.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały Rady Miejskiej:
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

zobacz  treść projektów uchwał

zobacz  treść podjętych uchwał


Informacja o XXIV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,

która odbyła się 30 października 2012 r. o godz. 1000

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.

3.     Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).

4.     Przygotowanie gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2012/2013.

5.     Podjęcie uchwały Nr XXIV/178/12 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

6.     Podjęcie uchwały Nr XXIV/179/12 w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie.

7.     Podjęcie uchwały Nr XXIV/180/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

8.     Podjęcie uchwały Nr XXIV/181/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032.

9.     Podjęcie uchwały Nr XXIV/182/12 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

10.   Podjęcie uchwały Nr XXIV/183/12 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

11.   Podjęcie uchwały Nr XXIV/184/12 w sprawie zasad korzystania z targowiska miejskiego w Międzyrzeczu.

12.   Podjęcie uchwały Nr XXIV/185/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych na okres do 3 lat.

13.   Podjęcie uchwały Nr XXIV/186/12 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz.

14.   Podjęcie uchwały Nr XXIV/187/12 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej.

15.   Podjęcie oświadczenia Nr XXIV/2/12 w sprawie wniosku o obniżenie podatku od nieruchomości.

16.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

17.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

18.   Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.

19.   Wolne wnioski i informacje.

20.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                     w Międzyrzeczu
                                                                                   (-) Maciej Rębacz


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.

 

                Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zgodnie z zapisem § 35 pkt. 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że

30.10.2012 r. o godz. 1000

 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.

3.     Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).

4.     Przygotowanie gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2012/2013.

5.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

6.     Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie.

7.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

8.     Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032.

9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 5) zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

10.   Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

11.   Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zasad korzystania z targowiska miejskiego w Międzyrzeczu.

12.   Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011-2018.

13.   Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych na okres do 3 lat.

14.   Podjęcie uchwały (projekt nr 10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz.

15.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

16.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

17.   Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.

18.   Wolne wnioski i informacje.

19.   Zamknięcie obrad sesji.

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                     w Międzyrzeczu
                                                                                   (-) Maciej Rębacz


                 

Informacja o XXIII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,

która odbyła się 25 września 2012 r. o godz. 1000

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

 

Porządek obrad:

 

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady Miejskiej.

3.     Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2012 r.

4.     Stan przygotowania gminy do realizacji ustawowych zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie.

5.     Podjęcie uchwały Nr XXIII/166/12 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6.     Podjęcie uchwały Nr XXIII/167/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.     Podjęcie uchwały Nr XXIII/168/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

8.     Podjęcie uchwały Nr XXIII/169/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

9.     Podjęcie uchwały Nr XXIII/170/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

10.   Podjęcie uchwały Nr XXIII/171/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032.

11.   Podjęcie uchwały Nr XXIII/172/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych na okres do 3 lat.

12.   Podjęcie uchwały Nr XXIII/173/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat.

13.   Podjęcie uchwały Nr XXIII/174/12 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze.

14.   Podjęcie uchwały Nr XXIII/175/12 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

15.   Podjęcie uchwały Nr XXIII/176/12 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz.

16.   Podjęcie uchwały Nr XXIII/177/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.

17.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

18.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

19.   Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.

20.   Wolne wnioski i informacje.

21.   Zamknięcie obrad sesji.

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                     w Międzyrzeczu
                                                                                   (-) Maciej Rębacz


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

 

                Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zgodnie z zapisem § 35 pkt. 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że

 

25.09.2012 r. o godz. 1000

 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

 

Porządek obrad:

 

1.      Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady Miejskiej.

3.      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2012 r.

4.      Stan przygotowania gminy do realizacji ustawowych zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie.

5.      Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6.      Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.      Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

8.      Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

9.      Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

10.    Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032.

11.    Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych na okres do 3 lat.

12.    Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat.

13.   Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze.

14.   Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

15.   Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz.

16.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

17.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

18.   Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.

19.   Wolne wnioski i informacje.

20.   Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                   w Międzyrzeczu
                                                                                (-) Maciej Rębacz


Informacja o XXII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,

która odbyła się

07.09.2012 r. o godz. 1000

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

 

 

Porządek obrad:

 

1.      Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Podjęcie uchwały Nr XXII/163/12 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Kuźnik.

3.     Podjęcie uchwały Nr XXII/164/12 w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.

4.     Podjęcie uchwały Nr XXII/165/12 w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.

5.     Podjęcie apelu Nr XXII/4/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu do Wojewody Lubuskiego o odstąpienie od zamiaru likwidacji miejsca stacjonowania karetki typu P w Międzyrzeckim Rejonie Operacyjnym (szpital w Skwierzynie) i jej umiejscowienie w Nowogrodzie Bobrzańskim. 

6.     Zamknięcie obrad sesji.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                   w Międzyrzeczu
                                                                                 (-) Maciej Rębacz


Informacja o organizacji XXII Sesji Rady Miejskiej

                Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.- zgodnie z zapisem § 35 pkt 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że

 

07.09.2012 r. o godz. 1000

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Kuźnik.

3.     Zamknięcie obrad sesji.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                   w Międzyrzeczu
                                                                                 (-) Maciej Rębacz


Informacja o XXI sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,

która odbyła się 27 czerwca 2012 r. o godz. 10.00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.

3.     Przyjęcie informacji o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz w 2011 r.

4.     Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2011 rok – procedura absolutoryjna:

a)     przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego,

b)     przedstawienie opinii RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok,

c)     przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,

d)     przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Międzyrzecza za 2011 rok,

e)     dyskusja,

f)      podjęcie uchwały Nr XXI/150/12 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2011.

g)     podjęcie uchwały Nr XXI/151/12 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.

