.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi i ogłoszenia:
Opłata skarbowa

Burmistrz Międzyrzecza jest organem właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej:

-   od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli organ lub podmiot, który dokonuje czynności urzędowej lub wydaje zaświadczenie bądź zezwolenie (pozwolenie, koncesję) posiada siedzibę na terenie Gminy Międzyrzecz,

-   od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii jeżeli dokument jest przedkładany w instytucji znajdującej się na terenie Gminy Międzyrzecz.


Zapłata należnej opłaty skarbowej może nastąpić:

o         w kasie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,

o         na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz:

                - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Międzyrzecz 
                  57 2030 0045 1110 0000 0129 8200
.


Stawki opłaty skarbowej najczęściej stosowane w sprawach dokonywanych przez wybrane wydziały Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Wydział Finansowo-Budżetowy

Ø        zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzające stan zaległości – 21 zł

Ø        zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego – 17 zł

Ø        zaświadczenia o stanie majątkowym – 17 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej

Ø      zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 107 zł

Ø        zezwolenia na lokalizację zjazdu – 82 zł

Wydział Spraw Obywatelskich

Ø        decyzja o wymeldowaniu i o zameldowaniu – 10 zł

Ø        pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – 17 zł

Ø        zaświadczenia wydawane z ewidencji ludności –17 zł

Wydział Planowania Przestrzennego

Ø       zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 17 zł

Ø       decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 205 zł

Ø      przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby – 105 zł

Ø        wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1.       od wypisu:

a)        do 5 stron – 30 zł

b)        powyżej 5 stron – 50 zł

2.       od wyrysu:

a)        za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie format A4 – 20 zł

b)        nie więcej niż – 200 zł

Ø        decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 107 zł

Ø        przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby – 56 zł

Urząd Stanu Cywilnego

Ø        sporządzanie aktu małżeństwa – 84 zł

Ø        decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu sporządzonego za granicą – 50 zł

Ø        pozostałe decyzje – 39 zł

Ø        sporządzenie testamentu – 22 zł

Ø        decyzja o zmianie nazwiska i imienia – 37 zł

Ø        inne czynności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11 zł

Ø        zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski może zawrzeć związek małżeński za granicą – 38 zł

Ø        odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł

Ø        odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł

Ø       zaświadczenie o dokonywanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku–24 zł

Ø        pozostałe zaświadczenia – 26 zł

Ø        poświadczenie zgodności duplikatu – 5 zł

Ø       zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesięcznego terminu–39 zł


Pełną treść wszystkich opłat skarbowych, czynności nie podlegające opłacie oraz zwolnienia z opłaty skarbowej zawarte są w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z dn. 08.12.2006r.).

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2007-01-29 22:07:19
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2012-08-01 11:09:10 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 243172