.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory:
Wybory parlamentarne 2011 do Sejmu i Senatu RP

OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyrzecza
w sprawie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
powołanych do przeprowadzenia na terenie Gminy Międzyrzecz
wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.


Zarządzenie Nr Z-88/2011
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 22 września 2011 roku
w sprawie wygaśnięcia członkostwa
w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Międzyrzeczu.


Zarządzenie Nr Z-85/2011
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie powołania komisji wyborczych.


Zobacz: Informację o warunkach udziału w głosowaniu - w kraju

 


 

                                                    WYJAŚNIENIA DLA WYBORCÓW
                                              PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 ze zm.), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Międzyrzecz lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydaci na posłów i senatorów.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936) (do pobrania formularz nr 1) powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.

Do wniosku dołącza się:
• pisemną zgodę na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia (do pobrania formularz nr  2)  osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a  także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
• w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
• w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców Gminy Międzyrzecz: kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Gminy Międzyrzecz.

Druki wyżej wymienionego wniosku i zgody można pobrać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pokój Nr 101 (parter).
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 10 dnia przed datą wyborów tj. do 29 września 2011 r.  do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pokój nr 101.

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony na piśmie (do pobrania formularz nr 3) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć do 25 września 2011 r.

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie (do pobrania formularz nr 4) najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania. Wniosek należy złożyć do 4 października 2011 r.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz Policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisywani, na swój wniosek wniesiony na piśmie do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów tj. od 18 do 25 września 2011 r., chyba że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie.

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie wniesione na piśmie (do pobrania formularz nr 5), zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na ternie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie (do pobrania formularz nr 6) osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 7 października 2011 r. (w godz. pracy Urzędu).

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 ze zm.), może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do 21 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 18 września 2011 r. Zgłoszenie może być dokonane pisemnie (do pobrania formularz nr 7),ustnie, telefaksem lub formie elektronicznej. Do zgłoszenia dołącza się:
• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
Na terenie Gminy Międzyrzecz dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczona została Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Międzyrzeczu, ul. Mickiewicza 5 (Szkoła Podstawowa Nr 3).

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 18 września do 1 października 2011 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców Gminy Międzyrzecz - w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, pokój nr 101, parter. 
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011 r. w sprawie spisu wyborców (do pobrania formularz nr 8). Na żądanie wnioskodawcy informacja może być udzielona na piśmie.

do pobrania:

formularz nr 1
formularz nr 2
formularz nr 3
formularz nr 4
formularz nr 5
formularz nr 6
formularz nr 7
formularz nr 8INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH

Zgodnie art.182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez pełnomocników osoby mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzyrzecz, do dnia 16 września 2011 r. do godz. 14:30.OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 sierpnia 2011 roku
o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatui RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku


OBWIESZCZENIE
 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego podaję do publicznej wiadomości numery i granice obwodów głosowania, siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także do głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. pobierz:
 KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.pobierz:  Okręgowa Komisja Wyborcza w Zielonej Górze powołana w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.


Komunikat Burmistrza Międzyrzecza z dnia 18 sierpnia 2011 r.  w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2011-08-19 09:59:34
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2011-09-23 11:40:45 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 243172