5.     Podjęcie uchwały Nr XXI/152/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

6.     Podjęcie uchwały Nr XXI/153/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 -2032.

7.     Podjęcie uchwały Nr XXI/154/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.

8.     Podjęcie uchwały Nr XXI/155/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych na okres do 3 lat.

9.     Podjęcie uchwały Nr XXI/156/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.

10.   Podjęcie uchwały Nr XXI/157/12 w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

11.   Podjęcie uchwały Nr XXI/158/12 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz.

12.   Podjęcie uchwały Nr XXI/159/12 w sprawie likwidacji Oddziału Zamiejscowego Przedszkola Nr 3 w Międzyrzeczu i utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bukowcu oraz zmiany Uchwały Nr XIII/104/07 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2007 r.

13.   Podjęcie uchwały Nr XXI/160/12 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla gminy Międzyrzecz.

14.   Podjęcie uchwały Nr XXI/161/12 w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.

15.   Podjęcie uchwały Nr XXI/162/12 w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.

16.   Podjęcie Deklaracji Nr XXI/6/12 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na budowę kanalizacji deszczowej (odwodnienie połaci dachowej budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu).

17.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

18.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

19.   Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.

20.   Wolne wnioski i informacje.

21.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                   w Międzyrzeczu
                                                                                 (-) Maciej Rębacz


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.

                Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zgodnie z zapisem § 35 pkt. 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że

27.06.2012 r. o godz. 1000

 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.

3.     Przyjęcie informacji o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz w 2011 r.

4.     Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2011 rok – procedura absolutoryjna:

a)     przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego,

b)     przedstawienie opinii RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok,

c)     przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,

d)     przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Międzyrzecza za 2011 rok,

e)     dyskusja,

f)      podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2011.

g)     podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.

5.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

6.     Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 -2032.

7.     Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.

8.     Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.

9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych na okres do 3 lat.

10.   Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.

11.   Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

12.   Podjęcie uchwały (projekt nr 10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz.

13.   Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie likwidacji Oddziału Zamiejscowego Przedszkola Nr 3 w Międzyrzeczu i utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bukowcu oraz zmiany Uchwały Nr XIII/104/07 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2007 r.

14.   Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla gminy Międzyrzecz.

15.   Deklaracja (projekt nr 1) w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu wraz z dojazdami, w ciągu drogi powiatowej nr 1213F Międzyrzecz – Bukowiec w km 4+142.

16.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

17.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

18.   Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.

19.   Wolne wnioski i informacje.

20.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                   w Międzyrzeczu
                                                                                 (-) Maciej Rębacz


Informacja o XX sesji Rady Miejskiej,

która odbyła się 29 maja 2012 r. o godz. 1000

w sali wiejskiej w KALSKU

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.

3.     Działania na rzecz rozwoju rolnictwa i rozwiązywania problemów wiejskich.

4.     Przygotowanie Gminy do sezonu turystycznego.

5.     Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek: GZO, OPS, MOSiW, MOK i Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie za 2011 rok.

6.     Informacja nt. realizacji Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

7.     Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Międzyrzecz.

8.     Podjęcie uchwały Nr XX/141/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.

9.     Podjęcie uchwały Nr XX/142/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.

10.   Podjęcie uchwały Nr XX/143/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

11.   Podjęcie uchwały Nr XX/144/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.

12.   Podjęcie uchwały Nr XX/145/12 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia muzeum fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie.

13.   Podjęcie uchwały Nr XX/146/12 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

14.   Podjęcie uchwały Nr XX/147/12 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nietoperek”.

15.   Podjęcie uchwały Nr XX/148/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z tymi samymi dzierżawcami, na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same lokale.

16.   Podjęcie uchwały Nr XX/149/12 w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

17.   Deklaracja Nr XX/5/12 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) i nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz) wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową istniejącej infrastruktury podziemnej (w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej).

18.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

19.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

20.   Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.

21.   Wolne wnioski i informacje.

22.   Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                   w Międzyrzeczu
                                                                                 (-) Maciej Rębacz


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.

                Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zgodnie z zapisem § 35 pkt. 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że

29.05.2012 r. o godz. 1000

 w sali wiejskiej w KALSKU

odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.

3.     Działania na rzecz rozwoju rolnictwa i rozwiązywania problemów wiejskich.

4.     Przygotowanie Gminy do sezonu turystycznego.

5.     Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek: GZO, OPS, MOSiW, MOK i Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie za 2011 rok.

6.     Informacja nt. realizacji Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

7.     Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Międzyrzecz.

8.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.

9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.

10.   Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

11.   Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.

12.   Podjęcie uchwały (projekt nr 5) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia muzeum fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie.

13.   Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

14.   Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nietoperek”.

15.   Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z tymi samymi dzierżawcami, na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same lokale.

16.   Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

17.   Podjęcie uchwały (projekt nr 10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz.

18.   Deklaracja w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) i nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz) wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową istniejącej infrastruktury podziemnej (w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej).

19.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

20.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

21.   Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.

22.   Wolne wnioski i informacje.

23.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                   w Międzyrzeczu
                                                                                 (-) Maciej Rębacz


Informacja o XIX sesji Rady Miejskiej, która odbyła się,

27 kwietnia 2012 r., o godz. 10.00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

Porządek obrad:

1.          Sprawy regulaminowe.

2.          Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.

3.          Sprawozdanie z działalności spółek: ZEC, MTBS, MPWiK i PUBR za 2011 rok.

4.          Uchwała Nr XIX/138/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz –„Międzyrzecki Park Przemysłowy I”.

5.          Uchwała Nr XIX/139/12 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

6.          Uchwała Nr XIX/140/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

7.          Deklaracja Nr XIX/4/12 w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na remont i rozbudowę ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi woj. Nr 137 w km 76+440 – 76+891.

8.          Oświadczenie Nr XIX/1/12 w sprawie umieszczania na stronie BIP Gminy Międzyrzecz interpelacji i zapytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

9.          Apel Nr XIX/3/12 do Zarządu Województwa Lubuskiego o pilne podjęcie działań mających na celu utrzymanie istnienia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

10.        Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

11.        Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

12.        Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.

