.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Miejski:
Statut Gminy Międzyrzecz
poka wszystkie dokumenty

 

Uchwała Nr V/58/2003

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

z dnia 25 marca 2003 roku.

 

w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz.

 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 oraz z 2001 r. Nr 28, poz. 319) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)

 

Rada Miejska w Międzyrzeczu uchwala

 

STATUT GMINY MIĘDZYRZECZ

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Uchwała określa:

1)        ustrój Gminy Międzyrzecz,

2)        zasady tworzenia, łączenia, podziału i zmiany granic a także znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,

3)        organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,

4)        zasady tworzenia i działania klubów radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,

5)       tryb pracy Burmistrza Międzyrzecza,

6)       zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Międzyrzecza oraz korzystania z nich.

 

§ 2.

 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)       Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Międzyrzecz,

2)       Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Międzyrzeczu,

3)       komisji – należy przez to rozumieć komisję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,

4)       Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,

5)       Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Międzyrzecza,

6)       Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Międzyrzeczu,

7)       Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Międzyrzecz.

 

Rozdział II

Gmina

 

§ 3.

 

1.        Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2.        Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy tj. Radę i Burmistrza.

3.        Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

4.        Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

 

§ 4.

 

1.        Gmina położona jest w powiecie międzyrzeckim, województwie lubuskim i obejmuje obszar 315,32 km2 .

2.         Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1 : 200.000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

3.         Siedzibą organów Gminy  jest miasto Międzyrzecz.

4.         Gmina  może tworzyć jednostki pomocnicze.

5.         Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

 

§ 5.

 

1.        Herbem Gminy jest herb miasta Międzyrzecz. Stanowi go, umieszczona w błękitnym polu pomiędzy czterema białymi wieżami, czerwona brama forteczna, na tle której znajduje się biały orzeł wielkopolski. Wzór herbu, jego szczegółowy opis oraz zasady używania określa załącznik nr 2 do Statutu.

2.        Hejnałem Gminy jest utwór skomponowany przez Jerzego Dastycha w 1976 roku i zapisany w formie partyturki na cztery trąbki. Nutowy zapis partyturki oraz zasady używania hejnału określa załącznik nr 3 do Statutu.

3.         Flagą Gminy Międzyrzecz jest prostokątny płat tkaniny o proporcjach boków jak 1:1,6 składający się z 3 poziomych pasów. Pasy, górny i dolny są w kolorze niebieskim i stanowią po 1/4 wysokości flagi każdy z nich. Pomiędzy nimi znajduje się pas o barwie białej, stanowiący 1/2 wysokości flagi, pośrodku którego jest umieszczony herb Gminy Międzyrzecz. Dopuszcza się używanie flagi bez herbu. Wzór flagi oraz zasady jej używania określa załącznik nr 4 do Statutu.

4.         Gmina używa pieczęci urzędowych określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 6.

 

Rada może nadać honorowe obywatelstwo Gminy osobie szczególnie zasłużonej dla Gminy, a nie będącej jej mieszkańcem.

 

§ 7.

 

Do zakresu działania Gminy, jako jej zadania własne należą sprawy określone w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), zwanej dalej ustawą.

 

§ 8.

 

Gmina wykonuje również zadania zlecone, określone innymi ustawami oraz porozumieniami zawartymi w trybie przepisów ustawy.

 

§ 9.

 

1.        W celu wykonywania swych zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne.

2.         Rada uchwala statuty, a Burmistrz nadaje regulaminy organizacyjne tym jednostkom, chyba że przepisy przewidują do tego odrębne organy.

3.         Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Rozdział III

Jednostki pomocnicze Gminy

 

§ 10.

 

1.         Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.

2.         O utworzeniu, połączeniu, podziale, zmianie granic oraz zniesieniu sołectwa rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem następujących zasad :

1)         inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału, zmiany granic lub zniesienia sołectwa mogą być mieszkańcy obszaru, który to sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

2)         utworzenie, połączenie, podział, zmiana granic lub zniesienie sołectwa musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3)         projekt granic sołectwa sporządza Burmistrz w porozumieniu z inicjatorami jego utworzenia,

4)         przebieg granic sołectwa powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

 

§ 11.

 

Uchwała, o której mowa w § 10 ust. 2  powinna określać w szczególności:

1)         nazwę sołectwa,

2)         obszar,

3)         granice,

4)         siedzibę władz.

 

§ 12.

 

1.         Rada może przekazać sołectwu, na jego wniosek, składniki mienia komunalnego w zarząd i do korzystania.

2.         Przekazanie mienia następuje protokołami zdawczo - odbiorczymi.

 

§ 13.

 

1.         W przypadku przekazania przez Radę mienia komunalnego, organy sołectwa upoważnione są do zarządzania tym mieniem według ich kompetencji i zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki oraz rozporządzają w całości dochodami uzyskanymi z tego mienia. W ramach zarządu mieniem organy sołectwa mogą je oddawać - na okres do 3 lat - w najem, dzierżawę lub użyczenie. Organy sołectwa mogą - w granicach środków finansowych przewidzianych w ich planach finansowych - zbywać i nabywać ruchomości oraz zawierać umowy na remonty bieżące, związane z utrzymaniem i ochroną posiadanego mienia.

