.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały Rady Miejskiej:
Uchwały podjęte
poka wszystkie dokumenty

 

Uchwały Rady Miejskiej

(podjęte w VI kadencji)

Numer

data

w sprawie

publikacja, inne uwagi

I-1-2010

30.11.2010

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

I-2-2010

30.11.2010

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

I-3-2010

30.11.2010

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

I-4-2010

30.11.2010

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

I-5-2010

30.11.2010

wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

I-6-2010

30.11.2010

wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

I-7-2010

30.11.2010

powołania Komisji Przestrzegania Prawa i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

I-8-2010

30.11.2010

powołania Komisji Inwestycji, Budownictwa i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

I-9-2010

30.11.2010

powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

I-10-2010

30.11.2010

powołania Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

II-11-2010

09.12.2010

ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Międzyrzecza

II-12-2010

09.12.2010

zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

III-13-2010

30.12.2010

o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 17, poz. 376

III-14-2010

30.12.2010

współdziałania Gminy Międzyrzecz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji przedsięwzięcia dotyczącego projektu systemowego ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

III-15-2010

30.12.2010

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2010

III-16-2010

30.12.2010

Ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

III-17-2010

30.12.2010

uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i zatwierdzenia planów jej komisji

III-18-2010

30.12.2010

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 17, poz. 377

IV-19-11

27.01.2011

powierzenia reprezentowania Gminy Międzyrzecz w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie oraz wyznaczenia przedstawiciela dodatkowego

IV-20-11

27.01.2011

zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Pniewo

IV-21-11

27.01.2011

zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 17, poz. 379

IV-22-11, zał.1, zał.2

27.01.2011

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 17, poz. 380

IV-23-11, zał.1, zał.2, zał.3

27.01.2011

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032

IV-24-11

27.01.2011

uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 28, poz. 564

V-25-11

02.03.2011

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - ,,Międzyrzecki Park Przemysłowy I”

V-26-11

02.03.2011

zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 30, poz. 627

V-27-11

02.03.2011

wydania opinii

VI-28-11

31.03.2011

niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

VI-29-11, zał.1, zał.2

31.03.2011

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032

VI-30-11

31.03.2011

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011

VI-31-11

31.03.2011

rezygnacji z wykonywania zadań Powiatu Międzyrzeckiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz

VI-32-11

31.03.2011

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 51, poz. 972

VI-33-11

31.03.2011

uchwalenia regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej, kompleksu boisk sportowych ,,Moje boisko ORLIK 2012”, Stadionu Miejskiego im. dr Adama Szantruczka, Pływalni Miejskiej ,,Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 51, poz. 973

VI-34-11

31.03.2011

ustalenia czasu, w jakim przedszkola prowadzone przez Gminę Międzyrzecz świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokość opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 51, poz. 974

VI-35-11

31.03.2011

przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011

VI-36-11

31.03.2011

przyznania w roku 2011 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków

VI-37-11

31.03.2011

skargi na Burmistrza Międzyrzecza

VII-38-11

28.04.2011

zmiany uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Międzyrzecz w Celowym Związku Gmin CZG – 12 w Długoszynie oraz wyznaczenia przedstawiciela dodatkowego

VII-39-11

28.04.2011

zaciągnięcia długoterminowego kredytu

VII-40-11, zał.cz1, zał.cz2

28.04.2011

przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec na lata 2011 - 2018

VII-41-11, zał.

28.04.2011

przejęcia od Powiatu Międzyrzeckiego zarządzania publiczną drogą powiatową

VII-42-11, zał.

28.04.2011

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

VII-43-11

28.04.2011

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011

VII-44-11

28.04.2011

zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 3 w Międzyrzeczu z Oddziałem Zamiejscowym w Bukowcu

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 67, poz. 1262

VII-45-11, zał.1-2

28.04.2011

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2007 – 2011

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 67, poz. 1263

VII-46-11

28.04.2011

wniosku grupy mieszkańców o zwiększenie bonifikaty od ceny sprzedawanych lokali komunalnych w budynkach przejętych od Skarbu Państwa – Starosty Międzyrzeckiego

VIII-47-11

26.05.2011

o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2011 rok

VIII-48-11

26.05.2011

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011

VIII-49-11

26.05.2011

zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 70, poz. 1351

VIII-50-11

26.05.2011

uchylającą uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 70, poz. 1352

VIII-51-11

26.05.2011

warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu

VIII-52-11

26.05.2011

powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia

IX-53-11

30.06.2011

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2010

IX-54-11

30.06.2011

absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza

IX-55-11

30.06.2011

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Międzyrzeckiego, nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Międzyrzecz

IX-56-11

30.06.2011

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, w imieniu i na rzecz którego prawo własności wykonuje Starosta Międzyrzecki, nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Międzyrzecz

IX-57-11

30.06.2011

zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 85, poz. 1696

IX-58-11

30.06.2011

wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy

IX-59-11

30.06.2011

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011

IX-60-11, zał.1, zał.2

30.06.2011

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032

IX-61-11

30.06.2011

określenia obszaru podlegającego obowiązkowej deratyzacji i terminu jej przeprowadzenia

IX-62-11

30.06.2011

wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 85, poz. 1697

IX-63-11

30.06.2011

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011

X-64-11

02.09.2011

zmiana opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 106, poz. 2006

X-65-11

02.09.2011

utworzenie odrębnych obwodów głosowania

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 106, poz. 2007

XI-66-11

27.09.2011

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych

XI-67-11

27.09.2011

powołania zespołu do wyboru ławników

XI-68-11

27.09.2011

stwierdzenia nieważności uchwał zebrania wiejskiego Sołectwa Kęszyca Leśna

XI-69-11, zał.