13.        Wolne wnioski i informacje.

14.        Zamknięcie obrad sesji.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                   w Międzyrzeczu
                                                                                 (-) Maciej Rębacz


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.

 

Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że

27 kwietnia 2012 r., o godz. 10.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej,

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe.

2.     Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.

3.     Sprawozdanie z działalności spółek: ZEC, MTBS, MPWiK i PUBR za 2011 rok.

4.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy  Międzyrzecz –„Międzyrzecki Park Przemysłowy I”

5.     Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

6.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

7.     Podjęcie Deklaracji (projekt nr 4) w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na remont i rozbudowę ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi woj. Nr 137 w km 76+440 – 76+891.

8.     Podjęcie Oświadczenia ( projekt nr 5) w sprawie umieszczania na stronie BIP Gminy Międzyrzecz interpelacji i zapytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

9.     Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

10.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

11.   Interpelacje, zapytania  radnych i odpowiedzi.

12.   Wolne wnioski i informacje.

13.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                   w Międzyrzeczu
                                                                                 (-) Maciej Rębacz


Informacja o XVIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się,

27 marca 2012 r., o godz. 11.00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

Porządek obrad:

1.   Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.

3.     Interpelacje i zapytania.

4.     Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji o działalności Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz.

5.     Informacja Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa p. poż. i działaniach Straży Pożarnej na terenie Gminy Międzyrzecz.

6.     Działalność OSP w Gminie Międzyrzecz.

7.      Uchwała Nr XVIII/129/12 w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pod nazwą: Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020.

8.      Uchwała Nr XVIII/130/12 w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.

9.      Uchwała Nr XVIII/131/12 w sprawie przyznania w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

10.    Uchwała Nr XVIII/132/12 w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

11.    Uchwała Nr XVIII/133/12 uchylającej uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny za zamieniane nieruchomości.

12.   Podjęcie uchwały XVIII/134/12 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

13.    Uchwała Nr XVIII/135/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

14.    Uchwała Nr XVIII/136/12 w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Międzyrzecz na lata 2012-2016.

15.    Uchwała Nr XVIII/137/12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.

16.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

17.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

18.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                   w Międzyrzeczu
                                                                                 (-) Maciej Rębacz


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że

27 marca 2012 r., o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu


odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej,

 

Porządek obrad:

1.   Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.

3.     Interpelacje i zapytania.

4.     Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji o działalności Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz.

5.     Informacja Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa p. poż. i działaniach Straży Pożarnej na terenie Gminy Międzyrzecz.

6.     Działalność OSP w Gminie Międzyrzecz.

7.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pod nazwą: Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020.

8.     Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.

9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie przyznania w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

10.   Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

11.   Podjęcie uchwały (projekt nr 5) uchylającej uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny za zamienienie nieruchomości.

12.   Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

13.   Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

14.   Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Międzyrzecz na lata 2012-2016.

15.   Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.

16.   Podjęcie Oświadczenia nr 1/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

17.   Podjęcie Oświadczenia nr 2/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

18.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

19.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

20.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

21.   Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                 w Międzyrzeczu
                                                                               (-) Maciej Rębacz


Informacja o XVII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się,

28 lutego 2012 r., o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)    otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)    przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.

3.     Interpelacje i zapytania.

4.     Informacja dyrektora PUP dot. poziomu bezrobocia za 2011 rok w Gminie Międzyrzecz (dane%, porównania, informacja o szkoleniach).

5.     Polityka Gminy w zakresie zmniejszenia bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.

6.     Uchwała Nr XVII/121/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.

7.     Uchwała Nr XVII/122/12 o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

8.     Uchwała Nr XVII/123/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

9.     Uchwała Nr XVII/124/12 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

10.   Uchwała Nr XVII/125/12 w sprawie wniosku o zniesienie urzędowych nazw miejscowości.

11.   Uchwała Nr XVII/126/12 zmieniającej uchwałę uchylającą w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

13.   Uchwała Nr XVII/127/12 w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.

14.   Uchwała Nr XVII/128/12 w sprawie wniosku grupy mieszkańców o zwiększenie bonifikaty od ceny sprzedawanych lokali komunalnych w budynkach przejętych od Skarbu Państwa – Starosty Międzyrzeckiego.

15.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

16.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

17.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                 w Międzyrzeczu
                                                                               (-) Maciej Rębacz


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

Informuję, że

28 lutego 2012 r., o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej,

 

 

Porządek obrad:

1.   Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.

3.     Interpelacje i zapytania.

4.     Informacja dyrektora PUP dot. poziomu bezrobocia za 2011 rok w Gminie Międzyrzecz (dane%, porównania, informacja o szkoleniach).

5.     Polityka Gminy w zakresie zmniejszenia bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.

6.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.

7.     Podjęcie uchwały (projekt nr 2) o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

8.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

10.   Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie wniosku o zniesienie urzędowych nazw miejscowości.

11.   Podjęcie uchwały (projekt nr 6) zmieniającej uchwałę uchylającą w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

12.   Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.

13.   Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.

14.   Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie wniosku grupy mieszkańców o zwiększenie bonifikaty od ceny sprzedawanych lokali komunalnych w budynkach przejętych od Skarbu Państwa – Starosty Międzyrzeckiego.

15.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

16.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

17.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18.   Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                 w Międzyrzeczu
                                                                               (-) Maciej Rębacz


Informacja o XVI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się,

31 stycznia 2012 r., o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Przedstawienie najważniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez gminę Międzyrzecz w 2012 r. – w tym inwestycji niezakończonych w 2011 r.
5. Sprawozdanie z prac komisji Rady Miejskiej.
6. Uchwała Nr XVI/118/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat na terenie ośrodka wypoczynkowego „Głębokie”
w Głębokim.
7. Uchwała Nr XVI/119/12 w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.
8. Uchwała Nr XVI/120/12 w sprawie powołania radnych do składu komisji.
9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                   Przewodniczący
                                                                       Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

                                                                                (-) mgr Maciej Rębacz


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

 

Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Informuję, że

31 stycznia 2012 r., o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej,


Porządek obrad:

1.   Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.