2.         Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie dysponowania mieniem oddanym sołectwu w zarząd i do korzystania składa sołtys i jeden z członków rady sołeckiej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego im przez Burmistrza. W przypadku, jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do jej skuteczności wymagana jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.

3.         Sołtys i rada sołecka zapewniają ochronę przekazanego sołectwu mienia.

 

§ 14.

 

Ruchomości i prawa nabywane przez sołectwo stają się z chwilą nabycia mieniem komunalnym, pozostającym w dyspozycji sołectwa.

 

§ 15.

 

1.         Rada wyodrębnia w budżecie Gminy każdego roku środki finansowe do dyspozycji sołectw na ich wydatki bieżące.

2.         Ustalenie wysokości środków określonych w ust. 1 dla poszczególnych sołectw następuje przez pomnożenie liczby mieszkańców sołectwa, mających stałe zameldowanie na jego terenie w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego, przez równowartość pieniężną 0,3q żyta wg ceny przyjętej do wymiaru podatku rolnego na dany rok w Gminie.

3.         W dyspozycji sołectw pozostają również środki finansowe pochodzące z wpływów z zarządzanego mienia.

4.         Ponadto na budowę, utrzymanie, modernizację i rozwój infrastruktury wsi przeznacza się w budżecie Gminy każdego roku środki finansowe w wysokości równowartości pieniężnej 0,7 q żyta naliczane w sposób jak w ust. 2. W budżecie Gminy mogą być przewidziane większe środki na ten cel.

 

§ 16.

 

1.        Sołtys sporządza projekt planu finansowego sołectwa, który po uchwaleniu przez zebranie wiejskie jest przedstawiany Burmistrzowi.

2.         Burmistrz  ujmuje go w projekcie planu finansowego Urzędu na dany rok.

3.         Plan finansowy sołectwa staje się częścią budżetu Gminy, po uchwaleniu budżetu przez Radę.

4.        Dochody i wydatki realizowane przez organy sołectwa ujmowane są w księgowości Urzędu.

5.         Obowiązki związane z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów finansowo -księgowych określają odrębne przepisy.

 

§ 17.

 

1.         Nadzór nad działalnością sołectwa pod względem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności sprawuje Rada i Burmistrz.

2.         Działalność finansowa podlega również nadzorowi i kontroli Skarbnika Gminy.

 

§ 18.

 

Organy Gminy oraz osoby przez nie upoważnione uprawnione są do kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanego sołectwu mienia oraz jego stanu technicznego.

 

§ 19.

 

Burmistrz, w przypadku gdy uchwały i decyzje organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych kompetencji lub są sprzeczne z prawem, wstrzymuje ich realizację lub składa odpowiednie oświadczenie woli oraz podejmuje inne niezbędne działania.

 

§ 20.

 

1.         Sołtys może brać udział w sesjach Rady. Przewodniczący Rady zawiadamia sołtysa o każdej sesji Rady na takich samych zasadach jak radnych.

2.         Sołtys może brać udział także w posiedzeniu komisji, jeżeli został na nie zaproszony przez Przewodniczącego komisji.

3.         Sołtys może zabierać głos na sesjach i posiedzeniach komisji, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

 

 Rozdział IV

Organizacja wewnętrzna rady

 

§ 21.

 

1.         Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2.         Ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych.

3.         Kadencja Rady trwa cztery lata, licząc od dnia wyboru.

 

§ 22.

 

1.      Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2.      Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

 

§ 23.

 

Do wewnętrznych organów Rady należą:

1)         Przewodniczący Rady,

2)         dwóch  Wiceprzewodniczących Rady,

3)         stałe komisje Rady,

4)      doraźne komisje Rady.

 

§ 24.

 

1.         Wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

2.         Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji.

3.         Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1)      określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

2)      przygotowanie projektu porządku obrad,

3)      zawiadomienie radnych oraz Burmistrza o terminie, godzinie i miejscu sesji oraz proponowanym porządku obrad,

4)      powierzenie otwarcia i przewodniczenia obradom najstarszemu wiekiem radnemu spośród radnych obecnych na sesji.

4.         Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2, powinien obejmować:

1)      złożenie ślubowania przez radnych,

2)         wybór Przewodniczącego Rady,

3)         przekazanie przewodnictwa obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady,

4)         ustalenie porządku obrad,

5)         sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie Gminy.

 

§ 25

 

1.         Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

         Organizując pracę Rady, w szczególności :

1)      analizuje wszelką korespondencję adresowaną do Rady i komisji oraz – jeżeli uzna to za konieczne – kieruje ją do zbadania i zaopiniowania przez właściwą komisję albo do załatwienia przez inne organy lub instytucje zgodnie z ich właściwością, informując o tym nadawcę,

2)      zwołuje sesje Rady, wysyłając zawiadomienia z dołączonym porządkiem obrad i projektami uchwał,

3)      kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

4)      zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

5)      podpisuje uchwały Rady oraz pisma wychodzące od Rady,

6)      koordynuje z ramienia Rady pracami komisji,

7)      czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,

8)      reprezentuje Radę na zewnątrz.