27.09.2011

nadania nazwy ulicy

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 113, poz. 2128

XI-70-11, załączniki 1-4

27.09.2011

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 113, poz. 2129

XI-71-11

27.09.2011

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat dla nieruchomości na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim

XI-72-11

27.09.2011

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Bobowicko, gmina Międzyrzecz

XI-73-11

27.09.2011

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011

XI-74-11, załączniki-cz.1, cz.2

27.09.2011

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011 - 2032

XI-75-11

27.09.2011

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego

XI-76-11, zał.

27.09.2011

nadania nazwy ulicy

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 113, poz. 2130

XI-77-11, zał.

27.09.2011

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec na lata 2011-2018

XII-78-11

25.10.2011

stwierdzenia odwołania Pana Jerzego Gądka z funkcji przewodniczacego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

XII-79-11

25.10.2011

stwierdzenia odwołania Pana Józefa Kaczmarka z funkcji wiceprzewodniczacego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

XII-80-11, zał.

25.10.2011

wyboru ławników na kadencję w latach 2012–2015

XIII-81-11

03.11.2011

w sprawie stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

XIII-82-11

03.11.2011

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

XIII-83-11

03.11.2011

zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 126, poz. 2372

XIII-84-11

03.11.2011

zmieniająca uchwałę w spawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 126, poz. 2373

XIII-85-11

03.11.2011

zmieniająca uchwałę w spawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 126, poz. 2374

XIII-86-11

03.11.2011

w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 126, poz. 2375

XIII-87-11

03.11.2011

zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

XIII-88-11
XIII-88-11-zal

03.11.2011

zmiana chwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011

XIII-89-11

03.11.2011

przyjęcie Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 126, poz. 2376

XIII-90-11

03.11.2011

wyrażenie zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

XIII-91-11

03.11.2011

powołanie radnych do składu komisji

XIII-92-11

03.11.2011

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

XIII-93-11

03.11.2011

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

XIV-94-11

29.11.2011

o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

XIV-95-11

29.11.2011

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

XIV-96-11

29.11.2011

przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

XIV-97-11

29.11.2011

zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

XIV-98-11

29.11.2011

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011

XIV-99-11

29.11.2011

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011

XIV-100-11

29.11.2011

ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2011, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

XIV-101-11, zał.1, zał.2

29.11.2011

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032

XIV-102-11, zał.

29.11.2011

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 137, poz. 2795

XIV-103-11

29.11.2011

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 137, poz. 2796

XIV-104-11

29.11.2011

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 137, poz. 2797

XIV-105-11

29.11.2011

przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 139, poz. 2911

XIV-106-11, zał.

29.11.2011

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011 – 2018

XIV-107-11, zał.

29.11.2011

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 139, poz. 2912

XIV-108-11, zał.1, zał.2

29.11.2011

zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego

 

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r., Nr 139, poz. 2913

XV-109-11

28.12.2011

zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kęszyca Leśna

XV-110-11

28.12.2011

ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2011, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

XV-111-11

28.12.2011

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011

XV-112-11

28.12.2011

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 -2032

XV-113-11

28.12.2011

uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2012r., poz. 170

XV-114-11

28.12.2011

powołania Rady Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

XV-115-11

28.12.2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Terenów wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008 – 2013

XV-116-11

28.12.2011

odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego

XV-117-11

28.12.2011

uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i zatwierdzenia planów jej komisji

XVI-118-12


XVI-118-12 zal

31.01.2012

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim.

XVI-119-12

31.01.2012

skargi na Burmistrza Międzyrzecza

XVI-120-12

31.01.2012

powołania radnych do składu komisji.

XVII-121-12

28.02.2012

wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej na okres 10 lat

XVII-122-12

28.02.2012

o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

XVII-123-12

28.02.2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

XVII-124-12

28.02.2012

zaciągnięcia długoterminowego kredytu

XVII-125-12

28.02.2012

wniosku o zniesienie urzędowych nazw miejscowości

Pismo MAiC z dn. 08.10.2012r.

XVII-126-12

28.02.2012

zmieniającej uchwałę uchylającą w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2012r., poz. 576

XVII-127-12

28.02.2012

skargi na Burmistrza Międzyrzecza

XVII-128-12

28.02.2012

wniosku grupy mieszkańców o zwiększenie bonifikaty od ceny sprzedawanych lokali komunalnych w budynkach przejętych od Skarbu Państwa – Starosty Międzyrzeckiego

XVIII-129-12, zał.