3.     Interpelacje i zapytania.

4.     Przedstawienie najważniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez gminę Międzyrzecz w 2012 r. – w tym inwestycji niezakończonych w 2011 r.

5.     Sprawozdanie z prac komisji Rady Miejskiej.

6.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.

7.     Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat na terenie ośrodka wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim.

8.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.

9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.

10.   Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie powołania radnych do składu komisji.

11.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

12.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

13.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14.   Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Maciej Rębacz


INFORMACJA O XV SESJI RADY MIEJSKIEJ, która odbyła się,

28 grudnia 2011 r., o godz. 11.00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

1.   Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.

3.     Interpelacje i zapytania.

4.      Uchwała Nr XV/109/11 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kęszyca Leśna.

5.      Uchwała Nr XV/110/11 w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2011, które  nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6.     Uchwała Nr XV/111/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

7.      Uchwała Nr/XV112/11 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 -2032.

8.      Uchwała Nr XV/113/11 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

9.     Uchwała Nr XV/114/11 w sprawie powołania Rady Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.

10.    Uchwała Nr XV/115/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Terenów wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008 – 2013.

11.    Uchwała Nr XV/116/11 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego.

12.    Uchwała Nr XV/117/11 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i zatwierdzenia planów jej komisji.

13.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

14.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

15.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16.   Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Maciej Rębacz


INFORMACJA O ORGANIZACJI  SESJI RADY MIEJSKIEJ

Na podstawie art. 11b ust.. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że

28 grudnia 2011 r., o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b) ustalenie porządku obrad

2.     Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.

3.     Interpelacje i zapytania.

4.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pod nazwą: „Strategia Rozwoju społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020.

5.     Podjęcie uchwały (projekt nr  6) w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2011, które  nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6.     Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

7.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1)  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 -2032.

8.     Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012.

a)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

b)     przedstawienie opinii Komisji Przestrzegania Prawa i Gospodarki Finansowej,

c)     przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Przestrzegania Prawa Gospodarki Finansowej,,

d)     dyskusja nad wniesionym projektem i ewentualne zgłoszonymi poprawkami

e)     głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 4) zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia muzeum fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie.

10.   Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie powołania Rady Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.

11.   Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz.

12.   Podjęcie uchwały (projekt nr 9) zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Terenów wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata
2008 – 2013.

13.   Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego.

14.   Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i zatwierdzenia planów jej komisji.

15.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

16.   Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

17.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18.   Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 w Międzyrzeczu

(-) Maciej Rębacz 

 


Informacja o XIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się

29 listopada 2011 r. o godz. 1100

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

Zrealizowany porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.

3.     Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych ( radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).

4.     Podjęcie uchwały nr XIV/94/11 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

5.     Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 – podjęcie uchwały  nr XIV/95/11.

6.     Kwestie ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Międzyrzecz. Informacja na temat ilości i rodzajów odpadów usuwanych z terenu Gminy Międzyrzecz.

7.     Plan  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych – podjęcie uchwały nr XIV/96/11.

8.     Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2012 r. – podjęcie uchwały nr XIV/97/11.

9.     Podjęcie uchwały nr XIV/98/11 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

10.   Podjęcie uchwały nr XIV/99/11 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

11.   Podjęcie uchwały nr XIV/100/11 w sprawie  ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2011, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

12.   Podjęcie uchwały nr XIV/101/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032.

13.   Podjęcie uchwały nr XIV/102/11 zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

14.   Podjęcie uchwały nr XIV/103/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

15.   Podjęcie uchwały nr XIV/104/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

16.   Podjęcie uchwały nr XIV/105/11 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

17.   Podjęcie uchwały nr XIV/106/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011 – 2018.

18.   Podjęcie uchwały nr XIV/107/11 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz  na lata 2012 – 2016.

19.   Podjęcie uchwały nr XIV/108/11 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego.

20.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

21.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

22.   Interpelacje i zapytania.

23.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Maciej Rębacz


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

Informuję, że

 

29 listopada 2011 r. o godz. 1100

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.

3.     Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).

4.     Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

5.     Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 – podjęcie uchwały (projekt nr 10).

6.     Kwestie ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej  w Gminie Międzyrzecz. Informacja na temat ilości i rodzajów odpadów usuwanych z terenu Gminy Międzyrzecz.

7.     Plan  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  - podjęcie uchwały (projekt uchwały nr 1).

8.     Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2012 r. – podjęcie uchwały (projekt nr 2).

9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

10.   Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032.

11.   Podjęcie uchwały (projekt nr 5)  zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

12.   Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

13.   Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

14.   Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

15.   Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011 – 2018.

16.   Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz  na lata 2012 – 2016.

17.   Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego.

18.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

19.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

20.   Interpelacje i zapytania.

21.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Maciej Rębacz


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.informuję, że:

3 listopada 2011 r. godz. 11.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej VI kadencji


Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
a. otwarcie sesji i stwierdzenie qworum,
b.  ustalenie porządku obrad
2. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej
3. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
4. Wprowadzenie niezrealizowanych projektów uchwał i informacji z sesji Rady Miejskiej nr XII z dnia 25.10.2011 r.
5. Interpelacje i zapytania
6. Przyjęcie protokółu z XI i XII sesji Rady Miejskiej
7. Zamknięcie obrad.


                                                                 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                 w Międzyrzeczu   
                                                                                (-) Roman Rojek


Informacja o organizacji nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że:

 

3 listopada 2011 r. godz. 11.00

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej VI kadencji

 


Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe

a.     otwarcie sesji i stwierdzenie qworum,

b.      ustalenie porządku obrad.

2.     Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.

