.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rejestr instytucji kultury:
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Międzyrzecz

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Międzyrzecz, prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Międzyrzecz:

1.     Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2.     Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1)     otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2)     wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3.     Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4.     Każdy ma prawo przeglądać w godzinach pracy urzędu akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5.     Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze, natomiast odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu (pok. 103, ul. Rynek 7) lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz – BGŻ S.A. o/Międzyrzecz: 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200

 

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

 

Do pobrania:

Rejestr Instytucji Kultury

Wniosek

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2012-07-06 12:58:37
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2012-07-06 13:02:57 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 243172