.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Kontrole:
Zewnętrzne

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2011 r.

 

1.     Kontrola przeprowadzona przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Zakres kontroli : „Kontrola projektu”
Termin kontroli: 17-21.01.2011 r.

2.     Kontrola przeprowadzona przez: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Zakres kontroli: „Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych”
Termin kontroli: 31.08-20.12.2011 r.

3.     Kontrola przeprowadzona przez: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Zakres kontroli: „Kontrola wykonania dotacji na zadania zlecone oraz realizacja dochodów budżetowych z tytułu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej”
Termin kontroli: 05-29.09.2011 r.

4.     Kontrola przeprowadzona przez: Audyt Consulting Municipal w Chorzowie
Zakres kontroli: „Analiza due diligence”
Termin kontroli: listopad 2011 r.

5.     Kontrola przeprowadzona przez: Sroka i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Zakres kontroli: „Remont i rozbudowa Międzyrzeckiego Ośrodka |Kultury w Międzyrzeczu”
Termin kontroli: listopad 2011 r.

 

 


 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2010 r.

 

1. Kontrola przeprowadzona przez: Państwową Inspekcję Pracy w Zielonej Górze

Zakres kontroli : „Realizacja zaleceń pokontrolnych”

Termin kontroli: 18.02.2010 r.

 

2. Kontrola przeprowadzona przez: Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze

Zakres kontroli: „Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi”

Termin kontroli: 12.05.2010 r. ÷ 14.06.2010 r.

 

3. Kontrola przeprowadzona przez: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli: „Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne”

Termin kontroli: 26-30.07, 03.08.2010 r.

 

4. Kontrola przeprowadzona przez: Państwową Inspekcję Pracy w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli: „Realizacja zaleceń pokontrolnych”

Termin kontroli: 02, 23.09.2010 r.

 

5. Kontrola przeprowadzona przez: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu

Zakres kontroli: „Ocena wybranych zagadnień  dotyczących warunków bezpieczeństwa         i higieny pracy w zakładzie”

Termin kontroli: 29.09.2010 r.


 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2009 r.

 

1. Kontrola przeprowadzona przez Lubuski Urząd Wojewódzki.

Zakres kontroli:

„Kontrola problemowa  na zakończenie realizacji zadania pn. „Moje boisko Orlik 2012”.

Termin kontroli 28.04.2009 r.

 

2. Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Zakres kontroli:

„Kontrola doraźna gospodarki finansowej Gminy Międzyrzecz w zakresie realizowania przez Gminę w 2009 roku ustawowo nałożonych zadań publicznych”.

Termin kontroli 20.05.2009 r. 

 

3. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Zielonej Górze.

Zakres kontroli:

„Realizacja przez Gminę Międzyrzecz wybranych zadań z zakresu gospodarki komunalnej oraz zarządzania majątkiem w latach 2005-2008”.

Termin kontroli 12.11.2008 r. – 02.07.2009 r.

 

Treść protokółu z kontroli z uwagi na dużą zawartość całego dokumentu został podzielony na części i dla łatwiejszej możliwości otwierania zapisany w formacie *.pdf.

- NIK-protokol-1,
- NIK-protokol-2,
- NIK-protokol-3,
- NIK-protokol-4,
- NIK-protokol-5,
- NIK-protokol-6.

Protokół z kontroli został zanonimizowany przez Najwyższą Izbę Kontroli na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dn. 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na prywatność osób fizycznych.

 

4. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Zakres kontroli:

„Wizytacja zlecona w sprawie szczególnych warunków i trybu przeprowadzania kontroli”.

Termin kontroli 20.07.2009 r.

 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2008 r.

 

1. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze

Zakres kontroli:

kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środków publicznych w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz prawidłowość ustalania i pobierania dochodów budżetowych z dysponowania nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną w latach 2005-2006.

Termin kontroli 31.01.2008 r. -20.03.2008 r.

 

2. Kontrola przeprowadzona przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze

Zakres kontroli:

całokształt prowadzenia spraw z zakresu cmentarza wojennego.

Termin kontroli 31.10.2008 r. -31.10.2008 r.

 

3. Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Zielonej Górze

Zakres kontroli:

szkolenia w dziedzinie bhp. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące szkodliwych czynników biologicznych w archiwum.

Termin kontroli 18, 31.03.2008 r.

 

4. Kontrola przeprowadzona przez Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu

Zakres kontroli:

przekraczanie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych

Termin kontroli 02.04.2008 r.

 

5. Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gorzowie

Zakres kontroli:

przestrzeganie przepisów ustawy Prawo wodne – realizacja Krajowego Programu Oczyszczanie Ścieków Komunalnych.

Termin kontroli 14.05.2008 r.

 


Kontrole zewnętrzne w 2007r.

 

1. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli:

-Przestrzeganie ustawy o samorządzie gminnym, o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych; o dostępie do informacji publicznej, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji; KPA oraz organizacja i funkcjonowanie systemu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

2. Kontrola przeprowadzona przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli:

-Budowa zintegrowanej koncepcji rozwoju turystyki w Gminie Międzyrzecz.

 

3. Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli:

-Naliczanie składek ZUS.

 

4. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze.

Zakres kontroli:

-Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2006 r. w zakresie dotacji celowych udzielanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz prawidłowości sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

 

5. Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w zielonej Górze.

Zakres kontroli:

-Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych w 2006 r. oraz prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych za lata 2006 i I półrocze 2007 r.

 

6. Kontrola przeprowadzona przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli:

-Kontrola doraźna realizacji projektu „Zintegrowana koncepcja rozwoju turystyki w Gminie Międzyrzecz ”.

 

 


 

Kontrole zewnętrzne w 2006r.

 

1.       Kontrola planowana problemowa przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, delegatura w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli: Aglomeracja Międzyrzecz

Termin kontroli: 30.01.2006 r. do 16.02.2006 r.

 

2.       Kontrola planowana problemowa przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, delegatura w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli: Realizacja zadań określonych w planie gospodarki odpadami.

Termin kontroli: 24.03.2006 r.

Okres objęty kontrolą: od czerwca 2004 r.

 

3.       Kontrola problemowa przeprowadzona przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli:

- Gospodarka środkami przekazanymi z budżetu Wojewody na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej.

- Realizacja dochodów budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Termin kontroli: od 1 sierpnia do 23 września 2006 r.

Okres objęty kontrolą: rok 2005

 

4.       Kontrola problemowa przeprowadzona przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych za 2005 r.

Termin kontroli: 27.09.2006 r.

 

5.       Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Zielonej Górze

Zakres kontroli: Kształtowanie polityki przestrzennej w gminach jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji, w okresie od 11 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2006 r.

Termin kontroli: 12.10.2006 do 15.11.2006 r.

 

6.       Kontrola przeprowadzona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu

Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony ppoż.

Termin kontroli: 18.10.2006 r.


Kontrole zewnętrzne w 2005 roku:

  1. w dniach 15.11.2005 - 24.11.2005 Gmina Międzyrzecz została poddana kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze Oddział Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp. w zakresie prawodłowości przyznawania dodatków mieszkaniowych i dokonywanie ich wypłat oraz prawidłowość sporządzania wniosków do Wojewody w 2003r. Instytucje, które zostały objęte kontrolą to: Urząd Miejski w  Międzyrzeczu, Rynek 1 oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Staszica 2.


Zobacz również kontrole przeprowadzone roku 2004

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2005-11-28 15:29:14
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2012-02-27 14:04:42 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 243172