3.     Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

4.     Wprowadzenie niezrealizowanych projektów uchwał i informacji z sesji Rady Miejskiej nr XII z dnia 25.10.2011 r.

5.     Interpelacje i zapytania.

6.     Przyjęcie protokółu z XI i XII sesji Rady Miejskiej.

7.     Zamknięcie obrad.

                                                                 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
                                                                               w Międzyrzeczu
                                                                              (-) Roman Rojek


Informacja o  XII sesji Rady Miejskiej,
która odbyła 25 października 2011r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a.     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b.     ustalenie porządku obrad.

2.     Odwołanie radnego Jerzego Gądka z funkcji Przewodniczacego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu – uchwała Nr XII/78/11.

3.     Odwołanie radnego Józefa Kaczmarka z funkcji Wiceprzewodniczacego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu - uchwała Nr XII/79/11.

4.     Wybory ławników na kadencję w latach 2012 – 2015, podjęcie uchwały Nr XII/80/11.

5.     Zakończenie sesji.

                                                                 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
                                                                               w Międzyrzeczu
                                                                              (-) Roman Rojek


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że

25 października 2011 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a.     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b.     ustalenie porządku obrad.

2.     Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych ( radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).

3.     Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie Gminy Międzyrzecz – ocena dróg
i oznakowania.

4.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1) zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku.

5.     Podjęcie uchwały (projekt nr 2) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

6.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

7.     Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku.

8.     Podjęcie uchwały (projekt nr 5) o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

10.   Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

11.   Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat  oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.

12.   Wybory ławników  na kadencję w latach 2012 – 2015 , podjęcie uchwały (projekt nr 9).

13.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

14.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

15.   Interpelacje i zapytania.

16.   Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.

17.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek


Informacja o XI sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się 27 września 2011 r.

 

Porządek  obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie informacji o  wykonaniu  budżetu Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2011r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

3.     Przygotowanie gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2011/2012.

4.     Podjęcie uchwały Nr XI/66/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych.

5.     Podjęcie uchwały Nr XI/67/11   w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.

6.     Podjęcie uchwały Nr XI/68/11  w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał  zebrania wiejskiego Sołectwa Kęszyca Leśna.

7.     Podjęcie uchwały Nr XI/69/11   w sprawie nadania nazwy ulicy.

8.     Podjęcie uchwały nr XI/70/11  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

9.     Podjęcie uchwały Nr XI/71/11  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat dla nieruchomości na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim.

10.   Podjęcie uchwały Nr XI/72/11  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Bobowicko, gmina Międzyrzecz.

11.   Podjęcie uchwały Nr XI/73/11  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

12.   Podjęcie uchwały Nr XI/74/11  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011 - 2032.

13.   Podjęcie uchwały Nr XI/75/11  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.

14.   Podjęcie uchwały Nr XI/76/11  w sprawie nadania nazwy ulicy.

15.   Podjęcie uchwały Nr XI/77/11  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec na lata 2011-2018.

16.   Podjęcie deklaracji Nr XI/2/11 w sprawie dotacji dla Powiatu Międzyrzeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1346 F wraz z odwodnieniem relacji Międzyrzecz- Święty Wojciech.

17.   Podjęcie deklaracji Nr XI/3/11  w sprawie bezpłatnego udostępniania wszystkim mieszkańcom Gminy Międzyrzecz wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu.

18.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

19.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

20.   Interpelacje i zapytania.

21.   Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.

22.   Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.

23.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że

27 września 2011 r. o godz. 1100 w sali narad Urzędu Miejskiego
w Międzyrzeczu  odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej.


Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Międzyrzecz za I półrocze 2011r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

3.     Przygotowanie gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2011/2012.

4.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat.

5.     Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych.

6.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.

7.     Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał  zebrania wiejskiego Sołectwa Kęszyca Leśna.

8.     Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie nadania nazwy ulicy.

9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

10.   Podjęcie uchwały (projekt nr 7) zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz.

11.   Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat dla nieruchomości na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim.

12.   Podjęcie uchwały (projekt nr 9) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Bobowicko, gmina Międzyrzecz.

13.   Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

14.   Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011 - 2032.

15.   Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.

16.   Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie nadania nazwy ulicy.

17.   Podjęcie uchwały (projekt nr 14) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec na lata 2011-2018.

18.   Podjęcie deklaracji (projekt nr 1) w sprawie dotacji dla Powiatu Międzyrzeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1346 F wraz z odwodnieniem relacji Międzyrzecz- Święty Wojciech.

19.   Podjęcie deklaracji (projekt nr 2) w sprawie bezpłatnego udostępniania wszystkim mieszkańcom Gminy Międzyrzecz wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu.

20.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

21.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

22.   Interpelacje i zapytania.

23.   Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.

24.   Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.

25.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek


Informacja o IX  sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,

 

która odbyła się 30.06.2011 r. o godz. 1100

 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

 

Tematy sesji:

1.     Sprawozdania z działalności gminnych jednostek: GZO, OPS, MOSiW i MOK za 2010 rok.

2.     Przyjęcie informacji o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz.

3.     Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2010 rok. – procedura absolutoryjna:

a)      przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego,

b)      przedstawienie opinii RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzyrzecz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok,

c)       przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,

d)      przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Międzyrzecza z tytułu wykonania budżetu w 2010 r.,

e)      dyskusja.

4.     Podjęcie uchwały nr IX/53/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2010.

5.     Podjęcie uchwały nr IX/54/11 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.

6.     Podjęcie uchwały nr IX/55/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Międzyrzeckiego, nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Międzyrzecz.

7.     Podjęcie uchwały nr IX/56/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, w imieniu i na rzecz którego prawo własności wykonuje Starosta Międzyrzecki, nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Międzyrzecz.

8.     Podjęcie uchwały nr IX/57/11 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz.

9.     Podjęcie uchwały nr IX/58/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.

10.   Podjęcie uchwały nr IX/59/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

11.   Podjęcie uchwały nr IX/60/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032.

12.   Podjęcie uchwały nr IX/61/11 w sprawie określenia obszaru podlegającego obowiązkowej deratyzacji i terminu jej przeprowadzenia.