2.      Przewodniczący Rady przyjmuje od radnych oświadczenia majątkowe, dokonuje ich analizy i przedstawia Radzie informacje o dostrzeżonych nieprawidłowościach.

3.      Przewodniczący Rady wykonuje również czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Urząd wobec Burmistrza, a w szczególności udziela mu urlopu wypoczynkowego, zleca podróż służbową, podpisując polecenie wyjazdu służbowego, nalicza nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprawy określone odrębnymi ustawami.

 

§ 26.

 

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.

 

§ 27.

 

1.         W razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący Rady starszy wiekiem.

2.         W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady starszego wiekiem, zadania Przewodniczącego wykonuje drugi Wiceprzewodniczący Rady.

 

§ 28.

 

Pod nieobecność Przewodniczącego Rady jego zadania, z wyłączeniem zadań określonych w § 25 ust. 2 i 3, wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego niewyznaczenia, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący Rady starszy wiekiem.

 

§ 29.

 

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady, wchodzące w skład Urzędu. Pracownicy Biura Rady podlegają w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

 

ROZDZIAŁ V

TRYB PRACY RADY

 

 

1.   Sesje Rady

 

§ 30.

 

1.         Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji.

2.         Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1)         deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

2)         oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,

3)         apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

4)    opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3.      Do deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie – przewidziany w Statucie – tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 31.

 

1.         Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.         Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3.         Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.

4.         Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

§ 32.

 

1.         Rada uchwala roczny ramowy plan pracy.

2.         Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planu pracy.

 

§ 33.

 

1.      Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2.      Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3.         Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący rad lub upoważnieni wiceprzewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 34.

 

1.      Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że wcześniej rady postanowią inaczej.

2.      Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

2.   Przygotowanie sesji

 

§ 35.

 

1.      Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.

2.      Przygotowanie sesji obejmuje:

1)      ustalenie porządku obrad,

2)      ustalenie czasu i miejsca obrad,

3)      zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał.

3.      Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub – z jego upoważnienia – jeden z Wiceprzewodniczących.

4.      O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

5.      Powiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją, z tym że projekt budżetu przedkłada się radnym najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, a sprawozdanie z wykonania budżetu najpóźniej do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

6.      W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ustępie 4 i 5, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

7.      Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 5, rozpoczynają bieg od dnia doręczenia powiadomień i nie obejmują  dnia odbywania sesji.

8.         Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie odpowiednich informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem sesji.

 

§ 36.

 

1.         Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po rozpatrzeniu propozycji Burmistrza, ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2.         W sesjach Rady uczestniczą Burmistrz, jego Zastępcy oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3.         Do udziału w sesji mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, podlegających kontroli Rady.

 

§ 37.

 

Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

3. Przebieg sesji

 

§ 38.

 

1.         Sesje Rady są jawne.

2.         Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych ustawami.

3.       W czasie wyłączenia jawności na sali obrad mogą przebywać jedynie radni, Burmistrz, protokolant i osoby zaproszone na tę część sesji.

 

§ 39.

 

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

 

§ 40.

 

1.      Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2.      Na wniosek Przewodniczącego Rady bądź radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3.      O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4.      Fakt przerwania obrad odnotowuje się w protokole.

 

§ 41.

 

1.         Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

2.         Postanowienie ust. l nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 31 ust. 4.

 

§ 42.

 

1.         Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2.         Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§ 43.

 

1.      Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2.      W razie nieobecności Przewodniczącego Rady czynności określone w ust. l wyko­nuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady, upoważniony przez Przewodniczącego.

3.      Przewodniczący może powierzyć Wiceprzewodniczącym Rady obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

 

§ 44.

 

1.         Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu”.

2.         Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza, na podstawie wyniku przeliczenia radnych obecnych na sali, prawomocność obrad; w przypadku braku quorum Przewodniczący przerywa sesję i wyznacza inny termin posiedzenia.

 

§ 45.

 

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

 

§ 46.

 

1.      Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1)         interpelacje i zapytania radnych,

2)         rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał,

3)      sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,

4)      sprawozdanie Przewodniczącego Rady, a w razie potrzeby również przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5)      odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

6)      przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji,

7)      wolne wnioski i informacje.

2.      Przed przyjęciem protokołu obrad poprzedniej sesji Przewodniczący Rady informuje radnych o ewentualnych poprawkach i zastrzeżeniach do protokołu zgłoszonych przez radnych albo o ich braku. Przewodniczący Rady zapytuje radnych, czy w chwili obecnej zgłaszają do protokołu poprawki lub zastrzeżenia. W przypadku ich zgłoszenia Przewodniczący Rady postępuje zgodnie z § 60, a w razie niezgłoszenia zastrzeżeń lub poprawek Przewodniczący Rady informuje radnych, że protokół poprzedniej sesji uważa za przyjęty, co potwierdza, podpisując go.