27.03.2012

przyjęcia programu gospodarczego pod nazwą: Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

XVIII-130-12

27.03.2012

skargi na Burmistrza Międzyrzecza

XVIII-131-12

27.03.2012

przyznania w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

XVIII-132-12

27.03.2012

wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2012

XVIII-133-12

27.03.2012

uchylającej uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny za zamieniane nieruchomości

XVIII-134-12

27.03.2012

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

XVIII-135-12

27.03.2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

XVIII-136-12, zał.

27.03.2012

przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Międzyrzecz na lata 2012-2016

XVIII-137-12

27.03.2012

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2012r., poz. 771

XIX-138-12

27.04.2012

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz –„Międzyrzecki Park Przemysłowy I”

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2012r., poz. 1335

XIX-139-12

27.04.2012

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

XIX-140-12

27.04.2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

XX-141-12

29.05.2012

wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat

XX-142-12

29.05.2012

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat

XX-143-12

29.05.2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

XX-144-12

29.05.2012

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego

XX-145-12

29.05.2012

zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia muzeum fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2012r., poz. 1475

XX-146-12

29.05.2012

zaopiniowania projektu Planu Ochrony Pszczewskiego Parku Krajobrazowego

XX-147-12

29.05.2012

zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nietoperek”

XX-148-12

29.05.2012

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z tymi samymi dzierżawcami, na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same lokale

XX-149-12

29.05.2012

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dn. 28.06.2012r.
o nieważności
uchwały

XXI-150-12

27.06.2012

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2011

XXI-151-12

27.06.2012

absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza

XXI-152-12

27.06.2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

XXI-153-12

27.06.2012

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 -2032

XXI-154-12

27.06.2012

wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej na okres 10 lat

XXI-155-12

27.06.2012

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych na okres do 3 lat

XXI-156-12

27.06.2012

wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat

XXI-157-12

27.06.2012

ustanowienia pomników przyrody

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2012r., poz. 1287

XXI-158-12

27.06.2012

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz

XXI-159-12

27.06.2012

likwidacji Oddziału Zamiejscowego Przedszkola Nr 3 w Międzyrzeczu i utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bukowcu oraz zmiany Uchwały Nr XIII/104/07 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2007 r.

wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dn. 27.07.2012r.
o nieważności uchwały w części dot.: § 1, § 2

XXI-160-12, zał.

27.06.2012

uchwalenia Programu ochrony środowiska dla gminy Międzyrzecz

XXI-161-12

27.06.2012

skargi na Burmistrza Międzyrzecza

XXI-162-12

27.06.2012

skargi na Burmistrza Międzyrzecza

XXII-163-12

07.09.2012

zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Kuźnik

XXII-164-12

07.09.2012

skargi na Burmistrza Międzyrzecza

XXII-165-12

07.09.2012

skargi na Burmistrza Międzyrzecza

XXIII-166-12

25.09.2012

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2012r., poz. 2057

XXIII-167-12

25.09.2012

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2012r., poz. 2058

XXIII-168-12

25.09.2012

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy

XXIII-169-12

25.09.2012

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy

XXIII-170-12

25.09.2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

XXIII-171-12, zał.1, zał.2

25.09.2012

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032

XXIII-172-12

25.09.2012

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat

XXIII-173-12

25.09.2012

wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat

XXIII-174-12

25.09.2012

podziału gminy na stałe okręgi wyborcze

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2012r., poz. 1713

wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dn. 25.10.2012r.
o nieważności uchwały w części dot.: § 9

XXIII-175-12

25.09.2012

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2012r., poz. 2059

XXIII-176-12

25.09.2012

określenia warunków i trybu rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2012r., poz. 2060

XXIII-177-12

25.09.2012

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

XXIV-178-2012

30.10.2012

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

XXIV-179-2012

30.10.2012

zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie

XXIV-180-2012

30.10.2012

zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012

XXIV-181-2012

30.10.2012

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032

XXIV-182-2012

30.10.2012

zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

XXIV-183-2012

30.10.2012

stawek podatku od nieruchomości

XXIV-184-2012

30.10.2012

zasad korzystania z targowiska miejskiego w Międzyrzeczu

Dz.Urz.Woj.Lub. z 2012r., poz. 2087

XXIV-185-2012

30.10.2012

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych na okres do 3 lat

XXIV-186-2012

30.10.2012

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz

XXIV-187-2012

30.10.2012

powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej

 


 
Uchwały podjęte przez Radę Miejską V kadencji (2006-2010) - zobacz tutaj

Uchwały podjęte przez Radę Miejską V kadencji (2002-2006) - zobacz tutaj

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2010-12-02 10:30:52
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2012-11-09 14:25:15 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 II-11-2010
 II-12-10
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 243172