13.   Podjęcie uchwały nr IX/62/11 w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń.

14.   Podjęcie uchwały nr IX//63/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

15.   Podjęcie deklaracji w sprawie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu na zakup tomografu komputerowego i modernizację pomieszczenia przeznaczonego na pracownię Tomografu  Komputerowego.

16.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

17.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

18.   Interpelacje i zapytania. ( Zapytania i interpelacje zostały zarejestrowane w Rejestrze interpelacji, wniosków i zapytań Radnych kadencji 20010 – 2014 prowadzonym w Biurze Rady Miejskiej).

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.

                 

                Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zgodnie z zapisem § 35 pkt. 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że

 

30.06.2011 r. o godz. 1100

 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej VI kadencji.

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) ustalenie porządku obrad.

2.     Sprawozdania z działalności gminnych jednostek: GZO, OPS, MOSiW i MOK za 2010 rok.

3.     Przyjęcie informacji o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz.

4.     Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2010 rok. – procedura absolutoryjna:

a)      przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego,

b)     przedstawienie opinii RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzyrzecz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok,

c)      przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,

d)     przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Międzyrzecza z tytułu wykonania budżetu w 2010 r.

e)     dyskusja,

f)      podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2010.

g)     podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza.

5.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Międzyrzeckiego, nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Międzyrzecz.

6.     Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, w imieniu i na rzecz którego prawo własności wykonuje Starosta Międzyrzecki, nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Międzyrzecz.

7.     Podjęcie uchwały (projekt nr 5) zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz.

8.     Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy.

9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

10.   Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032.

11.   Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie określenia obszaru podlegającego obowiązkowej deratyzacji i terminu jej przeprowadzenia.

12.   Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń.

13.   Podjęcie deklaracji w sprawie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu na zakup tomografu komputerowego i modernizację pomieszczenia przeznaczonego na pracownię Tomografu Komputerowego.

14.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

15.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

16.   Interpelacje i zapytania.

17.   Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

18.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek


INFORMACJA O VIII SESJI RADY MIEJSKIEJ

KTÓRA ODBYŁA SIĘ

26 maja 2011 r. o godz. 1000

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przygotowanie Gminy do sezonu turystycznego.

3.     Analiza problemów wsi w Gminie Międzyrzecz.

4.     Podjęcie uchwały Nr VIII/47/11 o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2011 rok.

5.     Podjęcie uchwały Nr VIII/48/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

6.     Podjęcie uchwały Nr VIII/49/11 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

7.     Podjęcie uchwały Nr VIII/50/11 uchylającą uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

8.     Podjęcie uchwały Nr VIII/51/11 w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu.

9.     Podjęcie uchwały Nr VIII/52/11 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia.

10.   Apel Nr VIII/2/11 w sprawie powoływania członków rad nadzorczych i ich uposażenia.

11.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji  uchwał Rady Miejskiej.

12.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

13.   Interpelacje i zapytania.

14.   Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.

15.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek


INFORMACJA O ORGANIZACJI SESJI RADY MIEJSKIEJ

 

Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , art. 18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. – zgodnie z zapisem § 35 pkt 8 Statutu Gminy Międzyrzecz

informuję  o VIII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu , która odbędzie się:

 

26.05.2011 r. o godz. 1000

w sali  wiejskiej w WYSOKIEJ

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przygotowanie Gminy do sezonu turystycznego.

3.     Analiza problemów wsi w Gminie Międzyrzecz.

4.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Międzyrzecz.

5.     Podjęcie uchwały (projekt nr 2) o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2011 rok.

6.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

7.     Podjęcie uchwały (projekt nr 4) zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

8.     Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu.

9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia.

10.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

11.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

12.   Interpelacje i zapytania.

13.   Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.

14.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek


INFORMACJA O VII SESJI RADY MIEJSKIEJ

KTÓRA ODBYŁA SIĘ

28 kwietnia 2011 r. o godz. 1100

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Sprawozdania z działalności spółek gminnych: ZEC, MTBS, MPWiK i PUBR za 2010 rok.

3.     Podjęcie uchwały Nr VII/38/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Międzyrzecz w Celowym Związku Gmin CZG – 12 w Długoszynie oraz wyznaczenia przedstawiciela dodatkowego.

4.     Podjęcie uchwały Nr VII/39/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

5.     Podjęcie uchwały Nr VII/40/11 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec na lata 2011 - 2018.

6.     Podjęcie uchwały Nr VII/41/11 w sprawie przejęcia od Powiatu Międzyrzeckiego zarządzania publiczną drogą powiatową.

7.     Podjęcie uchwały Nr VII/42/11 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

8.     Podjęcie uchwały Nr VII/43/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

9.     Podjęcie uchwały Nr VII/44/11 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 3 w Międzyrzeczu z Oddziałem Zamiejscowym w Bukowcu.

10.   Podjęcie uchwały Nr VII/45/11 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2007 – 2011.

11.   Podjęcie uchwały Nr VII/46/11 w sprawie wniosku grupy mieszkańców o zwiększenie bonifikaty od ceny sprzedawanych lokali komunalnych w budynkach przejętych od Skarbu Państwa – Starosty Międzyrzeckiego.

12.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji  uchwał Rady Miejskiej.

13.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

14.   Interpelacje i zapytania.

15.   Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.

16.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

 

                Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zgodnie z zapisem § 35 pkt. 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że

28.04.2011 r. o godz. 1100

 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej VI kadencji.

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Sprawozdania z działalności spółek gminnych: ZEC, MTBS, MPWiK i PUBR za 2010 rok.

3.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Międzyrzecz w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie oraz wyznaczenia przedstawiciela dodatkowego

4.     Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

5.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec na lata 2011 – 2018.

6.     Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie przyjęcia od Powiatu Międzyrzeckiego zarządzania publiczną drogą powiatową.