3.      Poprawki i zastrzeżenia do protokołu ostatniej sesji w kadencji Rady radni mogą zgłaszać przed upływem kadencji. Najpóźniej w ostatnim dniu kadencji Przewodniczący Rady przyjmuje go.

 

§ 47.

 

1.      Interpelacje kierowane są przez radnych do Burmistrza za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.

2.      Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3.      Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4.      Interpelacje składa się w formie pisemnej.

5.      Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej w terminie 30 dni radnemu składającemu interpelację oraz do wiadomości Przewodniczącemu Rady. Odpowiedzi udziela Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba.

6.      W razie uznania odpowiedzi za niewyczerpującą interpelację, radny interpelujący może zwrócić się w trybie określonym w ust. 1 o uzupełnienie odpowiedzi.

7.      Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad. Informacja powinna zawierać:

1)      nazwisko radnego składającego interpelację,

2)      zwięzłe określenie przedmiotu interpelacji,

3)      datę udzielonej odpowiedzi.

8.      Biuro Rady prowadzi rejestr, zbiór interpelacji i odpowiedzi na nie.

 

§ 48.

 

1.      Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2.      Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi, lub ustnie w trakcie sesji Rady. Odpowiedzi na zapytania udziela w trakcie sesji Burmistrz lub wskazana przez niego osoba. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, Burmistrz udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 47 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

3.      Biuro Rady prowadzi rejestr, zbiór zapytań i odpowiedzi na nie.

§ 49.

 

1.         Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2.      Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3.      Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

4.      Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5.      Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

 

§ 50.

 

l.       Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2.      Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.

3.      Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.

4.      Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady.

5.      Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 51.

 

Na wniosek radnego Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

 

§ 52.

 

1.      Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

-     stwierdzenia quorum,

-     ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

-     zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

-     zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

-     zarządzenia przerwy,

-     przeliczenia głosów,

-     przestrzegania regulaminu obrad.

2.      Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi.

 

§ 53.

 

Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

 

§ 54.

 

1.         Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia komisji, klubowi radnych lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2.      Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3.      Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu jego zarządzenia, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

§ 55.

 

1.      Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu”.

2.      Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3.      Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 56.

 

1.      Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2.      Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.

3.      Oczywiste omyłki w uchwalonych przez Radę dokumentach prostuje Przewodniczący Rady, nie mają do nich zastosowania postanowienia ust. 2.

         Za oczywistą omyłkę uważa się drobne błędy w tekście uchwały zwłaszcza takie, jak: błędy w pisowni, przestawienie liter w wyrazie czy też błędy w obliczeniach matematycznych. Prostowanie oczywistej omyłki nie może zmieniać treści uchwały. O sprostowaniu omyłki Przewodniczący  Rady zawiadamia każdorazowo Radę na najbliższej sesji.

 

§ 57.

 

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

 

§ 58.

 

1.      Pracownik Biura Rady sporządza z każdej sesji protokół.

2.      Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do końca kadencji Rady.

 

§ 59.

 

1.      Protokoły sesji otrzymują w ciągu kadencji kolejne numery począwszy od numeru jeden.

2.      Protokoły numerowane są cyframi rzymskimi łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.

3.      Protokół sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

4.      Protokół sesji powinien w szczególności zawierać:

a)      numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,

b)      stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

c)      imiona i nazwiska nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

d)      odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji,

e)      ustalony porządek obrad,

f)       przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

g)         przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw" i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,

h)         podpis Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół.

 

§ 60.

 

l.       Nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub zastrzeżenia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.

2.      Jeżeli wniosek wskazany w ust. l nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3.      Rada, rozpatrując sprzeciw, o jakim mowa w ust. 2, decyduje o przyjęciu protokołu poprzedniej sesji.

 

§ 61.

 

1.      Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

2.      Kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 3 dni, a odpis protokołu sesji w ciągu 21 dni od dnia zakończenia sesji.

 

4.   Uchwały

 

§ 62.

 

1.      Uchwały, o jakich mowa w § 30, są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

2.      Przepis ust. l nie dotyczy uchwał proceduralnych, które odnotowywane są w protokole sesji.

 

§ 63.

 

l.       Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, komisje Rady, kluby radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

2.      Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1)      tytuł uchwały,

2)      podstawę prawną,

3)      postanowienia merytoryczne,

4)      w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5)      w miarę potrzeby określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu,

6)      ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały,

7)      autora projektu.

3.      Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o ewentualnych skutkach finansowych jej realizacji.

4.      Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego Urzędu albo przez innego prawnika.

 

§ 64.

 

Projekty uchwał Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

 

§ 65.

 

1.      Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

2.      Przepis ust. l stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

 

§ 66.

 

1.         Uchwały numerowane są cyframi rzymskimi określającymi numer sesji w danej kadencji Rady, łamanymi przez kolejny numer uchwały w danej kadencji Rady (cyframi arabskimi) oraz łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.

