.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zamierzenia gminy i prognozy:
Plan pracy Rady Miejskiej

 

Terminy sesji

Tematy sesji w 2012 roku

Styczeń 2012r.

1.   Przedstawienie ważniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Gminę Międzyrzecz w 2012 r. – w tym inwestycji niezakończonych w 2011 r.

2.   Sprawozdanie z prac komisji Rady Miejskiej za 2011r.

Luty 2012r.

1.   Informacje dyrektora PUP dot. poziomu bezrobocia za 2011 rok w Gminie Międzyrzecz (dane %, porównania, informacja o szkoleniach).

2.   Polityka Gminy w zakresie zmniejszenia bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.

Marzec 2012r.

1.   Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji o działalności Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz.

2.   Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa p. poż. I działaniach Straży Pożarnej na terenie Gminy Międzyrzecz w 2011 r.

3.   Działalność OSP w Gminie Międzyrzecz.

Kwiecień 2012r.

1.   Sprawozdanie z działalności spółek: ZEC, MTBS, MPWiK i PUBR za 2011 rok.

Maj 2012r.

1.   Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek: GZO, OPS, MOSiW i MOK za 2011 rok.

2.   Przygotowanie Gminy do sezonu turystycznego.

3.   Informacja o realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011r.

Czerwiec 2012r.

1.   Przyjęcie informacji o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz w 2011 r.

2.   Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2011.

3.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza.

Wrzesień 2012r.

1.   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

2.   Stan  przygotowania gminy do realizacji ustawowych zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie.

Październik 2012r.

1.   Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).

2.   Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

3.   Przygotowanie gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2012/2013.

Listopad 2012r.

1.   Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2013r.

2.   Podjęcie uchwał około budżetowych.

3.   Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Grudzień 2012r.

1.   Uchwalenie budżetu Gminy Międzyrzecz na 2013 r.

2.   Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Międzyrzeczu na 2013 r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Międzyrzecz § 32 ust. 2 Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planu pracy.


Terminy sesji

Tematy sesji w 2011 roku

Styczeń 2011r.

1.    Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz

2.    Uchwalenie budżetu Gminy Międzyrzecz na 2011 r.

3.    Przedstawienie ważniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Gminę Międzyrzecz w 2011 r. – w tym inwestycji niezakończonych w 2010 r.

Luty 2011r.

1.    Przyjęcie informacji o mieszkaniowym zasobie Gminy i zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców na mieszkania komunalne i socjalne.

2.    Informacje dyrektora PUP dot. poziomu bezrobocia za 2010 rok Gminie Międzyrzecz (dane % porównania, informacja o szkoleniach).

3.    Polityka Gminy w zakresie zmniejszenia bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.

Marzec 2011r.

1.    Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji o działalności Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz.

2.    Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa p.poż. i działaniach Straży Pożarnej na terenie Gminy Międzyrzecz w 2010 r.

3.    Działalność OSP w Gminie Międzyrzecz.

Kwiecień 2011r.

1.    Sprawozdanie z działalności  spółek: ZEC, MTBS, MPWiK i PUBR za 2010 rok.

Maj 2011r.

1.    Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek: GZO, OPS, MOSiW i MOK  za 2010 rok.

2.    Przygotowanie Gminy do sezonu turystycznego

Czerwiec 2011r.

1.    Przyjęcie informacji o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w Gminie Międzyrzecz w 2010 r.

2.    Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2010.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza.

Wrzesień 2011r.

1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

2.    Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

3.    Przygotowanie gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2011/2012.

Październik 2011r.

1.    Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).

2.    Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie Gminy Międzyrzecz – ocena dróg i oznakowania.

Listopad 2011r.

1.    Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2012 r.

2.    Kwestie ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Międzyrzecz. Informacja na temat ilości i rodzajów odpadów usuwanych z terenu Gminy Międzyrzecz.

3.    Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Grudzień 2011r.

1.    Uchwalenie budżetu Gminy Międzyrzecz na 2012 r.

2.    Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

3.    Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Międzyrzeczu na 2012 r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Międzyrzecz § 32 ust. 2 Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planu pracy.


Terminy sesji

Tematy sesji w 2009 roku

Luty 2009 r.

1.       Sprawozdanie stałych Komisji Rady z działalności za 2008 rok.

2.       Przyjęcie informacji o mieszkaniowym zasobie Gminy i zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców na mieszkania komunalne i socjalne.

3.       Przyjęcie informacji Komendanta Komendy Powiatowej Policji o działalności Policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz.

Marzec 2009 r.