7.     Podjęcie uchwały (projekt nr 5) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

8.     Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 3 w Międzyrzeczu z Oddziałem Zamiejscowym w Bukowcu.

10.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

11.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

12.   Interpelacje i zapytania.

13.   Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.

14.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek


 

INFORMACJA O VI SESJI RADY MIEJSKIEJ

KTÓRA ODBYŁA SIĘ

31 marca 2011 r. o godz. 1100

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie informacji o mieszkaniowym zasobie Gminy i zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców na mieszkania komunalne i socjalne.

3.     Informacja Dyrektora PUP dot. poziomu bezrobocia za 2010 rok w Gminie Międzyrzecz.

4.     Polityka Gminy w zakresie zmniejszenia bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.

5.     Informacja Komendanta Powiatowego Policji o działalności Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz w 2010 roku.

6.     Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa p. poż. i działaniach Straży Pożarnej na terenie Gminy Międzyrzecz w 2010 roku.

7.     Działalność OSP w Gminie Międzyrzecz.

8.     Podjęcie uchwały Nr VI/28/11 w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

9.     Podjęcie uchwały Nr VI/29/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032.

10.   Podjęcie uchwały Nr VI/30/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

11.   Podjęcie uchwały Nr VI/31/11 w sprawie rezygnacji z wykonywania zadań Powiatu Międzyrzeckiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz.

12.   Podjęcie uchwały Nr VI/32/11 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz.

13.   Podjęcie uchwały Nr VI/33/11 w sprawie uchwalenia regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej, kompleksu boisk sportowych ,,Moje boisko ORLIK 2012”, Stadionu Miejskiego im. dr Adama Szantruczka, Pływalni Miejskiej ,,Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim.

14.   Podjęcie uchwały Nr VI/34/11 w sprawie ustalenia czasu, w jakim przedszkola prowadzone przez Gminę Międzyrzecz  świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokość opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

15.   Podjęcie uchwały Nr VI/35/11 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

16.   Podjęcie uchwały Nr VI/36/11 w sprawie przyznania w roku 2011 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków.

17.   Podjęcie uchwały Nr VI/37/11 w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.

18.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji  uchwał Rady Miejskiej.

19.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

20.   Interpelacje i zapytania.

21.   Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.

22.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że

31.03.2011 r. o godz. 1100

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej VI kadencji

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przyjęcie informacji o mieszkaniowym zasobie Gminy i zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców na mieszkania komunalne i socjalne.

3.     Informacja Dyrektora PUP dot. poziomu bezrobocia za 2010 rok w Gminie Międzyrzecz.

4.     Polityka Gminy w zakresie zmniejszenia bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.

5.     Informacja Komendanta Powiatowego Policji o działalności Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz w 2010 roku.

6.     Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa p. poż. i działaniach Straży Pożarnej na terenie Gminy Międzyrzecz w 2010 roku.

7.     Działalność OSP w Gminie Międzyrzecz.

8.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032.

10.   Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

11.   Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie rezygnacji z wykonywania zadań Powiatu Międzyrzeckiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz.

12.   Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz.

13.   Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie uchwalenia regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej, kompleksu boisk sportowych ,,Moje boisko ORLIK 2012”, Stadionu Miejskiego im. Dr Adama Szantruczka, Pływalni Miejskiej ,,Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim.

14.   Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie ustalenia czasu, w jakim przedszkola prowadzone przez Gminę Międzyrzecz  świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokość opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

15.   Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

16.   Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie przyznania w roku 2011 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków.

17.   Podjecie uchwały ( projekt nr 10) w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.

18.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

19.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

20.   Interpelacje i zapytania.

21.   Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.

22.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek


INFORMACJA O V SESJI RADY MIEJSKIEJ
KTÓRA ODBYŁA SIĘ
02 marca 2011 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Podjęcie uchwały Nr V/25/11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - ,,Międzyrzecki Park Przemysłowy I”.

3.     Podjęcie uchwały Nr V/26/11 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

4.     Podjęcie uchwały Nr V/27/11 w sprawie wydania opinii.

5.     Interpelacje i zapytania.

6.     Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.

7.     Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.

 

                Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zgodnie z zapisem § 35 pkt. 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że

02.03.2011 r. o godz. 1100

 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

odbędzie się V sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz.

3.     Podjęcie uchwały (projekt nr 2) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - ,,Międzyrzecki Park Przemysłowy I”.

4.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie rezygnacji z wykonania zadań Powiatu Międzyrzeckiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz.

5.     Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032

6.     Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

7.     Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

8.     Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie wydania opinii.

9.     Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie przyznania w roku 2011 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków.

10.   Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie ustalenia czasu, w jakim przedszkola prowadzone przez Gminę Międzyrzecz  świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokość opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

11.   Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.

12.   Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek


INFORMACJA O IV SESJI RADY MIEJSKIEJ

KTÓRA ODBYŁA SIĘ

27 stycznia 2011 r. o godz. 1100

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przedstawienie ważniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Gminę Międzyrzecz w 2011 r.  – w tym inwestycji niezakończonych w 2010 r.

3.     Podjęcie uchwały Nr IV/19/11 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Międzyrzecz w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie oraz wyznaczenia przedstawiciela dodatkowego. 

4.     Podjęcie uchwały Nr IV/20/11 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Pniewo.

5.     Podjęcie uchwały Nr IV/21/11 zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku.

6.     Podjęcie uchwały Nr IV/22/11 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

7.     Podjęcie uchwały Nr IV/23/11 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032.

8.     Podjęcie uchwały Nr IV/24/11 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

9.     Podjęcie apelu Nr IV/1/11 o pilne dokonanie kompleksowego remontu drogi wojewódzkiej nr 137 przebiegającej przez miasto Międzyrzecz.

10.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

11.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

12.   Interpelacje i zapytania.

13.   Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.

14.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.