2.         Nie numeruje się uchwał proceduralnych.

 

§ 67.

 

Biuro Rady ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z protokołami sesji Rady.

 

5.   Procedura głosowania

 

§ 68.

 

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 69.

 

1.         Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2.         Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i, porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie z ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3.         Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.

 

§ 70.

 

1.         Rada może zdecydować o jawnym głosowaniu imiennym.

2.         Głosowanie przeprowadza Przewodniczący Rady, wyczytując imiona i nazwiska radnych   w kolejności alfabetycznej. Wyczytany wstaje i głosuje przez wyraźne wypowiedzenie  „za” albo „przeciw” lub „wstrzymuję się”.

3.         Głosy oddane przez poszczególnych radnych odnotowuje się w protokole sesji.

4.         Po skończonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustala jego wyniki i podaje do wiadomości Rady.

 

§ 71.

 

1.         W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2.         Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

3.         Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowanie, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

4.         Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

5.         Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

 

§ 72.

 

1.      Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje go tak, aby jego redakcja była przejrzysta oraz nie budziła wątpliwości co do intencji wnioskodawcy i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku.

2.      W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący Rady.

3.      W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy kandydatów, zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej, poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4.      Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

§ 73.

 

1.      Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

2.      W przypadku przyjęcia przez Radę poprawki wykluczającej inne, pozostałych nie poddaje się pod głosowanie.

3.      W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 72 ust. 2.

4.         Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

5.      Przewodniczący Rady zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

6.      Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 5 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

7.      Nie głosuje się nad poprawkami wniesionymi przez autora projektu (autopoprawki), jeżeli wniesione zostały przed rozpoczęciem debaty nad projektem na sesji.

 

§ 74.

 

1.         Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.

2.         Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano największą liczbę głosów.

 

§ 75.

 

1.         Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2.         Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.

 

6.   Radni

 

§ 76.

 

1.         Radni mają obowiązek brać czynny udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani.

2.         Radni, reprezentując wyborców, mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami i ich organizacjami, przyjmowania zgłoszonych postulatów i przedstawiania ich organom Gminy do rozpatrzenia. Radni nie są jednak związani instrukcjami wyborców.

 

§ 77.

 

Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach komisji podpisem składanym na liście obecności.

 

§ 78.

 

Przewodniczący Rady analizuje udział radnych w pracach Rady, a w uzasadnionych wypadkach zwraca uwagę radnym na niedociągnięcia lub uchybienia w ich pracy.

 

§ 79.

 

Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady lub posiedzeń komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.

 

§ 80.

 

1.      Radni korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2.      Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach Rady lub komisji.

3.      Za udział w pracach Rady i komisji radnemu przysługuje dieta w wysokości i na zasadach ustalonych przez Radę odrębną uchwałą.

 

§ 81.

 

W przypadku wniosku pracodawcy, zatrudniającego radnego, o wyrażenie zgody na rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada po zbadaniu sprawy i po umożliwieniu wypowiedzenia się zainteresowanemu radnemu decyduje o wyrażeniu zgody albo jej odmowie.

 

§ 82.

 

Przewodniczący Rady na prośbę radnego wystawia dokument, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

 

7.   Stałe komisje Rady

 

§ 83.

 

1.         Rada powołuje następujące stałe komisje:

1)         Komisję Rewizyjną,

2)         Komisję Organizacyjną,

3)         Komisję Przestrzegania Prawa i Gospodarki Finansowej,

4)         Komisję Inwestycji, Budownictwa i Mienia Komunalnego,

5)         Komisję Oświaty, Kultury i Zdrowia,

6)         Komisję Rolnictwa, Infrastruktury Wsi i Ochrony Środowiska.

2.      Komisje wykonują funkcje pomocnicze wobec Rady, a w szczególności:

1)         na zlecenie Rady kontrolują Burmistrza, jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze Gminy w zakresie spraw, dla których zostały powołane,

2)         rozpatrują i opiniują sprawy przekazane im przez Radę lub Przewodniczącego Rady,

3)         przygotowują projekty uchwał Rady.

3.      Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

4.      Komisje podlegają Radzie. Komisje stałe z wyjątkiem Komisji Organizacyjnej przedkładają Radzie do zatwierdzenia roczny plany pracy oraz składają sprawozdania ze swojej działalności po każdym takim okresie.

 

§ 84.

 

1.         Posiedzenia komisji są jawne.

2.         Wyłączenie jawności posiedzenia lub jego części jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych ustawami.

3.         Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia komisji powinno być podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie odpowiedniej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem komisji.

 

8. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

 

§ 85.

 

1.         W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 7 do 9 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

2.         Komisję Rewizyjną tworzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Komisji.

3.         Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada.

 

§ 86.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący Komisji.

 

§ 87.

 

1.      Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego.

