.  .Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Miejski:
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 6/2010 Burmistrza Międzyrzecza

 z dnia 17 lutego 2010 r.

 

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYRZECZU

 

 

                Kodeks etyki jest zbiorem norm i zasad, którymi powinni się kierować zatrudnieni w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu pracownicy, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę oraz zajmowane stanowisko. Normy i zasady opierają się na podstawowych wartościach moralnych takich jak: sprawiedliwość, uczciwość, lojalność, odpowiedzialność, rzetelność, godność, szacunek dla innych.

Celem kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych pełniących służebną rolę w stosunku do obywateli i obowiązującego prawa.

 

Art. 1

1. Kodeks etyki pracownika samorządowego wyraża zasady postępowania wynikające z ogólnie przyjętych norm moralnych.

2. Obowiązkiem pracownika samorządowego jest ich przestrzeganie i upowszechnianie.

 

Art. 2

1. Pracownicy samorządowi zobowiązani są wykonywać zadania publiczne oraz gospodarować środkami publicznymi z uwzględnieniem interesu Państwa i Gminy Międzyrzecz. Stwarzać przyjazne otoczenie dla rozwoju jego mieszkańców.

2. W szczególności pracownicy samorządowi zobowiązani są działać zgodnie z zasadami:

a) praworządności,

b) sumienności,

c) bezstronności,

d) obiektywizmu,

e) lojalności,

f) uczciwości,

g) odpowiedzialności,

h) jawności,

i) uprzejmości i życzliwości.

 

Art. 3

1. Pracownik samorządowy obowiązany jest znać prawo dotyczące samorządu i  kierować się przepisami tego prawa.

2. Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę, mając na względzie dobro wspólnoty samorządowej, a w szczególności:

a) postępuje tak, by jego działania mogły być wzorem praworządności i uczciwości;

b) pracę swoją wykonuje z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej;

c) pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Gminie Międzyrzecz i jej organach oraz współtworzy wizerunek administracji samorządowej;

d) przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska;

e) powinien starać się być człowiekiem powszechnie szanowanym.

 

Art. 4

1 Pracownik samorządowy obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie  z obowiązującymi przepisami, według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie, rzeczowo, z należytą starannością.

2. Pracownik samorządowy jest lojalny wobec Burmistrza. Gotów do wykonywania służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek.

3. Wykazuje powściągliwość i rozwagę w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy organów Gminy Międzyrzecz i swojego Urzędu.

 

Art. 5

1. Pracownik samorządowy dba o stałe doskonalenie własnych kompetencji, wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

2. Pracownik samorządowy okazuje życzliwość, zapobiega napięciom i konfliktom w pracy,  przestrzegając zasad dobrego zachowania.

 

Art. 6

1. Pracownik samorządowy jest bezstronny i sprawiedliwy w wykonywaniu zadań i obowiązków, a sprawy załatwia dobrze.

2. Bezstronne załatwianie spraw oznacza:

a) podejmowanie decyzji na podstawie właściwych przepisów i prawa;

b) unikanie uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, kulturę, język, religię lub pozycję społeczną i znajomości.

3. Sprawiedliwe załatwianie spraw oznacza:

a) traktowanie klientów w podobnych okolicznościach w taki sam sposób;

b) powiadamianie o zmianie przepisów, które niekorzystnie wpływają na uprawnienia mieszkańców;

c) informowanie mieszkańców, o możliwości odwoływania się od niekorzystnych dla nich decyzji.

4. Dobre załatwianie spraw oznacza załatwianie ich:

a) szybko i bez zbędnej zwłoki;

b) poprawnie, zgodnie z prawem lub innymi przepisami;

c) z wrażliwością, mając na względzie wiek, niepełnosprawność, zdolność rozumienia często skomplikowanych przepisów;

d) w sposób pomocny, dostarczając jasnych i precyzyjnych szczegółów dotyczących ograniczeń czasowych lub warunków, które mogą skutkować odrzuceniem wniosku;

e) odpowiedzialnie, nie przyjmując automatycznie wrogiej postawy, kiedy istnieje obawa zaistnienia sporu.

 

Art. 7

1. Pracownik samorządowy dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe, zgodne z prawem i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji.

 

2. Pracownik samorządowy w szczególności:

a) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym;

b) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;

c) nie przyjmuje żadnej formy zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywaną pracą służbową;

d) w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom i nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu;

e) od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści;

f) szanuje prawo obywateli do informacji i realizuje je, ma na względzie jawność działania administracji samorządowej, dochowuje tajemnicy ustawowo chronionej.

 

Art. 8

1. Pracownik samorządowy w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie, a w szczególności:

a) lojalnie i rzetelnie realizuje strategię i program organów Gminy Międzyrzecz, bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy;

b) przygotowuje propozycje działań organów Gminy Międzyrzecz, udziela obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii;

c) nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych swoich poglądów i sympatii politycznych;

d) dystansuje się otwarcie do wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych, i nie angażuje się w działania administracji samorządowej, które mogłyby służyć celom partyjnym;

e) dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne;

f) nie uczestniczy w strajkach lub akcjach protestacyjnych, zakłócających normalne funkcjonowanie urzędu;

g) eliminuje wpływy polityczne na rekrutację i awanse w Urzędzie Miejskim.

 

Art. 9

1.     Pracownicy samorządowi zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu etyki i kierowania się jego zasadami.

2.     Pracownicy samorządowi za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną określoną w Kodeksie Pracy.

 

 Burmistrz Komisarz Rządowy
 (-) Marian Sierpatowski

 
informacje udostępnił:Marcin Rzepa
data udostępnienia: 2010-02-22 15:18:47
ostatnia modyfikacja: Marcin Rzepa 2010-02-22 15:18:47 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 243172