 

                Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zgodnie z zapisem § 35 pkt. 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że

27.01.2011 r. o godz. 1100

 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej VI kadencji.

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Przedstawienie ważniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Gminę Międzyrzecz w 2011 r.  – w tym inwestycji niezakończonych w 2010 r.

3.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Międzyrzecz w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie oraz wyznaczenia przedstawiciela dodatkowego. 

4.     Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Pniewo.

5.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku.

6.     Podjęcie uchwały (projekt nr 4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

7.     Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032.

8.     Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011.

9.     Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

10.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

11.   Interpelacje i zapytania.

12.   Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.

13.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek


 

INFORMACJA O III SESJI RADY MIEJSKIEJ

KTÓRA ODBYŁA SIĘ

30 grudnia 2010 r. o godz. 1100

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Podjęcie uchwały Nr III/13/10 o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

3.     Podjęcie uchwały Nr III/14/10 w sprawie współdziałania Gminy Międzyrzecz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji przedsięwzięcia dotyczącego projektu systemowego ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4.     Podjęcie uchwały Nr III/15/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2010.

5.     Podjęcie uchwały Nr III/16/10 w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetu.

6.     Podjęcie uchwały Nr III/17/10 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu i zatwierdzenia planów jej komisji.

7.     Podjęcie uchwały Nr III/18/10 w sprawie trybu udzielania i rozliczna dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

8.     Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

9.     Interpelacje i zapytania.

10.   Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.

11.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek


 

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

 

                Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zgodnie z zapisem § 35 pkt. 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że

 

30.12.2010 r. o godz. 1100

 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

odbędzie się III sesja Rady Miejskiej VI kadencji.

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1) o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

3.     Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie trybu udzielania i rozliczna dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

4.     Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie współdziałania Gminy Międzyrzecz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji przedsięwzięcia dotyczącego projektu systemowego ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5.     Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2010.

6.     Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetu.

7.     Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

8.     Interpelacje i zapytania.

9.     Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.

10.   Zamknięcie obrad sesji.

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek

 


 

INFORMACJA O II SESJI RADY MIEJSKIEJ

KTÓRA ODBYŁA SIĘ

 

09 grudnia 2010 r. o godz. 1100

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

 

Porządek obrad:

1.       Sprawy regulaminowe:

        a)       otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

        b)       ustalenie porządku obrad.

2.       Wręczenie nominacji na Burmistrza Międzyrzecza.

3.       Złożenie ślubowania przez Burmistrza Międzyrzecza.

4.       Sprawozdanie Burmistrza Komisarza Rządowego o stanie Gminy.

5.       Podjęcie uchwały Nr II/11/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Międzyrzecza.

6.       Podjęcie uchwały Nr II/12/10 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

7.       Interpelacje i zapytania.

8.       Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.

9.       Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              w Międzyrzeczu
                                                                             (-) Jerzy Gądek

 


Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.

 

                Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zgodnie z zapisem § 35 pkt. 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że

 

09.12.2010 r. o godz. 1100

 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

odbędzie się II sesja Rady Miejskiej VI kadencji.

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)     ustalenie porządku obrad.

2.     Wręczenie nominacji na Burmistrza Międzyrzecza.

3.     Złożenie ślubowania przez Burmistrza Międzyrzecza.

4.     Sprawozdanie Burmistrza Komisarza Rządowego o stanie Gminy.

5.     Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Międzyrzecza.

6.     Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

7.     Interpelacje i zapytania.

8.     Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.

9.     Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                            w Międzyrzeczu
                                                             (-) Jerzy Gądek


 

INFORMACJA O I SESJI RADY MIEJSKIEJ

KTÓRA ODBYŁA SIĘ

 

30 listopada 2010 r. o godz. 1100

w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

Porządek obrad:

1.     Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej V kadencji Pana Stanisława Ziemeckiego.

2.     Otwarcie sesji przez Radnego Seniora Pana Antoniego Tkocza i stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Złożenie ślubowania przez radnych.

4.     Ustalenie porządku obrad.

5.     Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został Radny Jerzy Gądek.

6.     Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej wybrani zostali Radny Józef Kaczmarek i Radny Roman Rojek. 

7.     Powołanie stałych komisji Rady Miejskiej oraz wybór Przewodniczących i Zastępców stałych komisji.

a)     Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

-         Radny Ryszard Wojniusz – Przewodniczący

-         Radny Hubert Zeh – Zastępca Przewodniczącego

b)     Komisja Przestrzegania Prawa i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

-         Radny Daniel Gądek – Przewodniczący

-         Radny Maciej Rębacz – Zastępca Przewodniczącego

c)     Komisja Inwestycji, Budownictwa i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

-         Radny Eugeniusz Sawiński – Przewodniczący

-         Radna Maria Kijak – Zastępca Przewodniczącego

d)     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

-         Radny Maciej Rębacz – Przewodniczący

-         Radna Aniela Jolanta Pacholak-Stryczek – Zastępca Przewodniczącego

e)     Komisja Rolnictwa, Infrastruktury Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

-         Radny Tadeusz Filus – Przewodniczący

-         Radny Jacek Baczyński – Zastępca Przewodniczącego

8.     Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                            w Międzyrzeczu
                                                             (-) Jerzy Gądek

 


 

Informacja o organizacji I Sesji Rady Miejskiej

 

Na podstawie art.11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zgodnie  zapisem § 35 pkt 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że

 

30 listopada 2010 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się I sesja VI kadencji Rady Miejskiej

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Złożenie ślubowania przez radnych.

3.     Ustalenie porządku obrad.

4.     Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

5.     Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej  prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

6.     Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

7.     Powołanie stałych komisji Rady Miejskiej oraz wybór Przewodniczących i Zastępców stałych komisji.

8.     Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej.

 

 

                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                        (-) Stanisław Ziemecki  

 


Zobacz także informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej V kadencji

 

 

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2010-11-26 12:09:45
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2012-10-31 14:51:09 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 243172