2.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenie:

1)      radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,

2)      osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

3.      W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej bez prawa udziału w głosowaniu mogą brać udział Przewodniczący i Wiceprzewodniczący  Rady oraz zaproszone osoby.

4.      Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. O wyłączeniu Wiceprzewodniczącego Komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a o wyłączeniu Przewodniczącego Komisji – Przewodniczący Rady.

5.      Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i protokolant.

 

§ 88.

 

1.      Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.

2.         Komisja Rewizyjna wydaje również opinie i przedstawia wnioski lub stanowiska w formie pisemnej. Do opinii, wniosków i stanowisk stosuje się przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

3.         Uchwały, opinie, wnioski i stanowiska podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w ich podjęciu.

4.         Uchwały numeruje się cyframi arabskimi oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego, łamiąc przez dwie ostatnie cyfry roku ich podjęcia. Osobno numeruje się opinie, wnioski i stanowiska.

5.         Uchwały proceduralne wpisuje się do protokołu bez ich numerowania.

 

§ 89.

 

1.      Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

2.      W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetu Gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

 

§ 90.

 

1.      Komisja Rewizyjna kontroluje – w imieniu i na zlecenie Rady – działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

1)      legalności,

2)      gospodarności,

3)      rzetelności,

4)      celowości.

2.      Zlecenie przeprowadzenia kontroli następuje przez zatwierdzenie rocznego plany pracy Komisji. Do stałych zadań Komisji Rewizyjnej ujmowanych w rocznych planach pracy należą:

1)      kontrola wykonania budżetu Gminy i opiniowanie jego wykonania oraz wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi,

2)      badanie przekazanych przez Przewodniczącego Rady skarg, do rozpatrzenia których właściwa jest Rada i przedstawianie Radzie wyników tych badań wraz z projektem uchwały załatwiającej sprawę, względnie przedstawienie Przewodniczącemu Rady propozycji innego sposobu załatwienia skarg.

3.         Rada może w każdym czasie zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w zakresie nie objętym planem pracy albo zmienić terminy lub kolejność planowanych kontroli.

 

§ 91.

 

Roczny plan pracy przedłożony Radzie powinien zawierać co najmniej terminy i wykaz podmiotów, które zostaną poddane kontroli.

 

§ 92.

 

1.      Badanie skarg oraz postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.

2.      Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3.      Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

§ 93.

 

1.         Komisja Rewizyjna dla przeprowadzenia kontroli może powołać zespoły kontrolne, wyznaczając członków zespołu.

2.         W skład zespołu kontrolnego wchodzić mogą także radni spoza Komisji Rewizyjnej wskazani przez Przewodniczącego Rady na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3.         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

4.         Kontrole mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej wyznaczonego przez Przewodniczącego Komisji.

5.         Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. Przewodniczący Komisji uprawniony jest - bez oddzielnego upoważnienia - do podejmowania czynności i pracy w każdym zespole kontrolnym Komisji.

6.         Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 5 oraz dokumenty tożsamości.

 

§ 94.

 

1.      W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanego podmiotu i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2.      Jeżeli podejrzenie dotyczy kierownika kontrolowanej jednostki, kontrolujący zawiadamia o tym Burmistrza, a gdy dotyczy osoby Burmistrza – Przewodniczącego Rady.

 

§ 95.

 

1.      Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest do:

1)      zapewnienia warunków i środków dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli,

2)      przedkładania, na żądanie kontrolujących, dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,

3)      umożliwienia kontrolującym wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu,

4)      udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

2.      Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. l, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

 

§ 96.

 

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

§ 97.

 

1.      Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:

1)      nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2)      imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

3)      daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4)      określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5)      imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6)      przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

7)      datę i miejsce podpisania protokołu,

8)      podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2.      Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

 

§ 98.

 

1.      W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2.         Wyjaśnienia, o których mowa w ust. l składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 99.

 

1.      Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2.      Uwagi, o których mowa w ust. l składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

§ 100.

 

Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kierownik kontrolowanego podmiotu oraz Burmistrz.

 

§ 101.

 

1.      Komisja Rewizyjna składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności za okresy roczne.

2.      Sprawozdanie powinno zawierać:

1)      liczbę, przedmiot, miejsca i czas przeprowadzonych kontroli,

2)      wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

3)      wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,

4)      liczbę zbadanych skarg.

3.         Poza przypadkiem określonym w ust. l. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie z wyniku każdej zakończonej kontroli oraz każdej zbadanej skargi.

 

9. Zasady i tryb działania pozostałych komisji Rady

 

Komisja Organizacyjna

 

§ 102.

 

1.         Komisję Organizacyjną tworzą Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady oraz przewodniczący stałych komisji Rady. Przewodniczący Rady jest jednocześnie Przewodniczącym Komisji Organizacyjnej. Członkostwo w Komisji Organizacyjnej powstaje i ustaje automatycznie  z chwilą wyboru, powołania lub ustąpienia z funkcji odpowiednio Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady lub przewodniczącego stałej komisji.