1.       Przyjęcie informacji Powiatowego Urzędu Pracy dot. poziomu bezrobocia w Gminie Międzyrzecz.

2.       Działania Burmistrza Międzyrzecza na rzecz ograniczania bezrobocia w Gminie Międzyrzecz.

3.       Przyjęcie Sprawozdanie z działalności MOSiW w Międzyrzeczu za 2008 rok.

4.       Przyjęcie sprawozdania z działalności MOK w Międzyrzeczu za 2008 rok.

Kwiecień 2009 r.

1.        Przyjęcie sprawozdania z działalności spółek: ZEC, MTBS, MPWiK i PUBR za 2008 rok.

2.        Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2008 rok.

3.        Przyjęcie informacji o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2008 roku.

4.        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza.

Maj 2009 r.

1.       Przygotowanie Gminy Międzyrzecz do sezonu turystycznego.

2.       Przygotowanie placów zabaw i placów sportowych do sezonu letniego.

3.       Przyjęcie sprawozdania z działalności OPS za 2008 rok.

4.       Przyjęcie sprawozdania z działalności GZO i gminnych placówek oświatowych za 2008 rok.

5.       Prognozy dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 – dostosowanie placówek do przyjęcia dzieci w wieku 5 lat do klas ,, O” i dzieci w wieku 6 lat do klas ,,I”.

Czerwiec 2009 r.

Sesja wyjazdowa

1.       Analiza problemów wsi w Gminie Międzyrzecz.

Wrzesień 2009 r.

1.       Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

2.       Ocena stanu istniejącego oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Międzyrzecz.

3.       Działalność Kulturalna prowadzona przez Gminę Międzyrzecz i propozycje dla dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym 2009/2010.

Październik 2009 r.

1.       Przyjęcie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).

2.       Informacja o wykonanych inwestycjach gminnych zaplanowanych do realizacji na 2009 rok.

3.       Informacja o działaniach Gminy w zakresie upiększania miasta (utrzymanie zieleni, odnowa elewacji budynków gminnych itp.)

Listopad 2009 r.

1.       Informacja o realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2008.

2.       Podjęcie uchwał około budżetowych.

3.       Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2010 rok.

4.       Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

Grudzień 2009 r.

1.       Uchwalenie budżetu Gminy Międzyrzecz na 2010 rok.

2.       Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.

3.       Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Międzyrzeczu na 2010 rok.

Zgodnie ze Statutem Gminy Międzyrzecz § 32 ust. 2 Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planu pracy.Terminy sesji

Tematy sesji w 2008 roku

Luty 2008 r.

1.       Sprawozdanie stałych Komisji Rady z działalności za 2007 rok.

2.       Przyjęcie informacji Komendanta Komendy Powiatowej Policji o działalności Policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz.

3.       Ratownictwo na terenie Gminy Międzyrzecz.

Marzec 2008 r.

1.       Przyjęcie informacji Powiatowego Urzędu Pracy dot. poziomu bezrobocia w Gminie Międzyrzecz.

2.       Działania Burmistrza Międzyrzecza na rzecz ograniczania bezrobocia w Gminie Międzyrzecz.

3.       Przyjęcie Sprawozdanie z działalności MOSiW w Międzyrzeczu za 2007 r.

4.       Przyjęcie sprawozdania z działalności MOK w Międzyrzeczu.

5.       Działania w zakresie poprawy atrakcyjności turystycznej Międzyrzecza i jego okolic.

Kwiecień 2008 r.

1.        Przyjęcie sprawozdania z działalności spółek: ZEC, MTBS, MPWiK i PUBR za 2007 rok.

2.        Wykonanie obowiązku wymiany dowodów osobistych w Gminie Międzyrzecz.

3.        Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2007 r.

4.        Przyjęcie informacji o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2007 r.

5.        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza.

Maj 2008 r.

1.       Działalność OSP na terenie Gminy Międzyrzecz.

2.       Przyjęcie sprawozdania z działalności OPS za 2007 r.

3.       Przyjęcie sprawozdania z działalności GZO i gminnych placówek oświatowych za 2007 r.

4.       Prognozy dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 – liczba uczniów, aktualny stan zatrudnienia, zapewnienie miejsc w przedszkolach.

Czerwiec 2008 r.

Sesja wyjazdowa

1.       Analiza problemów wsi w Gminie Międzyrzecz.

Wrzesień 2008 r

1.       Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

2.       Ocena stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Międzyrzecz – dróg i oznakowania oraz odprowadzenia wód opadowych.

3.       Przyjęcie informacji o dzierżawionych od Gminy obiektach i o niewykorzystanych nieruchomościach będących w zasobach Gminy Międzyrzecz.

Październik 2008 r.

1.       Przyjęcie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).

2.       Określenie warunków do korzystania ze zwolnień i ulg dla nowopowstałych i istniejących podmiotów gospodarczych.

3.       Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu firm w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym.

