYRZECZU


§ 1.
1. Regulamin organizacyjny Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu, zwany dalej MOSiW, określa jego wewnętrzną organizację.
2. 2. Siedzibą MOSiW jest Międzyrzecz, os. Kasztelańskie 8A.
3. Wszelkie pisma do MOSiW należy doręczać (kierować) do jego siedziby.

§ 2.
1. MOSiW administruje następującymi obiektami:
a. Pływalnia Miejska KASZTELANKA w Międzyrzeczu, os. Kasztelańskie 8B, 66-300 Międzyrzecz,
b. Hala Widowiskowo-Sportowa w Międzyrzeczu, os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz,
c. Stadion Miejski w Międzyrzeczu, ul. M. Mikuły 1, 66-300 Międzyrzecz,
d. Ośrodek Wypoczynkowy GŁĘBOKIE, Głębokie 1, 66-300 Międzyrzecz.
2. Warunki, szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych obiektów, dni i godziny ich otwarcia określają regulaminy obiektów, które dostępne są w poszczególnych obiektach oraz w siedzibie MOSiW.
3. Zmiany dni i godzin otwarcia obiektu, w danym okresie czasu, będą ogłoszone na stronie internetowej MOSiW, w siedzibie MOSiW, a także w miejscu do tego przeznaczonym w obiekcie.

§ 3.
1. Na strukturę organizacyjną MOSiW składają się następujące stanowiska pracy:
a. Kierownik,
b. Zastępca kierownika,
c. Główny księgowy,
d. Starszy inspektor,
e. Księgowy,
f. Kasjer,
g. Kierownik-gospodarz obiektu,
h. Kierownik recepcji,
i. Menadżer sportu,
j. Ratownik,
k. Młodszy ratownik
l.  Sprzątaczka ,
m.  Pracownik zaplecza sportowego,
n.  Konserwator,
o.  Rzemieślnik-specjalista,
p. Kierowca ciągnika.
2. Podział zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach ustala Kierownik MOSiW.
3. Strukturę organizacyjną MOSiW określa schemat organizacyjny, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 4.
1. MOSiW kieruje jego Kierownik.
2. Zadania i kompetencje Kierownika określone są w Statucie MOSIW.
3. Do podpisu Kierownika zastrzeżone są pisma kierowane w szczególności do organów władzy publicznej, osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorców.
4. Kierownik może zastrzec rodzaje pism, do podpisu których upoważnieni są inni pracownicy MOSiW.
5. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca kierownika.

§ 5.
Do zadań Zastępcy kierownika należy w szczególności:
1. nadzór nad pracownikami podległych obiektów,
2. wyznaczanie kierunków rozwoju podległych obiektów w porozumieniu z Kierownikiem MOSiW.

§ 6.
1. Do zadań Głównego księgowego należy w szczególności:
1 prowadzenie całości spraw budżetowo-finansowych,
2 dokonywanie kontroli przeprowadzanych operacji gospodarczych,
3 prowadzenie rachunkowości MOSiW zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4 wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
5 dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
6 sporządzanie sprawozdań, rozliczeń  MOSiW,
7 nadzór nad przestrzeganiem racjonalnej gospodarki finansowej.
2. Główny księgowy wykonuje zadania przy pomocy Księgowego.

§ 7.
Do zadań Starszego inspektora należy w szczególności:
1. prowadzenie spraw kadrowych,
2. sporządzanie dokumentów płacowych.

§ 8.
Do zadań Księgowego należy w szczególności:
1. dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowych,
2. prowadzenie kasy głównej
3. sporządzanie inwentaryzacji MOSiW.

§ 9.
Do zadań Kasjera należy w szczególności:
1. dokonywanie operacji kasowych, zabezpieczenie i przechowywanie gotówki,
2. czuwanie nad właściwym przebiegiem operacji kasowych.

§ 10.
Do zadań Kierownika – gospodarza obiektu należy w szczególności:
1. utrzymanie bazy technicznej wyznaczonego obiektu,
2. nadzór nad podległymi pracownikami.

§ 11.
Do zadań Kierownika recepcji obiektu należy w szczególności:
1. prowadzenie spraw administracyjnych Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie,
2. organizacja pracy recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie.

§ 12.
Do zadań Menadżera sportu należy w szczególności:
1. koordynacja zajęć sportowych na obiektach sportowych MOSiW,
2. sporządzanie kalendarza imprez MOSiW.

§ 13.
Do zadań Ratownika należy w szczególności nadzór nad bezpieczeństwem osób korzystających z pływalni.

§ 14.
Do zadań Młodszego ratownika należy w szczególności nadzór nad bezpieczeństwem osób korzystających z pływalni.
  
§ 15.
Do zadań Sprzątaczki należy w szczególności:
1. utrzymanie czystości i porządku w wyznaczonym obiekcie,
2. dokonywanie kontroli obiektu oraz zgłaszanie usterek przełożonemu.

§ 16.
Do zadań Pracownika zaplecza sportowego należy w szczególności organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik 2012.

§ 17.
Do zadań Konserwatora należy w szczególności:
1. prowadzenie stałej i systematycznej kontroli stanu technicznego w wyznaczonym obiekcie,
2. dokonywanie napraw niewymagających odrębnych pozwoleń lub użycia specjalistycznego sprzętu.


§ 18.
Do zadań Rzemieślnika-specjalisty należy w szczególności:
1. systematyczna kontrola obiektów w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie oraz dokonywanie bieżących napraw,
2. utrzymanie czystości Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie.

§ 19.
Do zadań Kierowcy ciągnika należy w szczególności:
1. wybieranie i wywożenie nieczystości płynnych w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie,
2. utrzymanie w jak najlepszym stanie technicznym powierzonego sprzętu.

§ 20.
Niezależnie od zadań pracowników MOSiW przewidzianych w niniejszym regulaminie organizacyjnym, opracowuje się dla każdego pracownika zakres czynności. Zakres czynności powinien być doręczony na piśmie pracownikowi i potwierdzony przez niego własnoręcznym podpisem.

§ 21.
1. Kierownik lub upoważniona przez niego osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 – 12.00.
2. Kierownik lub upoważniona przez niego osoba, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 9.00 – 12.00.
3. W siedzibie MOSiW przyjmowane są pisemne skargi i wnioski codziennie w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30.

§ 22.
Z niniejszym regulaminem powinien zapoznać się każdy pracownik MOSiW i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

                        Kierownik
                      Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

                        (-) Dariusz Stafyniak

Schemat organizacyjny MOSiW

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2004-01-19 14:15:49
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2011-03-21 14:11:51 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 243172