2.         Zadaniem Komisji Organizacyjnej jest pomoc Przewodniczącemu Rady w:

1)         rozdzielaniu i inspirowaniu tematów pracy poszczególnych komisji,

2)         przyjmowaniu informacji i ocenie zaawansowania prac nad tematami znajdującymi się w opracowaniu przez poszczególne komisje,

3)         opracowywaniu porządku obrad sesji zwoływanej przez Przewodniczącego Rady.

3.         Posiedzenia Komisji Organizacyjnej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka tej komisji.

4.         Postanowienia § 104 ust. 2 – 6 i § 105 stosuje się odpowiednio.

 

Pozostałe komisje

 

§ 103.

 

1.      Komisja:

1)         Przestrzegania Prawa i Gospodarki Finansowej - wykonuje funkcje pomocnicze wobec Rady w zakresie budżetu i gospodarki finansowej Gminy, podatków i opłat lokalnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym również ochrony przeciwpożarowej,

2)         Inwestycji, Budownictwa i Mienia Komunalnego - wykonuje funkcje pomocnicze wobec Rady w zakresie gospodarowania mieniem Gminy, inwestycji, rozwoju gospodarczego, planowania przestrzennego, zaspakajania potrzeb mieszkaniowych i innych o charakterze użyteczności publicznej (woda, ścieki, ciepło, gaz, telekomunikacja, drogi, cmentarze, wywóz i utylizacja odpadów, zieleń i inne),

3)         Oświaty, Kultury i Zdrowia - wykonuje funkcje pomocnicze wobec Rady w zakresie wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, sportu, kultury, rekreacji, opieki społecznej, profilaktyki uzależnień, ochrony zdrowia i turystyki,

4)         Rolnictwa, Infrastruktury Wsi i Ochrony Środowiska - wykonuje funkcje pomocnicze wobec Rady w zakresie rozwoju gospodarczego wsi, zaspakajania potrzeb mieszkańców wsi o charakterze użyteczności publicznej, gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi, ochrony środowiska i agroturystyki.

2.      Komisje liczą od 5 do 9 osób.

3.      W skład komisji wchodzą wyłącznie radni.

4.      Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji wybiera komisja spośród swoich członków i podaje do wiadomości Rady.

5.      Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji. Ograniczenie to nie dotyczy radnych, będących członkami Komisji Organizacyjnej.

 

§ 104.

 

1.         Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2.         Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Komisje mogą również wydawać opinie, przedstawiać wnioski i stanowiska w formie pisemnej. Do opinii, wniosków i stanowisk stosuje się przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

3.         Uchwały, opinie, wnioski i stanowiska podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w ich podjęciu.

4.         Uchwały numeruje się cyframi arabskimi oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego, łamiąc je przez dwie ostatnie cyfry roku ich podjęcia. Osobno numeruje się opinie, wnioski i stanowiska.

5.         Uchwały proceduralne wpisuje się do protokołu bez ich numerowania.

6.         Sprawa skierowana przez Radę lub Przewodniczącego Rady do komisji w celu jej zbadania, wymaga przedstawienia przez komisję sprawozdania wraz z projektem uchwały Rady, jeżeli załatwienie sprawy tego wymaga.

7.         Przewodniczący Rady nadzoruje pracę komisji i w każdym czasie może polecić zwołanie posiedzenia komisji oraz złożenia Radzie sprawozdania z jej działania.

8.         Do prowadzonych kontroli stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kontroli prowadzonych przez Komisję Rewizyjną.

 

§ 105.

 

1.         Prace komisji organizuje jej przewodniczący.

2.         Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.

3.         Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokoły komisji podpisuje przewodniczący komisji i protokolant.

 

10. Doraźne komisje Rady

 

§ 106.

 

1.      Rada może powoływać w każdym czasie komisje doraźne dla wykonywania określonych zadań.

2.      Uchwała o powołaniu komisji, o których mowa w ust. l, ustala przedmiot i zakres działania tych komisji, ich skład osobowy, okres działania oraz formę, w jakiej mają przedstawić Radzie sprawozdanie.

3.      Do komisji doraźnych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące komisji stałych.

 

Rozdział VI

Zasady działania klubów radnych

 

§ 107.

 

Radni mogą tworzyć kluby radnych, określane dalej jako „kluby", według kryteriów przez siebie przyjętych.

 

§ 108.

 

1.         Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej trzech radnych.

2.         Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3.      W zgłoszeniu podaje się:

1)      nazwę klubu,

2)      listę członków przez nich podpisaną,

3)      imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4.      O każdej zmianie składu klubu lub jego rozwiązaniu przewodniczący klubu niezwłocznie informuje Przewodniczącego Rady.

 

§ 109.

 

1.         Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2.         Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

 

§ 110.

 

1.         Przynależność radnych do klubu jest dobrowolna.

2.         Radny może należeć tylko do jednego klubu.

 

§ 111.

 

1.      Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2.      Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.

3.      Kluby ulegają automatycznemu rozwiązaniu w chwili, w której liczba ich członków będzie mniejsza niż trzy.

 

§ 112.