Listopad 2008 r.

1.       Analiza polityki podatkowej prowadzonej przez Gminę Międzyrzecz.

2.       Podjęcie uchwał około budżetowych.

3.       Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

4.       Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Grudzień 2008 r.

1.       Uchwalenie budżetu Gminy Międzyrzecz na 2009 r.

2.       Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008.

3.       Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Międzyrzeczu na 2009 r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Międzyrzecz § 32 ust. 2 Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planu pracy.


  

Terminy sesji

Tematy sesji w 2007 roku

Luty 2007 r

1.       Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Międzyrzeczu na 2007r. i   zatwierdzenie planów jej komisji.

2.       Przyjęcie informacji Cechu Rzemiosł Różnych o działalności rzemieślniczej na terenie Gminy Międzyrzecz.

3.       Przyjęcie informacji Komendanta Komendy Powiatowej Policji o działalności Policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz.

4.       Przyjęcie informacji o realizacji obowiązku wymiany dowodów osobistych przez mieszkańców Gminy Międzyrzecz na dzień 31.XII.2006 r. i przygotowaniu Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu do zakończenia tego zadania

Marzec 2007 r.

1.       Przyjęcie informacji Powiatowego Urzędu Pracy dot. poziomu bezrobocia  w Gminie Międzyrzecz – dane %, porównania.

2.       Przyjęcie informacji Burmistrza Międzyrzecza o realizacji i efektach strategii walki z bezrobociem w Gminie Międzyrzecz.

3.       Przyjęcie informacji Burmistrza Międzyrzecza o ważniejszych zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Gminę Międzyrzecz w 2007 r.

4.       Przyjęcie Sprawozdanie z działalności gminnego zakładu budżetowego MOSiW w Międzyrzeczu za 2006 r. oraz informacji na temat przygotowań do sezonu turystycznego OW „Głębokie” i MRU.

Kwiecień 2007 r.

1.        Przyjęcie sprawozdania z działalności spółek: ZEC, MTBS, MPWiK i PUBR za 2006 rok.

2.        Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2006 r.

3.        Przyjęcie informacji o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2006 r.

4.        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza.

Maj 2007 r.

1.       Przyjęcie sprawozdania z działalności gminnych jednostek budżetowych: OPS, MOK, GZO za 2006 rok.

2.       Przyjęcie informacji dyrektora GZO o sytuacji przedszkoli i szkół podstawowych – liczba uczniów, aktualny stan zatrudnienia, zapewnienie miejsc w przedszkolach – przygotowania do nowego roku szkolnego.

3.       Ocena zdolności gminy do finansowania nowych zadań wspieranych środkami funduszy UE o źródła środków na prefinansowanie wydatków na realizację inwestycji.

4.       Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Międzyrzecz, stopień zaawansowania prac przy zmianie
(aktualizacji) studium. Dyskusja na temat zmiany granic administracyjnych miasta Międzyrzecz.

Czerwiec 2007 r.

Sesja wyjazdowa

1.      Analiza problemów wsi w Gminie Międzyrzecz, dyskusja  nad możliwościami  ich rozwiązywania.

Wrzesień 2007 r

1.       Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.

2.      Przyjęcie informacji Burmistrza o podejmowanych i realizowanych inicjatywach gospodarczych na terenie Gminy Międzyrzecz.

3.      Ocena stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Międzyrzecz – dróg i oznakowania oraz odprowadzenia wód opadowych.

4.      Przyjęcie informacji o projekcie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków  oraz podstawowych parametrach mających wpływ na  cenę usług wodno- kanalizacyjnych.

Październik 2007 r.

1.       Przyjęcie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).

2.       Analiza polityki podatkowej prowadzonej przez Gminę Międzyrzecz.

3.       Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym przyjęcie  informacji o usytuowaniu hydrantów i basenów p.poż. w Gminie Międzyrzecz. Ocena ich ilości przez Komendę Powiatowej Straży Pożarnej.

4.       Przyjęcie informacji o realizacji Programu Ochrony Środowiska  realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Międzyrzecz. Przyjęcie informacji  na temat realizacji planu gospodarowania odpadami ( ilości i rodzajów odpadów usuwanych z terenu Gminy Międzyrzecz, w tym odpadów azbestowych).

Listopad 2007 r.

1.       Podjęcie uchwał około budżetowych.

2.       Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

3.       Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Grudzień 2007 r.

1.       Podjęcie uchwał około budżetowych.

2.       Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008.

3.      Uchwalenie budżetu Gminy Międzyrzecz na 2008r.

4.      Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Międzyrzeczu na 2008 r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Międzyrzecz § 32 ust. 2 Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planu pracy.

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2004-10-14 13:28:20
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2012-01-03 10:02:52 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 243172