 

Pracę klubów organizują przewodniczący klubów, wybrani przez członków klubu.

 

§ 113.

 

1.      Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2.      Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem.

3.      Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

 

§ 114.

 

1.      Klubom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza oraz uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze.

2.      Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji wyłącznie przez swych przedstawicieli.

 

§ 115.

 

Na wniosek przewodniczącego klubu Burmistrz zapewnia klubowi organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania, tj. pomieszczenie na czas odbycia posiedzenia oraz materiały biurowe.

 

Rozdział VII

tryb pracy BURMISTRZA

 

§ 116.

 

1.         Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.

2.         Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa, a w szczególności:

1)          przygotowuje projekty uchwał Rady,

2)          określa sposób wykonywania uchwał Rady,

3)          gospodaruje mieniem komunalnym, wykonując czynności faktyczne i prawne, w tym składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych,

4)          realizuje dochody i wydatki budżetu Gminy,

5)          zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 117.

Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

 

§ 118.

 

Komisje Rady mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.

 

§ 119.

Burmistrz może przekazać swojemu zastępcy, w ustalonym przez siebie zakresie, wykonywanie zadań i kompetencji, o których mowa w §§ 117 – 118.

 

§ 120.

 

1.         Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu.

2.         W celu wykonania zadań wydaje zarządzenia, polecenia służbowe, obwieszczenia, komunikaty oraz inne akty przewidziane przepisami prawa.

3.      Burmistrz wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności nawiązuje stosunek pracy, ustala wynagrodzenie oraz wykonuje inne uprawnienia w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie:

1)      powołania,

2)      mianowania – kierownicy wydziałów Urzędu z wyjątkiem kierowników zatrudnionych na podstawie powołania,

3)      umowy o pracę.

 

Rozdział VIII

zasady dostępu i korzystania PRZEZ obywateli

z dokumentów rady, JEJ komisji i BURMISTRZA

 

§ 121.

 

Obywatelom udostępnia się dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez Radę, jej komisje i Burmistrza.

 

 

§ 122.

 

Dokumenty z posiedzeń Rady i komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu.

 

§ 123.

 

1.         Udostępnienie dokumentów następuje przez ich ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.         Dokumenty nie ogłoszone w Biuletynie udostępniane są na pisemny wniosek zainteresowanego.

3.         Przepisu ust. 2 nie stosuje się do radnych, o ile wniosek dotyczy uchwał Rady, protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji oraz innych dokumentów i materiałów skierowanych do Rady.

 

§ 124.

 

1.         Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu działania Burmistrza we wskazanym przez Burmistrza wydziale Urzędu, w dniach i godzinach pracy Urzędu oraz w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu.

2.         Udostępnienie dokumentów następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dokument nie może być udostępniony w terminie 14 dni, zainteresowanego powiadamia się o powodach opóźnienia i wyznacza inny termin.

 

§ 125.

 

l.       Z dokumentów wymienionych w § 122 zainteresowani mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi.

2.      Na wniosek zainteresowanego Urząd wykonuje, w miarę możliwości technicznych, kserokopię dokumentu, bądź udostępnia go w innej formie określonej we wniosku. Jeżeli Urząd ma ponieść koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępnienia dokumentu, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

§ 126.

 

Uprawnienia określone w §§ 121 – 125 nie znajdują zastosowania:

1)      gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,

2)      w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawy nie stanowią inaczej niż art. 73 kpa.

 

Rozdział Ix

postanowienia końcowe

 

§ 127.

 

Traci moc uchwała nr XXIII/188/96 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedzyrzecz (tekst jednolity – Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 2000 roku Nr 2, poz. 21 ze zmianami).

 

§ 128.

 

1.        Statuty jednostek pomocniczych Gminy oraz statuty i regulaminy organizacyjne jednostek organizacyjnych obowiązujące w dniu wejścia w życie uchwały i wydane na podstawie dotychczasowego Statutu zachowują moc w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

2.        Komisje powołane na podstawie dotychczasowego Statutu stają się komisjami w rozumieniu tego Statutu.

3.         Kluby radnych utworzone i zgłoszone Przewodniczącemu Rady zgodnie z dotychczasowym Statutem stają się klubami radnych w rozumieniu tego Statutu.

 

§ 129.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady

 

                                                                                                     (-) mgr Bogusław Czop

 

 

Przepisy zmieniające powyższą uchwałę:

  1. Uchwała nr IX-93-2003 z dnia 30.09.2003r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Międzyrzecz

  2. Uchwała nr IV-38-2007 z dnia 22.02.2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Międzyrzecz

  3. Uchwała nr XIII-101-2007 z dn. 27.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Międzyrzecz

  4. Uchwała nr XXII-150-2008 z dn. 30.10.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz

 

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2003-06-26 11:49:52
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2009-02-24 08:09:20 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zacznik nr 1
 zacznik nr 4
 zacznik nr 3
 zacznik nr 2
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 243172